تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح وزارت داخله برای تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی تصویب شد

به دنبال انتقادهای شهروندان کشور از نبود یونیفورم مشخص برای نیروهای امنیتی وزارت داخله، اکنون این وزارت از تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی خبر می دهد. 

در همین حال کابینه سرپرست امارت اسلامی طرح پیشنهادی وزارت داخله را برای تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی این وزارت تصویب کرده است.

به گفته مسوولان در وزارت داخله، یونیفورم تازه با یونیفورم پیشین تغییرات اندک خواهد داشت و به زودی به دسترسی نیروهای امنیتی این وزارت قرار خواهد گرفت. 

از سویی هم برخی از شهروندان کشور این کار وزارت داخله را برای تامین بیشتر امنیت سودمند میدانند و از آن را می ستایند. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«کابینه تصویب کرد که با اندک ترین تغییر در یونیفورم قبلی یونیفورم تازه تهیه شود و یونیفورم بسیار مهم است برای وظیفه شناسی.»

مسوولان در وزارت داخله هرچند درباره یونیفورم تازه جزییات بیشتر نمیدهند اما میگویند که روند توزیع آن به زودی آغاز خواهد شد. 

عاقل عزام، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت:«پیشنهادی که از سوی وزارت داخله به ریاست الوزراء شده بود از سوی شورای وزیران تصویب شد و هرچه زودتر روند توزیع آن آغاز خواهد شد.»

درهمین حال، شماری از آگاهان نظامی داشتن یونیفورم را برای تامین بهتر امنیت سودمند می دانند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، گفت:«در پهلوی تحصیل و تقوا، نیروهای امنیتی باید دارای یونیفورم مشخص نیز باشند تا از حمایت مردم برخوردار باشند.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، می گوید:«یونیفورم در کاهش جرایم بسیار نقش دارد در نظم و دیگر بخش ها نیز نقش دارد.»

در همین حال، شهروندان کشور این کار وزارت داخله را می ستایند و خواهان فراهم سازی یونیفورم برای نیروهای بخش های دیگر امنیتی نیز استند.

حبیب، باشنده کابل، گفت:«آنانی که در تامین امنیت شهر کابل موظف استند باید برای شان یونیفورم داده شود تا از مردم عادی فرق شوند.»

یونیوفورم تازه به نیروهای امنیتی وزارت داخله در حالی فراهم خواهد که شد که پیش از این برخی از شهروندان از اذیت و آزار شان از سوی برخی از افراد زیر نام امارت اسلامی شکایت داشته اند.

طرح وزارت داخله برای تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی تصویب شد

درهمین حال، شماری از آگاهان نظامی داشتن یونیفورم را برای تامین بهتر امنیت سودمند می دانند.

تصویر بندانگشتی

به دنبال انتقادهای شهروندان کشور از نبود یونیفورم مشخص برای نیروهای امنیتی وزارت داخله، اکنون این وزارت از تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی خبر می دهد. 

در همین حال کابینه سرپرست امارت اسلامی طرح پیشنهادی وزارت داخله را برای تهیه یونیفورم به نیروهای امنیتی این وزارت تصویب کرده است.

به گفته مسوولان در وزارت داخله، یونیفورم تازه با یونیفورم پیشین تغییرات اندک خواهد داشت و به زودی به دسترسی نیروهای امنیتی این وزارت قرار خواهد گرفت. 

از سویی هم برخی از شهروندان کشور این کار وزارت داخله را برای تامین بیشتر امنیت سودمند میدانند و از آن را می ستایند. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«کابینه تصویب کرد که با اندک ترین تغییر در یونیفورم قبلی یونیفورم تازه تهیه شود و یونیفورم بسیار مهم است برای وظیفه شناسی.»

مسوولان در وزارت داخله هرچند درباره یونیفورم تازه جزییات بیشتر نمیدهند اما میگویند که روند توزیع آن به زودی آغاز خواهد شد. 

عاقل عزام، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت:«پیشنهادی که از سوی وزارت داخله به ریاست الوزراء شده بود از سوی شورای وزیران تصویب شد و هرچه زودتر روند توزیع آن آغاز خواهد شد.»

درهمین حال، شماری از آگاهان نظامی داشتن یونیفورم را برای تامین بهتر امنیت سودمند می دانند.

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل نظامی، گفت:«در پهلوی تحصیل و تقوا، نیروهای امنیتی باید دارای یونیفورم مشخص نیز باشند تا از حمایت مردم برخوردار باشند.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، می گوید:«یونیفورم در کاهش جرایم بسیار نقش دارد در نظم و دیگر بخش ها نیز نقش دارد.»

در همین حال، شهروندان کشور این کار وزارت داخله را می ستایند و خواهان فراهم سازی یونیفورم برای نیروهای بخش های دیگر امنیتی نیز استند.

حبیب، باشنده کابل، گفت:«آنانی که در تامین امنیت شهر کابل موظف استند باید برای شان یونیفورم داده شود تا از مردم عادی فرق شوند.»

یونیوفورم تازه به نیروهای امنیتی وزارت داخله در حالی فراهم خواهد که شد که پیش از این برخی از شهروندان از اذیت و آزار شان از سوی برخی از افراد زیر نام امارت اسلامی شکایت داشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره