تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض شماری از باشندگان کابل در حمایت از حجاب

شماری از باشنده گان پایتخت، از آنچه که اهانت به چادری و حجاب شرعی از سوی برخی از زنان می گویند دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده گان می گویند آنچه که در اسلام در باره حجاب گفته شده است باید رعایت شود.

معترضان میگویند که برخی از زنان و دختران در کابل با سوختاندن چادری و حجاب اسلامی، مرتکب اهانت شده اند.

مولوی راشد، معترض گفت: «اجازه ندهید برای کسانی که دهن‌کجی در برابر مقدسات اسلام می‌کند، جلو این‌ها را بگیرند.»

معترضان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نباید فرهنگ کشور های غربی در کشور آورده شود.

احمد الله، معترض گفت: «این سرزمین اسلامی است، امروز نه تنها در اینجا بل در ساحات چاراهی عبدالحق خواهران راهپیمایی کردند و از حق و حقوق خود دفاع می‌کنند.»

آنان با صدور قطعنامه یی از امارت اسلامی میخواهند تا فرهنگ اسلامی را در کشور عملی بسازد.

بریال احمد، معترض گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که به اعتراضاتی که در تضاد با ارزش های اسلامی و افغانی ما قرار دارد اجازه ندهد.»

این در حالی است که چندی پیش برخی از زنان و دختران در کابل با سوختاندن چادری، گفتند که چادری جزء فرهنگ افغانستان نیست و مخالف حجاب اجباری از سوی امارت اسلامی استند.

اعتراض شماری از باشندگان کابل در حمایت از حجاب

این در حالی است که چندی پیش برخی از زنان و دختران در کابل با سوختاندن چادری، گفتند که چادری جزء فرهنگ افغانستان نیست و مخالف حجاب اجباری از سوی امارت اسلامی استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده گان پایتخت، از آنچه که اهانت به چادری و حجاب شرعی از سوی برخی از زنان می گویند دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده گان می گویند آنچه که در اسلام در باره حجاب گفته شده است باید رعایت شود.

معترضان میگویند که برخی از زنان و دختران در کابل با سوختاندن چادری و حجاب اسلامی، مرتکب اهانت شده اند.

مولوی راشد، معترض گفت: «اجازه ندهید برای کسانی که دهن‌کجی در برابر مقدسات اسلام می‌کند، جلو این‌ها را بگیرند.»

معترضان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نباید فرهنگ کشور های غربی در کشور آورده شود.

احمد الله، معترض گفت: «این سرزمین اسلامی است، امروز نه تنها در اینجا بل در ساحات چاراهی عبدالحق خواهران راهپیمایی کردند و از حق و حقوق خود دفاع می‌کنند.»

آنان با صدور قطعنامه یی از امارت اسلامی میخواهند تا فرهنگ اسلامی را در کشور عملی بسازد.

بریال احمد، معترض گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که به اعتراضاتی که در تضاد با ارزش های اسلامی و افغانی ما قرار دارد اجازه ندهد.»

این در حالی است که چندی پیش برخی از زنان و دختران در کابل با سوختاندن چادری، گفتند که چادری جزء فرهنگ افغانستان نیست و مخالف حجاب اجباری از سوی امارت اسلامی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره