Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک کارگاه خیاطی از سوی یک بانو در کابل

یک بانو در کابل که یک کارگاه خیاطی را ایجاد کرده است، بیش از سی بانو را سرگرم کار ساخته است. 

اما می گوید که به در ماه های پسین کاروبار آنان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. 

برخی از بانوان که در این کارخانه مصروف کار هستند از ایجاد این کار گاه شادمان استند. 

در حالی که برخی از بانوان کشور به علت تحولات اخیر بی کار شده اند اما یک بانو در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی زمینه کار را برای دها بانوی دیگر فراهم ساخته است. 
سهیلا نوری می گوید که در این کار گاه سی زن کار می کنند. 
 
سهیلا نوری، مسوول کارگاه خیاطی، گفت:«به تعداد ۳۰ نفر هستیم که در داخل کارگاه کار می کنیم، ۱۰ نفر استاد کار استند.» 

اما به گفته او در ماه های پسین کاروبار شان در مقایسه با گذشته کم رنگ شده است.

سهیلا نوری، مسوول کارگاه خیاطی گفت:«ما قراردادی ها داشتیم، به غیر از آن اوجوره دوزی زیاد داشتیم و می توانستیم به استادان و همکاران مان که همراه ما کار می کردند معاش بدهیم اما فعلا نمی توانیم.»

در این میان، بانوانی که در اینجا سرگرم کار شده اند نیز شادمان استند.

آنان می گویند که با کار کردن در اینجا می توانند برخی از هزینه های خانواده های شان را فراهم بسازند. 

نرگس، کارگر، گفت:«من می خواهم که به بانوان حداقل یک راهی راه بگذارند که بتوانند به کار خود ادامه بدهند.»

لیلما کارگر، گفت:« عاید ماهانه ما یک هزار میشود در فامیل ما بجز از خودم کسی دیگر کار نمی کند.»

این بانوان از امارت اسلامی می خواهند که زمینه کار را برای بانوان دیگر کشور فراهم بسازد تا آنان سبب پیشرفت در جامعه شوند.

ایجاد یک کارگاه خیاطی از سوی یک بانو در کابل

این بانوان از امارت اسلامی می خواهند که زمینه کار را برای بانوان دیگر کشور فراهم بسازد تا آنان سبب پیشرفت در جامعه شوند.

تصویر بندانگشتی

یک بانو در کابل که یک کارگاه خیاطی را ایجاد کرده است، بیش از سی بانو را سرگرم کار ساخته است. 

اما می گوید که به در ماه های پسین کاروبار آنان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. 

برخی از بانوان که در این کارخانه مصروف کار هستند از ایجاد این کار گاه شادمان استند. 

در حالی که برخی از بانوان کشور به علت تحولات اخیر بی کار شده اند اما یک بانو در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی زمینه کار را برای دها بانوی دیگر فراهم ساخته است. 
سهیلا نوری می گوید که در این کار گاه سی زن کار می کنند. 
 
سهیلا نوری، مسوول کارگاه خیاطی، گفت:«به تعداد ۳۰ نفر هستیم که در داخل کارگاه کار می کنیم، ۱۰ نفر استاد کار استند.» 

اما به گفته او در ماه های پسین کاروبار شان در مقایسه با گذشته کم رنگ شده است.

سهیلا نوری، مسوول کارگاه خیاطی گفت:«ما قراردادی ها داشتیم، به غیر از آن اوجوره دوزی زیاد داشتیم و می توانستیم به استادان و همکاران مان که همراه ما کار می کردند معاش بدهیم اما فعلا نمی توانیم.»

در این میان، بانوانی که در اینجا سرگرم کار شده اند نیز شادمان استند.

آنان می گویند که با کار کردن در اینجا می توانند برخی از هزینه های خانواده های شان را فراهم بسازند. 

نرگس، کارگر، گفت:«من می خواهم که به بانوان حداقل یک راهی راه بگذارند که بتوانند به کار خود ادامه بدهند.»

لیلما کارگر، گفت:« عاید ماهانه ما یک هزار میشود در فامیل ما بجز از خودم کسی دیگر کار نمی کند.»

این بانوان از امارت اسلامی می خواهند که زمینه کار را برای بانوان دیگر کشور فراهم بسازد تا آنان سبب پیشرفت در جامعه شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره