Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از برگزاری نشست نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها جلوگیری شد

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان می‌گوید که قرار بود امروز این فدراسیون یک نشست خبری را در پیوند به چگونگی اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور برگزار کند،‌ اما نیروهای امارت اسلامی اجازه برگزاری این نشست را ندادند.

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان دراعلامیه‌یی می‌گوید که قرار بود در این نشست خبری یازده نماینده از اتحادیه‌های عضو شرکت کنند، اما  نیروهای امارت اسلامی به دلیل نامعلوم مانع برگذاری این نشست شدند.

میرعلی اصغر اکبرزاده،‌ رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان در این رابطه گفت: «قرار بر این بود که امروز ششم دلو کنفرانس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی برگزار شود و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش خبری حضور بهم رسانده بودند، اما با کمال تاسف که از سوی مسوولان امارت اسلامی افغانستان نظر به هدایت شفاهی شان این کنفرانس لغو شد و اجازه برگزاری را ندادند.»

مسوولان در این نهاد می‌افزایند که امارت اسلامی از آنان خواسته است تا اطلاع بعدی از برگزاری چنین نشست‌ها خودداری کنند.

این نهادها از امارت اسلامی می‌خواهند که راهکاراش را در باره نهادهای رسانه‌یی در کشور روشن بسازد.

اکبر زاده گفت: «خواست دیگر ما از امارت اسلامی این است که بخاطر رفع این مشکل در آینده، هرچه زودتر تصمیم خود را نهایی، چه روی طرزالعمل چه روی کدام قانون که خود شان دارند، برگزار کنند.»

معاون سخنگوی امارت اسلامی  در مورد مانع شدن این نشست خبری از سوی نیروهای امارت اسلامی چیزی نمی‌گوید، اما می‌افزاید که امارت اسلامی در چارچوب قوانین اسلامی از رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی از آزادی بیان و همکاری با رسانه‌ها تعهد دارد و در چوکات اصول اسلامی از آن حمایت می‌کند.»

این در حالی است که پژوهش‌ها و یافته‌ها نهادهای پشتبیان خبرنگاران و رسانه‌ها نشان می‌دهند که پس از سقوط حکومت پیشین،‌ رسانه‌ها با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها روبرو شده‌اند. 

بر بنیاد پژوهش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، پس از سقوط حکومت پیشین فعالیت ۴۳ درصد از رسانه‌ها متوقف شده‌اند و نیز شصت درصد از خبرنگاران در کشور بی‌کارشده اند.

از برگزاری نشست نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها جلوگیری شد

مسوولان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان می‌‌گویند که به آنان گفته شده است که تا اطلاع بعدی از برگزاری چنین نشست‌ها خودداری کنند.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان می‌گوید که قرار بود امروز این فدراسیون یک نشست خبری را در پیوند به چگونگی اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور برگزار کند،‌ اما نیروهای امارت اسلامی اجازه برگزاری این نشست را ندادند.

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان دراعلامیه‌یی می‌گوید که قرار بود در این نشست خبری یازده نماینده از اتحادیه‌های عضو شرکت کنند، اما  نیروهای امارت اسلامی به دلیل نامعلوم مانع برگذاری این نشست شدند.

میرعلی اصغر اکبرزاده،‌ رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان در این رابطه گفت: «قرار بر این بود که امروز ششم دلو کنفرانس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی برگزار شود و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش خبری حضور بهم رسانده بودند، اما با کمال تاسف که از سوی مسوولان امارت اسلامی افغانستان نظر به هدایت شفاهی شان این کنفرانس لغو شد و اجازه برگزاری را ندادند.»

مسوولان در این نهاد می‌افزایند که امارت اسلامی از آنان خواسته است تا اطلاع بعدی از برگزاری چنین نشست‌ها خودداری کنند.

این نهادها از امارت اسلامی می‌خواهند که راهکاراش را در باره نهادهای رسانه‌یی در کشور روشن بسازد.

اکبر زاده گفت: «خواست دیگر ما از امارت اسلامی این است که بخاطر رفع این مشکل در آینده، هرچه زودتر تصمیم خود را نهایی، چه روی طرزالعمل چه روی کدام قانون که خود شان دارند، برگزار کنند.»

معاون سخنگوی امارت اسلامی  در مورد مانع شدن این نشست خبری از سوی نیروهای امارت اسلامی چیزی نمی‌گوید، اما می‌افزاید که امارت اسلامی در چارچوب قوانین اسلامی از رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی از آزادی بیان و همکاری با رسانه‌ها تعهد دارد و در چوکات اصول اسلامی از آن حمایت می‌کند.»

این در حالی است که پژوهش‌ها و یافته‌ها نهادهای پشتبیان خبرنگاران و رسانه‌ها نشان می‌دهند که پس از سقوط حکومت پیشین،‌ رسانه‌ها با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها روبرو شده‌اند. 

بر بنیاد پژوهش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، پس از سقوط حکومت پیشین فعالیت ۴۳ درصد از رسانه‌ها متوقف شده‌اند و نیز شصت درصد از خبرنگاران در کشور بی‌کارشده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره