Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی وزارت صحت عامه از افزایش گونه تازه ویروس کرونا

وزارت صحت عامه از افزایش گونه تازه ویروس کرونا در کشور نگران است. مسوولان در این وزارت می گویند که در بیست و چهارساعت گذشته ۶۲۹ رویداد مثبت گونه تازه ویروس کرونا در ۱۷ ولایت کشور ثبت شده اند.

همزمان با این مسوولان شفاخانه افغان - جاپان نیز میگویند که همه گیری ویروس کرونا در کشور بیشتر شده است.

این در حالی‌ست که افغانستان هنوز به کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا «اومیکرون» دست رسی ندارد.

وزارت صحت عامه می گوید که برای پیکار با گونه های تازه ویروس کرونا با چالش های گونه گونی روبرو استند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «۶۲۹ واقعه مثبت در ۱۷ ولایت به ثبت رسیده است که بیشترین مبتلایان در ننگرهار بوده که ۱۲۷ واقعه مثبت در این ولایت داشته ایم، بعد از آن کابل است که ۱۰۲ واقعه مثبت در آن داشته ایم، و بعد از آن غزنی، پنجشیر، پکتیا و بلخ و به همین ترتیب در دیگر ولایت ها هم وجود دارد.»

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزرات صحت عامه، گفت: «متاسفانه، بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، آنها کمک‌های خود را بند کردند که سبب شد تا در این پروژه چالش‌ها بمیان بیاید.»

از سوی هم سرطبیب شفاخانه افغان - جاپان میگوید که گونه تازه ویروس کرونا با شتاب در حال همه گیری است اما این شفاخانه تا کنون کیت های تشخص اومیکرون را ندارد.

زلمی ریشتین، سرطبیب شفاخانه افغان - جاچان، گفت: «ما کیت‌های مخصوص تشخیصه اومیکرون را نداریم ولی در مجموع به دیگر نوع های ویروس کرونا کیت‌های تشخیصیه داریم.»

حشمت فیضی، مسوول بخش مراقبت های ویژه شفاخانه افغان - جاپان، گفت: «واقعات روز به روز زیاد شده میرود، اگر سپانسر مالی درست نداشته باشیم شاید ما نتوانیم آن خدماتی را که باید انجام بدهیم آن را آنجام بدهیم.»

درهمین حال امروز  یک نهاد خیریه در پایتخت بسته های بهداشتی از جمله ۱۲۰ بالون اکسیجن را به این شفاخانه کمک کرد .

رحمت الله نوروز، مسوول نهاد خیریه، گفت: «رحمت الله، امروز در شفاخانه افغان جاپان هستیم، ۱۲۰ دانه سلیندر همراه با اکسیجن و ۱۵۰۰۰ ماکس به این شفاخانه کمک کردیم.»

در این میان شهروندان کشور نیز از شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور نگران استند.

شریف، باشنده کابل، گفت: «مرض کرونا شیوع کرده، نسبت به پیشتر شدت این زیاد شده، از همشهریان محترم تقاضا می کنیم که کرونا را جدی بگیرند.»

با اینکه شفاخانه افغان - جاپان یگانه مرکز درمان بیماران کووید ۱۹ در پایتخت به شمار می رود اما پایان قرار داد پشتیبانی این شفاخانه با نهاد بهداشتی «جی پایگو» مسوولان این شفاخانه را نگران ساخته است آنان میگویند که اگر وزارت صحت عامه و نهاد های بین المللی با بخش صحت در افغانستان همکاری نکنند با چالش جدی تری در مبارزه با ۱۹ رو به رو خواهندشد.

نگرانی وزارت صحت عامه از افزایش گونه تازه ویروس کرونا

از سوی هم سرطبیب شفاخانه افغان - جاپان میگوید که گونه تازه ویروس کرونا با شتاب در حال همه گیری است اما این شفاخانه تا کنون کیت های تشخص اومیکرون را ندارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه از افزایش گونه تازه ویروس کرونا در کشور نگران است. مسوولان در این وزارت می گویند که در بیست و چهارساعت گذشته ۶۲۹ رویداد مثبت گونه تازه ویروس کرونا در ۱۷ ولایت کشور ثبت شده اند.

همزمان با این مسوولان شفاخانه افغان - جاپان نیز میگویند که همه گیری ویروس کرونا در کشور بیشتر شده است.

این در حالی‌ست که افغانستان هنوز به کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا «اومیکرون» دست رسی ندارد.

وزارت صحت عامه می گوید که برای پیکار با گونه های تازه ویروس کرونا با چالش های گونه گونی روبرو استند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «۶۲۹ واقعه مثبت در ۱۷ ولایت به ثبت رسیده است که بیشترین مبتلایان در ننگرهار بوده که ۱۲۷ واقعه مثبت در این ولایت داشته ایم، بعد از آن کابل است که ۱۰۲ واقعه مثبت در آن داشته ایم، و بعد از آن غزنی، پنجشیر، پکتیا و بلخ و به همین ترتیب در دیگر ولایت ها هم وجود دارد.»

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزرات صحت عامه، گفت: «متاسفانه، بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، آنها کمک‌های خود را بند کردند که سبب شد تا در این پروژه چالش‌ها بمیان بیاید.»

از سوی هم سرطبیب شفاخانه افغان - جاپان میگوید که گونه تازه ویروس کرونا با شتاب در حال همه گیری است اما این شفاخانه تا کنون کیت های تشخص اومیکرون را ندارد.

زلمی ریشتین، سرطبیب شفاخانه افغان - جاچان، گفت: «ما کیت‌های مخصوص تشخیصه اومیکرون را نداریم ولی در مجموع به دیگر نوع های ویروس کرونا کیت‌های تشخیصیه داریم.»

حشمت فیضی، مسوول بخش مراقبت های ویژه شفاخانه افغان - جاپان، گفت: «واقعات روز به روز زیاد شده میرود، اگر سپانسر مالی درست نداشته باشیم شاید ما نتوانیم آن خدماتی را که باید انجام بدهیم آن را آنجام بدهیم.»

درهمین حال امروز  یک نهاد خیریه در پایتخت بسته های بهداشتی از جمله ۱۲۰ بالون اکسیجن را به این شفاخانه کمک کرد .

رحمت الله نوروز، مسوول نهاد خیریه، گفت: «رحمت الله، امروز در شفاخانه افغان جاپان هستیم، ۱۲۰ دانه سلیندر همراه با اکسیجن و ۱۵۰۰۰ ماکس به این شفاخانه کمک کردیم.»

در این میان شهروندان کشور نیز از شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور نگران استند.

شریف، باشنده کابل، گفت: «مرض کرونا شیوع کرده، نسبت به پیشتر شدت این زیاد شده، از همشهریان محترم تقاضا می کنیم که کرونا را جدی بگیرند.»

با اینکه شفاخانه افغان - جاپان یگانه مرکز درمان بیماران کووید ۱۹ در پایتخت به شمار می رود اما پایان قرار داد پشتیبانی این شفاخانه با نهاد بهداشتی «جی پایگو» مسوولان این شفاخانه را نگران ساخته است آنان میگویند که اگر وزارت صحت عامه و نهاد های بین المللی با بخش صحت در افغانستان همکاری نکنند با چالش جدی تری در مبارزه با ۱۹ رو به رو خواهندشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره