Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض دانش‌جویان در پیوند به فراهم نشدن ویزا از سوی هند

برخی از دانش‌جویانی که در دانشگاه‌های هند درس می‌خوانند، روز چهارشنبه در برابر سفارت هند در کابل اعتراض کرده‌اند و از این کشور خواستند تا برای شان ویزای تحصیلی بدهد.

دانشجویان با شعار تحصیل ما را قربانی سیاست نکنید؛ تعلیم حق ما است، می‌گویند که به علت نداشتن ویزای هند، درس‌های شان در دانشگاه‌های این کشور نیمه تمام مانده است و اکنون در بی سرنوشتی قرار دارند.

حامد، دانش‌جوی معترض، گفت: «نزدیک به ۲۵۰۰ محصل در این جا بند مانده اند که خوهان ویزه استند.»

طیب احمد، دانش‌جوی دیگر در این باره گفت: «درس‌های حضوری شروع شده و در سمستر آخر استیم، حالا نمی‌توانیم به درس ادامه بدهیم.»

دانشجویان می‌افزایند که از هیچ گروه سیاسی نماینده‌گی نمی‌کنند و نباید معاملات سیاسی آنان را از حق آموزش محروم بسازد. محمد شفیع نیازی گفت: «ما نمی‌خواهیم که تحصیل مرا با سیاست تان شریک کنید؛ خواست ما دریافت ویزه و رفتن به ادامه درس‌های مان است. ما در مورد آینده خود نگران هستیم؛ ما داشجویان هستیم و از هیچ گروه سیاسی نماینده‌گی نمی‌کینم.»

همزمان با این، برخی از دانش‌جویان مقیم هند نیز از افزیش هزینه‌های رفت و برگشت به افغانستان شکایت دارند.

وحید زهیر، دانشجو در هند، گفت: «دانش‌جویانی که توان اقتصادی دارند، کوشش می‌کنند که از راه ایران به افغانستان بروند که شش تا هفت صد دالر مصرف دارد، اما بعضی‌های دیگر زمینی از راه به پاکستان می‌روند.»

آنعده از شهروندان کشور که برای دریافت ویزه به سفارت هند درخواست داده بودند، خواهان دریافت دوباره پاسپورت شان از سوی این سفارتخانه هستند. نجیم، شهروند کشور گفت: «زمانی که تحولات شد، پاسپورت های ما در سفارت هند بند ماند، نه ویزه دادند نه پاسپورت مارا.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، سفارت هند در کابل بسته شد و تمام ویزا به شمول ویزای تحصیلی از سوی این کشور برای افغانان ملغا شده اند.

اعتراض دانش‌جویان در پیوند به فراهم نشدن ویزا از سوی هند

همزمان با این، برخی از دانش‌جویان مقیم هند نیز از افزیش هزینه‌های رفت و برگشت به افغانستان شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌جویانی که در دانشگاه‌های هند درس می‌خوانند، روز چهارشنبه در برابر سفارت هند در کابل اعتراض کرده‌اند و از این کشور خواستند تا برای شان ویزای تحصیلی بدهد.

دانشجویان با شعار تحصیل ما را قربانی سیاست نکنید؛ تعلیم حق ما است، می‌گویند که به علت نداشتن ویزای هند، درس‌های شان در دانشگاه‌های این کشور نیمه تمام مانده است و اکنون در بی سرنوشتی قرار دارند.

حامد، دانش‌جوی معترض، گفت: «نزدیک به ۲۵۰۰ محصل در این جا بند مانده اند که خوهان ویزه استند.»

طیب احمد، دانش‌جوی دیگر در این باره گفت: «درس‌های حضوری شروع شده و در سمستر آخر استیم، حالا نمی‌توانیم به درس ادامه بدهیم.»

دانشجویان می‌افزایند که از هیچ گروه سیاسی نماینده‌گی نمی‌کنند و نباید معاملات سیاسی آنان را از حق آموزش محروم بسازد. محمد شفیع نیازی گفت: «ما نمی‌خواهیم که تحصیل مرا با سیاست تان شریک کنید؛ خواست ما دریافت ویزه و رفتن به ادامه درس‌های مان است. ما در مورد آینده خود نگران هستیم؛ ما داشجویان هستیم و از هیچ گروه سیاسی نماینده‌گی نمی‌کینم.»

همزمان با این، برخی از دانش‌جویان مقیم هند نیز از افزیش هزینه‌های رفت و برگشت به افغانستان شکایت دارند.

وحید زهیر، دانشجو در هند، گفت: «دانش‌جویانی که توان اقتصادی دارند، کوشش می‌کنند که از راه ایران به افغانستان بروند که شش تا هفت صد دالر مصرف دارد، اما بعضی‌های دیگر زمینی از راه به پاکستان می‌روند.»

آنعده از شهروندان کشور که برای دریافت ویزه به سفارت هند درخواست داده بودند، خواهان دریافت دوباره پاسپورت شان از سوی این سفارتخانه هستند. نجیم، شهروند کشور گفت: «زمانی که تحولات شد، پاسپورت های ما در سفارت هند بند ماند، نه ویزه دادند نه پاسپورت مارا.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، سفارت هند در کابل بسته شد و تمام ویزا به شمول ویزای تحصیلی از سوی این کشور برای افغانان ملغا شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره