Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانشگاه‌های دولتی در ولایت‌های گرم سیر برای دختران و پسران باز شد

دانشگاه‌های دولتی در تمامی ولایت‌های گرم سیر کشور امروز به روی دانش‌جویان پسر و دختر باز شد. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افزون بر این، در ماه حمل سال آینده در بخش های سرد سیر کشور نیز، دانشگاه‌های دولتی به روی دانش‌جویان باز خواهند شد.

اما پس از تحولات اخیر، کمبود کادر های علمی در بخش تحصیلات عالی یکی از نگرانی‌ها پنداشته می‌شود.

گفته می‌شود که دانشگاه‌های دولتی در ولایت‌های کندهار، ننگرهار، نیمروز، هلمند، خوست، پکتیا، پکتیکا و لغمان به روی دانش‌جویان پسر و دختر باز شد و پس از نزدیک به شش ماه دانش‌جویان درس‌های شان را دوباره آغاز کرده اند.

شماری از دانش‌جویان ابراز آرزومندی می‌کنند که روند آموزشی هیچ گاهی متوقف ساخته نشود.

سمیع الله هلال، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه‌ها در نتیجه جنگ‌ها و همچنان شیوع کرونا بسته بود، درس‌های ما خیلی پس مانده است. ما از اقدام باز شدن دانشگاه‌ها خوشحال استیم.»

عزیز احمد یار، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه جایی است که می‌توانیم استعداد ما را رشد بدهیم و در بخش عملی و نظری رشد کنیم.»

اما کمبود کادر های علمی و بعضی از چالش‌ها در سیستم آموزشی نیز نگرانی هایی را به بار آورده است. طاهر مطهری، استاد دانشگاه، گفت: «نبود کادر های علمی، نبود خدمات آموزشی در سطح دانشگاه‌ها با معیار های جهانی از جمله چالش‌های است که پروسه تحصیلی را با مخاطره روبرو کرده است.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید پس از این روند آموزشی دانش‌جویان به گونه عادی ادامه خواهد داشت. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «همه دانشگاه‌های گرم سیر از امروز ( سیزده دلو ) آغاز می‌شود.»

این در حالی‌ست که تا اکنون وزارت تحصیلات عالی در باره ادامه آموزش‌های دانشجویان دختر جزییات بیشتری را شریک نساخته است.

دانشگاه‌های دولتی در ولایت‌های گرم سیر برای دختران و پسران باز شد

گفته می‌شود که دانشگاه‌های دولتی در ولایت‌های کندهار، ننگرهار، نیمروز، هلمند، خوست، پکتیا، پکتیکا و لغمان به روی دانش‌جویان پسر و دختر باز شده است.

تصویر بندانگشتی

دانشگاه‌های دولتی در تمامی ولایت‌های گرم سیر کشور امروز به روی دانش‌جویان پسر و دختر باز شد. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که افزون بر این، در ماه حمل سال آینده در بخش های سرد سیر کشور نیز، دانشگاه‌های دولتی به روی دانش‌جویان باز خواهند شد.

اما پس از تحولات اخیر، کمبود کادر های علمی در بخش تحصیلات عالی یکی از نگرانی‌ها پنداشته می‌شود.

گفته می‌شود که دانشگاه‌های دولتی در ولایت‌های کندهار، ننگرهار، نیمروز، هلمند، خوست، پکتیا، پکتیکا و لغمان به روی دانش‌جویان پسر و دختر باز شد و پس از نزدیک به شش ماه دانش‌جویان درس‌های شان را دوباره آغاز کرده اند.

شماری از دانش‌جویان ابراز آرزومندی می‌کنند که روند آموزشی هیچ گاهی متوقف ساخته نشود.

سمیع الله هلال، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه‌ها در نتیجه جنگ‌ها و همچنان شیوع کرونا بسته بود، درس‌های ما خیلی پس مانده است. ما از اقدام باز شدن دانشگاه‌ها خوشحال استیم.»

عزیز احمد یار، دانش‌جو، گفت: «دانشگاه جایی است که می‌توانیم استعداد ما را رشد بدهیم و در بخش عملی و نظری رشد کنیم.»

اما کمبود کادر های علمی و بعضی از چالش‌ها در سیستم آموزشی نیز نگرانی هایی را به بار آورده است. طاهر مطهری، استاد دانشگاه، گفت: «نبود کادر های علمی، نبود خدمات آموزشی در سطح دانشگاه‌ها با معیار های جهانی از جمله چالش‌های است که پروسه تحصیلی را با مخاطره روبرو کرده است.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید پس از این روند آموزشی دانش‌جویان به گونه عادی ادامه خواهد داشت. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «همه دانشگاه‌های گرم سیر از امروز ( سیزده دلو ) آغاز می‌شود.»

این در حالی‌ست که تا اکنون وزارت تحصیلات عالی در باره ادامه آموزش‌های دانشجویان دختر جزییات بیشتری را شریک نساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره