Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور والی لغمان به ادارات محلی؛ با رسانه‌ و خبرنگار همکاری کنید

والی لغمان در دو نامه‌ رسمی به تمامی نهاد های دولتی در این ولایت دستور داده است تا در ارائه اطلاعات با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در بیشتر ولایت‌های کشور یکی از چالش‌های جدی پنداشته می‌شود.

یکی از این نامه‌ها به آدرس قوامندانی امنیه این ولایت صادر شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «به قومندانی امنیه لغمان هدایت داده می‌شود که با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی تمام اطلاعات امنیتی، دست‌آورد ها و رویداد های امنیتی که محرم نباشد، شریک بسازد و همچنان به مسوولان حوزه‌های امنیتی و ایست‌های بازرسی هدایت داده می‌شود که هنگام کار خبرنگاران با آنان همکاری همه جانبه داشته باشند.»

صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی لغمان در این مورد گفت: «والی صاحب و رییس اطلاعات و فرهنگ به گونه مشترک مکتوبی به ادارات صادر کرده اند، این مکتوب برای سهل سازی بدست آوردن اطلاعات است که با آنان شریک شود.»

از سوی دیگر، برخی از خبرنگاران در زون شرق کشور این اقدام والی لغمان را ستایش می‌کنند.

جان آغا صالح، خبرنگار، گفت: «به بعضی اداره‌ها مکتوب های ارسال شده که باید معلومات به موقع به رسانه‌ها داده شود. ما از این اقدام امارت اسلامی ستایش می‌کنیم.»

اما هنوزهم در شماری از ولایت‌ها خبرنگاران در گردآوری اطلاعات با چالش‌ها رو به رو اند. حفیظ الله بارکزی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان گفت: «یکی از دستآورد ها آزادی بیان است، این حق مردم است، باید نگهداشته شود و امارت باید از این حمایت کند.»

با این حال، جامعه رسانه‌یی افغانستان انتظار دارد که ولایت‌های دیگر نیز از این اقدام والی لغمان انگیزه گرفته و در امر اطلاع دهی با خبرنگاران همکاری کنند.

دستور والی لغمان به ادارات محلی؛ با رسانه‌ و خبرنگار همکاری کنید

از سوی دیگر، برخی از خبرنگاران در زون شرق کشور این اقدام والی لغمان را ستایش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

والی لغمان در دو نامه‌ رسمی به تمامی نهاد های دولتی در این ولایت دستور داده است تا در ارائه اطلاعات با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در بیشتر ولایت‌های کشور یکی از چالش‌های جدی پنداشته می‌شود.

یکی از این نامه‌ها به آدرس قوامندانی امنیه این ولایت صادر شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «به قومندانی امنیه لغمان هدایت داده می‌شود که با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی تمام اطلاعات امنیتی، دست‌آورد ها و رویداد های امنیتی که محرم نباشد، شریک بسازد و همچنان به مسوولان حوزه‌های امنیتی و ایست‌های بازرسی هدایت داده می‌شود که هنگام کار خبرنگاران با آنان همکاری همه جانبه داشته باشند.»

صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی لغمان در این مورد گفت: «والی صاحب و رییس اطلاعات و فرهنگ به گونه مشترک مکتوبی به ادارات صادر کرده اند، این مکتوب برای سهل سازی بدست آوردن اطلاعات است که با آنان شریک شود.»

از سوی دیگر، برخی از خبرنگاران در زون شرق کشور این اقدام والی لغمان را ستایش می‌کنند.

جان آغا صالح، خبرنگار، گفت: «به بعضی اداره‌ها مکتوب های ارسال شده که باید معلومات به موقع به رسانه‌ها داده شود. ما از این اقدام امارت اسلامی ستایش می‌کنیم.»

اما هنوزهم در شماری از ولایت‌ها خبرنگاران در گردآوری اطلاعات با چالش‌ها رو به رو اند. حفیظ الله بارکزی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان گفت: «یکی از دستآورد ها آزادی بیان است، این حق مردم است، باید نگهداشته شود و امارت باید از این حمایت کند.»

با این حال، جامعه رسانه‌یی افغانستان انتظار دارد که ولایت‌های دیگر نیز از این اقدام والی لغمان انگیزه گرفته و در امر اطلاع دهی با خبرنگاران همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره