Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته شدن صدها رسانه در نزدیک به شش ماه پسین در افغانستان

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از بسته شدن بیش از سه صد رسانه در نزدیک به شش ماه پسین در افغانستان سخت نگران است.

یک نظرسنجی تازه فدراسیون بین المللی خبرنگاران نشان می دهد که از میان ششصدوبیست وسه رسانه که پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان فعال بودند سه صدو هژده رسانه بسته شده اند.

بحران به میان در بخش رسانه ها در افغانستان بیشترین ضربه را به روزنامه ها وارد کرده است چنان که از میان یکصدو چهارده روزنامه اکنون تنها بیست روزنامه در افغانستان فعالیت دارند.

یکصدوسی و دو رادیو، پنجاه و یک تلویزیون وچهل ونه رسانه آنلاین نیز از ماه اگست به بعد از نشرات بازمانده اند.

حجت الله مجددی، رییس انجمن آزاد ژورنالیستان، گفت:« اگر اقدام برای بهتر شدن اوضاع رسانه‌ها در کشور نشود، در زودترین فرصت شاید در شش ماه پسین چند رسانه محدود در کشور فعالیت داشته باشد و دیگر رسانه ها بسته شوند.»

حفیظ الله بارکزی، رییس شورای ژورنالستان می‌گوید:«خواست ما از جامعه جهانی این است که بالای رسانه‌ها باید سرمایه گذاری نمایند. چون نیاز است که روند اطلاع رسانی افغانستان از اوضاع کنونی نجات دادشود.»

 فدراسیون بین المللی خبرنگاران از بدتر شدن فضا برای فعالیت های رسانه یی در افغانستان هشدار میدهد و از جامعه جهانی می‌خواهد که جلو فروپاشی رسانه های آزاد را در افغانستان بگیرد.

در همین حال شماری از خبرنگاران در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که دسترسی به اطلاعات را برای آنان بهتر بسازد.

یافته های فدراسیون بین المللی خبرنگاران نشان میدهند که سقوط رسانه ها و تهدید در برابر خبرنگاران سبب شده اند تا از میان ۵۰۶۹ خبرنگار تنها ۲۳۳۴ تن به شمول ۲۴۳ زن به کارهای شان ادامه می دهند.

هفتادو دو درصد از کسانی که شغل های شان را از دست داده اند بانوان استند.

انتونی بلینجر،  دبیرکل فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، گفت:«این اوضاع نه تنها برای خبرنگارانی که شغل های شان را از دست داده‌ اند یا مجبور به فرار شده‌اند، بل برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می‌شوند نیز فاجعه ‌بار است و جامعه جهانی باید به این وضعیت رسیده گی نماید.»

در این میان شماری از خبرنگاران از جامعه جهانی می خواهند تا جلو فروپاشی کامل رسانه های افغانستان را بگیرد.

سمع الله پام، یکی از خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «اگر محدویت در برابر خبرنگاران ادامه یابد، در زودترین وقت بیشتر رسانه‌ها کار شان را از دست می‌دهند و این سبب می‌شود که رسانه‌ها رو به فروپاشی  برود.»

نسیم، یکتن از خبرنگاران دیگر می‌گوید: «از جامعه جهانی می‌خواهیم که توجه جدی به رسانه‌های افغانستان نمایند و از حکومت می‌خواهیم که در روند اطلاع رسانی با خبرنگاران همکاری کنند تا اوضاع بهتر شود.»

اما امارت اسلامی پس از نگرانی ها در باره بازداشت برخی از روزنامه نگاران در کشور تاکید کرده است که برای رسیده گی به چالش های رسانه یی در افغانستان کمیسیونی به زودی ایجاد خواهد شد و پس از آن هیچ نهاد حکومتی حق مداخله در کار رسانه ها را نخواهد داشت.

بسته شدن صدها رسانه در نزدیک به شش ماه پسین در افغانستان

یکصدوسی و دو رادیو، پنجاه و یک تلویزیون وچهل ونه رسانه آنلاین نیز از ماه اگست به بعد از نشرات بازمانده اند.

Thumbnail

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از بسته شدن بیش از سه صد رسانه در نزدیک به شش ماه پسین در افغانستان سخت نگران است.

یک نظرسنجی تازه فدراسیون بین المللی خبرنگاران نشان می دهد که از میان ششصدوبیست وسه رسانه که پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان فعال بودند سه صدو هژده رسانه بسته شده اند.

بحران به میان در بخش رسانه ها در افغانستان بیشترین ضربه را به روزنامه ها وارد کرده است چنان که از میان یکصدو چهارده روزنامه اکنون تنها بیست روزنامه در افغانستان فعالیت دارند.

یکصدوسی و دو رادیو، پنجاه و یک تلویزیون وچهل ونه رسانه آنلاین نیز از ماه اگست به بعد از نشرات بازمانده اند.

حجت الله مجددی، رییس انجمن آزاد ژورنالیستان، گفت:« اگر اقدام برای بهتر شدن اوضاع رسانه‌ها در کشور نشود، در زودترین فرصت شاید در شش ماه پسین چند رسانه محدود در کشور فعالیت داشته باشد و دیگر رسانه ها بسته شوند.»

حفیظ الله بارکزی، رییس شورای ژورنالستان می‌گوید:«خواست ما از جامعه جهانی این است که بالای رسانه‌ها باید سرمایه گذاری نمایند. چون نیاز است که روند اطلاع رسانی افغانستان از اوضاع کنونی نجات دادشود.»

 فدراسیون بین المللی خبرنگاران از بدتر شدن فضا برای فعالیت های رسانه یی در افغانستان هشدار میدهد و از جامعه جهانی می‌خواهد که جلو فروپاشی رسانه های آزاد را در افغانستان بگیرد.

در همین حال شماری از خبرنگاران در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که دسترسی به اطلاعات را برای آنان بهتر بسازد.

یافته های فدراسیون بین المللی خبرنگاران نشان میدهند که سقوط رسانه ها و تهدید در برابر خبرنگاران سبب شده اند تا از میان ۵۰۶۹ خبرنگار تنها ۲۳۳۴ تن به شمول ۲۴۳ زن به کارهای شان ادامه می دهند.

هفتادو دو درصد از کسانی که شغل های شان را از دست داده اند بانوان استند.

انتونی بلینجر،  دبیرکل فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، گفت:«این اوضاع نه تنها برای خبرنگارانی که شغل های شان را از دست داده‌ اند یا مجبور به فرار شده‌اند، بل برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می‌شوند نیز فاجعه ‌بار است و جامعه جهانی باید به این وضعیت رسیده گی نماید.»

در این میان شماری از خبرنگاران از جامعه جهانی می خواهند تا جلو فروپاشی کامل رسانه های افغانستان را بگیرد.

سمع الله پام، یکی از خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «اگر محدویت در برابر خبرنگاران ادامه یابد، در زودترین وقت بیشتر رسانه‌ها کار شان را از دست می‌دهند و این سبب می‌شود که رسانه‌ها رو به فروپاشی  برود.»

نسیم، یکتن از خبرنگاران دیگر می‌گوید: «از جامعه جهانی می‌خواهیم که توجه جدی به رسانه‌های افغانستان نمایند و از حکومت می‌خواهیم که در روند اطلاع رسانی با خبرنگاران همکاری کنند تا اوضاع بهتر شود.»

اما امارت اسلامی پس از نگرانی ها در باره بازداشت برخی از روزنامه نگاران در کشور تاکید کرده است که برای رسیده گی به چالش های رسانه یی در افغانستان کمیسیونی به زودی ایجاد خواهد شد و پس از آن هیچ نهاد حکومتی حق مداخله در کار رسانه ها را نخواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره