Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: پنجاه عضو گروه داعش در ننگرهار تسلیم شدند

مسوولان ریاست استخبارات ننگرهار می‌گویند که پنجاه عضو گروه داعش به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند. به گفته این ریاست، این جنگجویان در نتیجه تلاش نیروهای استخبارات و همکاری بزرگان اقوام از مقابله با امارت اسلامی دست کشیده‌اند.

رییس استخبارات ننگرهار می‌گوید که افراد تسلیم شده از فرمان عفو عمومی به گونه مشروط بهره‌مند خواهند شد. داکتر بشیر، رییس استخبارات ننگرهار گفت: «این کسانی که تحت نام خوارج فعالیت می‌کردند و امنیت افغانستان را تهدید می‌کردند، از عملکردهای گذشته شان دست برداشته اند و این‌جا آمده اند که تعداد شان تقریبا به ۵۰ تن می‌رسد.»

از سویی هم، بزرگان اقوام هشدار می‌دهند کسانی که در این ولایت به گروه داعش پیوندد خانه‌های‌شان به آتش کشیده خواهند شد.

غلام علی، بزرگ قوم گفت: «این افراد به عملکردهای گذشته خود پشیمان استند و به واسطه ما ریش‌ سفیدان به این‌جا آورده شده است. این‌ها برای ما گفتند که دیگر این اشتباه را تکرار نخواهند کرد.»

یک بزرگ قوم دیگر گفت: «قوم بر این جرم گذاشته کسی که این کار را بکند، باید کوچ خود را بردارد و کسی همرایش نشست و برخاست نمی‌کند.»

افراد تسلیم شده می‌گویند که در هشت ولسوالی ننگرهار در برابر امارت اسلامی می‌جنگیدند.

پسرلی، عضو تسلیم شده گروه داعش گفت: «ما پشیمان هستیم، خانه این مردم آباد باشد. ما در حمایت از نظام اسلامی ایستاده استیم.»

صفت الله، عضو تسلیم شده گروه داعش گفت: «کدام اشتباهاتی که از من صورت گرفته نسبت به آن پشیمان هستم.»

آمار‌های ریاست استخبارات ننگرهار نشان می‌دهند که در بیش از پنج ماه اخیر بیش از پنج صد تن از جنگجویان وابسته به گروه داعش جنگ افزارهای شان را در این ولایت بر زمین گذاشته اند.

مسوولان: پنجاه عضو گروه داعش در ننگرهار تسلیم شدند

آمار‌های ریاست استخبارات ننگرهار نشان می‌دهند که در بیش از پنج ماه اخیر بیش از ۵۰۰ تن از جنگجویان وابسته به داعش جنگ افزارهای شان را در این ولایت بر زمین گذاشته اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست استخبارات ننگرهار می‌گویند که پنجاه عضو گروه داعش به امارت اسلامی تسلیم شده‌اند. به گفته این ریاست، این جنگجویان در نتیجه تلاش نیروهای استخبارات و همکاری بزرگان اقوام از مقابله با امارت اسلامی دست کشیده‌اند.

رییس استخبارات ننگرهار می‌گوید که افراد تسلیم شده از فرمان عفو عمومی به گونه مشروط بهره‌مند خواهند شد. داکتر بشیر، رییس استخبارات ننگرهار گفت: «این کسانی که تحت نام خوارج فعالیت می‌کردند و امنیت افغانستان را تهدید می‌کردند، از عملکردهای گذشته شان دست برداشته اند و این‌جا آمده اند که تعداد شان تقریبا به ۵۰ تن می‌رسد.»

از سویی هم، بزرگان اقوام هشدار می‌دهند کسانی که در این ولایت به گروه داعش پیوندد خانه‌های‌شان به آتش کشیده خواهند شد.

غلام علی، بزرگ قوم گفت: «این افراد به عملکردهای گذشته خود پشیمان استند و به واسطه ما ریش‌ سفیدان به این‌جا آورده شده است. این‌ها برای ما گفتند که دیگر این اشتباه را تکرار نخواهند کرد.»

یک بزرگ قوم دیگر گفت: «قوم بر این جرم گذاشته کسی که این کار را بکند، باید کوچ خود را بردارد و کسی همرایش نشست و برخاست نمی‌کند.»

افراد تسلیم شده می‌گویند که در هشت ولسوالی ننگرهار در برابر امارت اسلامی می‌جنگیدند.

پسرلی، عضو تسلیم شده گروه داعش گفت: «ما پشیمان هستیم، خانه این مردم آباد باشد. ما در حمایت از نظام اسلامی ایستاده استیم.»

صفت الله، عضو تسلیم شده گروه داعش گفت: «کدام اشتباهاتی که از من صورت گرفته نسبت به آن پشیمان هستم.»

آمار‌های ریاست استخبارات ننگرهار نشان می‌دهند که در بیش از پنج ماه اخیر بیش از پنج صد تن از جنگجویان وابسته به گروه داعش جنگ افزارهای شان را در این ولایت بر زمین گذاشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره