Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: نشست «جنیوا کال» موفقانه بود

نشست «جنیوا کابل» در باره افغانستان پس از رای زنی های یک هفته یی و پشت درهای بسته پایان یافت.

لطیف الله حکیمی رییس هیات امارت اسلامی در این نشست می گوید که در باره جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی با نماینده گان سویس، آلمان، برتیانیا، اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های جهانی گفت وگو کرده اند.

او تاکید می ورزد که برگزاری نشست «جنیوا کال» دستاورد بزرگ در راستای تعامل جهان با افغانستان است.

لیطف الله حکیمی،  رییس هیات امارت اسلامی در نشست جنیوا کال، گفت: «تمرکز بر این بود که این کمک‌ها باید بدور از سیاست باشد و برای افراد نیازمند به وقت و زمان‌اش رسیده شود. همچنان این که مقدار آن که قبلا بود باید بیشتر شود نه کم و یا هم متوقف شود.»

در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: «سفر خوب بود و دستاورد اش این بود که آنها آماده‌گی نشان دادن که با سکتور صحت افغانستان و همچنان در مسایل بشری و اقتصادی همکاری‌های خود را ادامه می دهند.»

روح الله هوتک، آگاه سیاسی گفت: «عموما روی دو بخش بیشتر تمرکز شده است، اول کمک‌های بشری و در کل در بخش صحت تفاهم شده است که این سازمان با افغانستان در بخش بشری کمک می‌کند.»

نشست ژنیو از سوی نهاد غیر حکومتی «جنیوا کال» که برای محافظت از غیرنظامیان در کشورهای جنگ زده فعالیت دارد میزبانی شد.

امارت اسلامی: نشست «جنیوا کال» موفقانه بود

نشست ژنیو از سوی نهاد غیر حکومتی «جنیوا کال» که برای محافظت از غیرنظامیان در کشورهای جنگ زده فعالیت دارد میزبانی شد.

تصویر بندانگشتی

نشست «جنیوا کابل» در باره افغانستان پس از رای زنی های یک هفته یی و پشت درهای بسته پایان یافت.

لطیف الله حکیمی رییس هیات امارت اسلامی در این نشست می گوید که در باره جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی با نماینده گان سویس، آلمان، برتیانیا، اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های جهانی گفت وگو کرده اند.

او تاکید می ورزد که برگزاری نشست «جنیوا کال» دستاورد بزرگ در راستای تعامل جهان با افغانستان است.

لیطف الله حکیمی،  رییس هیات امارت اسلامی در نشست جنیوا کال، گفت: «تمرکز بر این بود که این کمک‌ها باید بدور از سیاست باشد و برای افراد نیازمند به وقت و زمان‌اش رسیده شود. همچنان این که مقدار آن که قبلا بود باید بیشتر شود نه کم و یا هم متوقف شود.»

در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: «سفر خوب بود و دستاورد اش این بود که آنها آماده‌گی نشان دادن که با سکتور صحت افغانستان و همچنان در مسایل بشری و اقتصادی همکاری‌های خود را ادامه می دهند.»

روح الله هوتک، آگاه سیاسی گفت: «عموما روی دو بخش بیشتر تمرکز شده است، اول کمک‌های بشری و در کل در بخش صحت تفاهم شده است که این سازمان با افغانستان در بخش بشری کمک می‌کند.»

نشست ژنیو از سوی نهاد غیر حکومتی «جنیوا کال» که برای محافظت از غیرنظامیان در کشورهای جنگ زده فعالیت دارد میزبانی شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره