Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک واحد ویژه برای نظارت از ایست های بازرسی در کابل

وزارت داخله می گوید که برای نظارت از ایست های بازرسی در کابل یک واحد ویژه ایجاد کرده است. در همین حال مسوولان این واحد ویژه می‌گویند که هدف از گشت زنی شب هنگام شان جلوگیری از سرقت های مسلحانه و نظارت از کار کرد های نیروهای امنیتی است.

سمیع الله، سرباز امارت اسلامی، گفت:«اینجا ما چک پاینت انداختیم و بخاطر تامین امینت مردم کار و خدمت می کنیم.»

مولوی احمد، فرمانده واحد عملیاتی امنیت داخلی وزارت داخله، می گوید:«در منطقه امنیت بهتر است و کاملا ایست های بازرسی منظم استند شما دید که در باران شدید و هوای سرد حتا در ساحه پلچرخی سربازان حضور دارند و امنیت را تامین می نمایند.»

در همین حال دیده می شود که برخی از مسوولان حوزه های امنیتی نیز از بهر نظارت از کارکرد نیروهای شان به محل آمده اند. 

عبدالقاهر ابوبکر، آمر حوزه پانزدهم امنیتی کابل، گفت:«بخاطر بهبود امنیت بیرون شده ام و چک پاینت های خود را نظارت می کنم که چک پاینت ها منظم باشند تا مردم راحت وآرام خواب کنند.»

در همین حال، باشنده گان پایتخت آغاز فعالیت این واحد ویژه را برای تامین بهتر امنیت شهروندان، سودمند می‌دانند و از مسوولان می خواهند که از جرم های جنایی در کابل جلوگیری کنند.

شبیر احمد، باشنده کابل، گفت:«این چک پاینت ها خوب استند و تاثیر گذار استند و هر قدر که چک پاینت باشد به این معنا است که امنیت بهترمی باشد.»

برخی از مسوولان امنیتی نیز برای تامین امنیت در کابل خوشبین به نظر می رسند.

مولوی شیراحمد روحانی، معاون ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت داخله، گفت:«کسی که بخواهد امنیت را  خراب کند پیام ما به او این است که امنیت را خراب نکند وخراب کرده هم نمی تواند ان شاالله.»

به گفته وزارت داخله این واحد ویژه ۵۰۰ نفری باسازوبرگ های پیشرفته نظامی مجهز است و از دو هفته به این سو  برای تامین امنیت مردم و بررسی ایست های بازرسی و نیز حوزه های امنیتی کابل گشت زنی هایش را آغاز کرده است.

ایجاد یک واحد ویژه برای نظارت از ایست های بازرسی در کابل

در همین حال، باشنده گان پایتخت آغاز فعالیت این واحد ویژه را برای تامین بهتر امنیت شهروندان، سودمند می‌دانند و از مسوولان می خواهند که از جرم های جنایی در کابل جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله می گوید که برای نظارت از ایست های بازرسی در کابل یک واحد ویژه ایجاد کرده است. در همین حال مسوولان این واحد ویژه می‌گویند که هدف از گشت زنی شب هنگام شان جلوگیری از سرقت های مسلحانه و نظارت از کار کرد های نیروهای امنیتی است.

سمیع الله، سرباز امارت اسلامی، گفت:«اینجا ما چک پاینت انداختیم و بخاطر تامین امینت مردم کار و خدمت می کنیم.»

مولوی احمد، فرمانده واحد عملیاتی امنیت داخلی وزارت داخله، می گوید:«در منطقه امنیت بهتر است و کاملا ایست های بازرسی منظم استند شما دید که در باران شدید و هوای سرد حتا در ساحه پلچرخی سربازان حضور دارند و امنیت را تامین می نمایند.»

در همین حال دیده می شود که برخی از مسوولان حوزه های امنیتی نیز از بهر نظارت از کارکرد نیروهای شان به محل آمده اند. 

عبدالقاهر ابوبکر، آمر حوزه پانزدهم امنیتی کابل، گفت:«بخاطر بهبود امنیت بیرون شده ام و چک پاینت های خود را نظارت می کنم که چک پاینت ها منظم باشند تا مردم راحت وآرام خواب کنند.»

در همین حال، باشنده گان پایتخت آغاز فعالیت این واحد ویژه را برای تامین بهتر امنیت شهروندان، سودمند می‌دانند و از مسوولان می خواهند که از جرم های جنایی در کابل جلوگیری کنند.

شبیر احمد، باشنده کابل، گفت:«این چک پاینت ها خوب استند و تاثیر گذار استند و هر قدر که چک پاینت باشد به این معنا است که امنیت بهترمی باشد.»

برخی از مسوولان امنیتی نیز برای تامین امنیت در کابل خوشبین به نظر می رسند.

مولوی شیراحمد روحانی، معاون ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت داخله، گفت:«کسی که بخواهد امنیت را  خراب کند پیام ما به او این است که امنیت را خراب نکند وخراب کرده هم نمی تواند ان شاالله.»

به گفته وزارت داخله این واحد ویژه ۵۰۰ نفری باسازوبرگ های پیشرفته نظامی مجهز است و از دو هفته به این سو  برای تامین امنیت مردم و بررسی ایست های بازرسی و نیز حوزه های امنیتی کابل گشت زنی هایش را آغاز کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره