Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رینا امیری با مقام‌های قطری روی وضعیت زنان افغانستان گفت‌وگو کرد

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با شماری از مقام‌های قطری در باره حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

بانو امیری بامداد امروز در یک رشته تویت گفته است که باید از استعداد زنان و دختران افغانستان برای حرکت به سوی ثبات و رفاه استفاده شود.

امیری گفته است که او همچنان در باره اهمیت رهبری جهان اسلام در مسئله حقوق بشر و حقوق زنان با مقام‌های قطری گفت‌وگو کرده است. او گفته است که رهبران زن قطر نمونه‌یی عالی از زنان مسلمان در نقش‌های عمومی و سیاسی برای پیشرفت کشور شان هستند.

نماینده‌ی ویژه امریکا گفته است که با میاسه آل ثانی، رییس هیأت موزیم‌های قطر درباره‌ پشتیبانی از زنان و هنرمندان افغانستان گفت‌وگو کرده است.

امیری به تویتی گفته است: «چندین روز در دوحه بودم و در باره حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان و اهمیت رهبری جهان اسلام در این موضوعات گفت‌وگو کردیم.»

نماینده‌ی ویژه امریکا گفته است که با میاسه آل ثانی، رییس هیأت موزیم‌های قطر درباره‌ی حمایت از زنان و هنرمندان افغانستان گفت‌وگو کرده است.

بانو امیری همچنان گفته است که با شماری از متحدان و شرکای امریکا در دوحه در مورد اهمیت هماهنگی تلاش‌ها در راستای آموزش دختران، برگشت زنان به کار و حقوق بشر رایزنی کرده است.

امیری گفته است که پیشرفت در افغانستان با پیشرفت زنان، دختران و اعضای جمعیت‌های در معرض خطر بستگی دارد. به گفته او، تیم دختران ربات‌ساز افغانستان بازتابی قدرتمند از استعداد، بینش و نبوغ دختران افغان است.

حقوق زنان و دختران، به ویژه حق آموزش و کار، به موضوعات بحث برانگیز پس از سقوط حکومت پیشین مبدل شده‌اند. جامعه جهانی همواره بر احترام به حقوق زنان و حقوق بشر تاکید کرده و این موضوعات را همچون بخشی از پیش‌‌‌شرط‌ها برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشخص کرده است.

امارت اسلامی اما همواره گفته است که تمام مردم، به شمول زنان و دختران، از تمام حقوق شان در چوکات اصول اسلامی برخوردار استند.

این در حالی است که دختران بالاتر از صنف شش در سال آموزشی ۱۴۰۰ در بیشتر بخش‌های کشور از آموزش بازماندند. به تازه‌گی اما دانشگاه‌های کشور به روی دختران و پسران بازگشایی شده‌اند.

رینا امیری با مقام‌های قطری روی وضعیت زنان افغانستان گفت‌وگو کرد

بانو امیری گفته است که آموزش دختران، رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع را بهبود می‌بخشد و می‌تواند به رشد و نوآوری افغانستان کمک کند.

تصویر بندانگشتی

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با شماری از مقام‌های قطری در باره حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

بانو امیری بامداد امروز در یک رشته تویت گفته است که باید از استعداد زنان و دختران افغانستان برای حرکت به سوی ثبات و رفاه استفاده شود.

امیری گفته است که او همچنان در باره اهمیت رهبری جهان اسلام در مسئله حقوق بشر و حقوق زنان با مقام‌های قطری گفت‌وگو کرده است. او گفته است که رهبران زن قطر نمونه‌یی عالی از زنان مسلمان در نقش‌های عمومی و سیاسی برای پیشرفت کشور شان هستند.

نماینده‌ی ویژه امریکا گفته است که با میاسه آل ثانی، رییس هیأت موزیم‌های قطر درباره‌ پشتیبانی از زنان و هنرمندان افغانستان گفت‌وگو کرده است.

امیری به تویتی گفته است: «چندین روز در دوحه بودم و در باره حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان و اهمیت رهبری جهان اسلام در این موضوعات گفت‌وگو کردیم.»

نماینده‌ی ویژه امریکا گفته است که با میاسه آل ثانی، رییس هیأت موزیم‌های قطر درباره‌ی حمایت از زنان و هنرمندان افغانستان گفت‌وگو کرده است.

بانو امیری همچنان گفته است که با شماری از متحدان و شرکای امریکا در دوحه در مورد اهمیت هماهنگی تلاش‌ها در راستای آموزش دختران، برگشت زنان به کار و حقوق بشر رایزنی کرده است.

امیری گفته است که پیشرفت در افغانستان با پیشرفت زنان، دختران و اعضای جمعیت‌های در معرض خطر بستگی دارد. به گفته او، تیم دختران ربات‌ساز افغانستان بازتابی قدرتمند از استعداد، بینش و نبوغ دختران افغان است.

حقوق زنان و دختران، به ویژه حق آموزش و کار، به موضوعات بحث برانگیز پس از سقوط حکومت پیشین مبدل شده‌اند. جامعه جهانی همواره بر احترام به حقوق زنان و حقوق بشر تاکید کرده و این موضوعات را همچون بخشی از پیش‌‌‌شرط‌ها برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشخص کرده است.

امارت اسلامی اما همواره گفته است که تمام مردم، به شمول زنان و دختران، از تمام حقوق شان در چوکات اصول اسلامی برخوردار استند.

این در حالی است که دختران بالاتر از صنف شش در سال آموزشی ۱۴۰۰ در بیشتر بخش‌های کشور از آموزش بازماندند. به تازه‌گی اما دانشگاه‌های کشور به روی دختران و پسران بازگشایی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره