Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه روند بازرسی خانه‌ها با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی

امارت اسلامی در ششمین روز روند بازرسی خانه به خانه می‌گوید که این کار به هدف تامین امنیت بهتر شهروندان در کابل و برخی از ولایت‌های کشور انجام می‌شود.

نیروهای امنیتی شش روز پیش عملیات بازرسی خانه‌ها را در بخش‌های از پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر به راه اندخته اند. به گفته این نیروها، تلاشی خانه به خانه با حضور وکیل گذر، امام مسجد و شرکت نیروهای زن در کابل و برخی ولایت‌ها، انجام می‌شود.

مولوی شاکر، آمر حوزه دهم، گفت: «اسلحه، لباس نظامی و موتر های دولتی در جریان بازرسی بدست آمده، جاهایی کشف شده که محل اختظافگران بود.»

از سوی دیگر، ادامه بازرسی خانه به خانه در کابل با انتقاد برخی از شهروندان و سازمان‌های جهانی نیز روبرو شده است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواهان پایان بی درنگ روند بازرسی خانه‌ها در افغانستان شده اند.

یکی از باشنده‌گان کابل به طلوع‌نیوز گفت: «برای تامین امنیت باید کار مشترک صورت گیرد و با آنان همکاری شود، اگر همکاری نداشته باشیم، امنیت خوب نخواهیم داشت.»

اما خانواده مصطفی کاظمی، اداعا دارد که نیروهای امنیتی در جریان عملیات بازرسی خانه به خانه با آنان بد رفتاری کرده و موتر شخصی آنان را نیز با خودشان برده اند.

اما فرماندهی امنیه کابل این گفته‌ها را بی بنیاد می‌داند.

خالد ځدران، سخنگوی قومندان امینه کابل، گفت: «ما چنین چیزی نکریم، در بازرسی، ملا امام مسجد، وکیل گذر و کلان خانه حضور دارند، اگر یک سرباز چیزی را جایش در جایی دیگری می‌گذارد، این طبیعی است. شکستاندن به گونه قصدی صورت نگرفته است.»

افزون بر ولایت‌های کاپیسا و پروان، بازرسی خانه به خانه در بخش‌های از ولایت بلخ نیز امروز (چهارشنبه) آغاز شده است.

سیف الله، قومندان امینه بلخ، گفت: «تلاشی که شده بخاطر پیدا کردن کودکی که اختطاف شده، انجام شده است، ساحات که مشکوک بود، تلاشی شده است. تلاشی عمومی در بلخ آغاز نشده است.»

بازسی خانه‌ها در شماری از ولایت‌ها در حالی ادامه دارد که برخی نهاد های جهانی خواهان پایان بی درنگ عملیات بازرسی خانه به خانه در افغانستان شده اند.

ادامه روند بازرسی خانه‌ها با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی

بازسی خانه‌ها در شماری از ولایت‌ها در حالی ادامه دارد که برخی نهاد های جهانی خواهان پایان بی درنگ عملیات بازرسی خانه به خانه در افغانستان شده اند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی در ششمین روز روند بازرسی خانه به خانه می‌گوید که این کار به هدف تامین امنیت بهتر شهروندان در کابل و برخی از ولایت‌های کشور انجام می‌شود.

نیروهای امنیتی شش روز پیش عملیات بازرسی خانه‌ها را در بخش‌های از پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر به راه اندخته اند. به گفته این نیروها، تلاشی خانه به خانه با حضور وکیل گذر، امام مسجد و شرکت نیروهای زن در کابل و برخی ولایت‌ها، انجام می‌شود.

مولوی شاکر، آمر حوزه دهم، گفت: «اسلحه، لباس نظامی و موتر های دولتی در جریان بازرسی بدست آمده، جاهایی کشف شده که محل اختظافگران بود.»

از سوی دیگر، ادامه بازرسی خانه به خانه در کابل با انتقاد برخی از شهروندان و سازمان‌های جهانی نیز روبرو شده است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواهان پایان بی درنگ روند بازرسی خانه‌ها در افغانستان شده اند.

یکی از باشنده‌گان کابل به طلوع‌نیوز گفت: «برای تامین امنیت باید کار مشترک صورت گیرد و با آنان همکاری شود، اگر همکاری نداشته باشیم، امنیت خوب نخواهیم داشت.»

اما خانواده مصطفی کاظمی، اداعا دارد که نیروهای امنیتی در جریان عملیات بازرسی خانه به خانه با آنان بد رفتاری کرده و موتر شخصی آنان را نیز با خودشان برده اند.

اما فرماندهی امنیه کابل این گفته‌ها را بی بنیاد می‌داند.

خالد ځدران، سخنگوی قومندان امینه کابل، گفت: «ما چنین چیزی نکریم، در بازرسی، ملا امام مسجد، وکیل گذر و کلان خانه حضور دارند، اگر یک سرباز چیزی را جایش در جایی دیگری می‌گذارد، این طبیعی است. شکستاندن به گونه قصدی صورت نگرفته است.»

افزون بر ولایت‌های کاپیسا و پروان، بازرسی خانه به خانه در بخش‌های از ولایت بلخ نیز امروز (چهارشنبه) آغاز شده است.

سیف الله، قومندان امینه بلخ، گفت: «تلاشی که شده بخاطر پیدا کردن کودکی که اختطاف شده، انجام شده است، ساحات که مشکوک بود، تلاشی شده است. تلاشی عمومی در بلخ آغاز نشده است.»

بازسی خانه‌ها در شماری از ولایت‌ها در حالی ادامه دارد که برخی نهاد های جهانی خواهان پایان بی درنگ عملیات بازرسی خانه به خانه در افغانستان شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره