Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگشت آواره گان جنگ به خانه در ولسوالی سنگین هلمند

بیشترِ باشنده گان ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در اثر نبرد‌های سال‌های پسین خانه های‌شان را ترک کرده بودند دو باره به خانه های شان برگشتند.

در بیشترِ بخش های مرکزی این ولسوالی خانه ها، دکان‌ها، مکتب‌ها و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در بمباردمان هوایی و نبرد ها به ویرانه ها مبدل شده اند.

ولسوالی جنگ زده سنگین هلمند در دولت پیشین افغانستان به گورستان نیروهای بریتانیایی نیز مشهور بود.

نبرد‌های بیست سال پسین چهره این ولسوالی را دگرگون ساخته اند.

عضو امارت اسلامی گفت: «در گذشته در این جا کمربندها بود، آنها فکر می‌کردند که از اینجا مجاهدین تیراندازی می‌کنند، این مناطق را آنها ویران کردند.»

این نبرد‌ها تنها ویرانه ها را در این ولسوالی به میراث گذاشته اند چنان که حتا در بخش‌های مرکزی این ولسوالی هیچ آبادی به چشم نمی‌خورد و به همین علت بیشترِ خانواده ها از این ولسوالی کوچ کرده بودند.

رحمت الله یکی از کسانی است که در یک حمله هوایی به شمول پدر و برادر، پنج عضو خانواده اش را از دست داده است. او اکنون به خانه اش برگشته است.

رحمت الله، باشنده ولسوالی سنگین، گفت:«شما نشانه‌های از جنگ که در وجود تان است را برای شان نشان دهید، اگر دروغ گفتم باز شما بگویید.»

سراج الدین، باشنده ولسوالی سنگین هلمند گفت: «اکنون مردم یک اندازه زنده‌گی خود را در این جا آغاز کرده اند، به این معنی که حالا می‌خواهند که اینجا کار کنند. در این جا به هزارها انسان‌ها زیر خاک شدند.»

در این ولسوالی هلمند هنوز هم قصه جنگ بر سر زبان ها است و مردم از جنگ ها می گویند زیرا مانند رحمت الله بسیاری از خانواده ها در این ولسوالی قربانی نبرد ها شده اند.

اما آروز‌های زیادی در میان مردم وجود دارند چنان که بسیاری از باشنده گان این ولسوالی به خانه های شان برگشته اند و سرگرم ساخت و ساز استند.

شماری زیادی از باشنده گان ولسوالی سنگین هلمند سرگرم کشاورزی استند، کاری که در اثر نبرد‌های سال‌های پسین ناممکن بود. اما اکنون باشنده گان این ولسوالی از حکومت تازه می‌خواهند که به مشکلات شان رسیده گی کند.

برگشت آواره گان جنگ به خانه در ولسوالی سنگین هلمند

ولسوالی جنگ زده سنگین هلمند در دولت پیشین افغانستان به گورستان نیروهای بریتانیایی نیز مشهور بود.

تصویر بندانگشتی

بیشترِ باشنده گان ولسوالی سنگین ولایت هلمند که در اثر نبرد‌های سال‌های پسین خانه های‌شان را ترک کرده بودند دو باره به خانه های شان برگشتند.

در بیشترِ بخش های مرکزی این ولسوالی خانه ها، دکان‌ها، مکتب‌ها و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در بمباردمان هوایی و نبرد ها به ویرانه ها مبدل شده اند.

ولسوالی جنگ زده سنگین هلمند در دولت پیشین افغانستان به گورستان نیروهای بریتانیایی نیز مشهور بود.

نبرد‌های بیست سال پسین چهره این ولسوالی را دگرگون ساخته اند.

عضو امارت اسلامی گفت: «در گذشته در این جا کمربندها بود، آنها فکر می‌کردند که از اینجا مجاهدین تیراندازی می‌کنند، این مناطق را آنها ویران کردند.»

این نبرد‌ها تنها ویرانه ها را در این ولسوالی به میراث گذاشته اند چنان که حتا در بخش‌های مرکزی این ولسوالی هیچ آبادی به چشم نمی‌خورد و به همین علت بیشترِ خانواده ها از این ولسوالی کوچ کرده بودند.

رحمت الله یکی از کسانی است که در یک حمله هوایی به شمول پدر و برادر، پنج عضو خانواده اش را از دست داده است. او اکنون به خانه اش برگشته است.

رحمت الله، باشنده ولسوالی سنگین، گفت:«شما نشانه‌های از جنگ که در وجود تان است را برای شان نشان دهید، اگر دروغ گفتم باز شما بگویید.»

سراج الدین، باشنده ولسوالی سنگین هلمند گفت: «اکنون مردم یک اندازه زنده‌گی خود را در این جا آغاز کرده اند، به این معنی که حالا می‌خواهند که اینجا کار کنند. در این جا به هزارها انسان‌ها زیر خاک شدند.»

در این ولسوالی هلمند هنوز هم قصه جنگ بر سر زبان ها است و مردم از جنگ ها می گویند زیرا مانند رحمت الله بسیاری از خانواده ها در این ولسوالی قربانی نبرد ها شده اند.

اما آروز‌های زیادی در میان مردم وجود دارند چنان که بسیاری از باشنده گان این ولسوالی به خانه های شان برگشته اند و سرگرم ساخت و ساز استند.

شماری زیادی از باشنده گان ولسوالی سنگین هلمند سرگرم کشاورزی استند، کاری که در اثر نبرد‌های سال‌های پسین ناممکن بود. اما اکنون باشنده گان این ولسوالی از حکومت تازه می‌خواهند که به مشکلات شان رسیده گی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره