Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: کار پروژه تاپی به تاخیر نخواهد افتاد

امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که کار پروژه تاپی به تاخیر نخواهد افتاد و به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه، احمد ولی حقمل می‌گوید که توقف فعالیت بانک توسعه‌ی آسیایی در پروژه تاپی به معنی توقف کار این پروژه نیست.

این در حالی‌ست که دو روز پیش، رسانه‌های پاکستانی از زبان یک مقام ارشد وزارت انرژی این کشور گفته بودند تا هنگامی که امارت اسلامی از سوی سازمان ملل متحد و اقتصاد های بزرگ جهان به رسمیت شناخته نشود، کار پروژه تاپی متوقف خواهد ماند.

اما وزارت مالیه در واکنش به این موضوع می‌گوید که بانک توسعه آسیایی نقش مشاور مالی را داشت و تمویل کننده اصلی پروژه تاپی ترکمنستان است و به زودی کار استملاک آن از ولسوالی تورغندی تا گذره آغاز خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «مالکیت این پروژه زیادتر تعلق می‌گیرد به ترکمنستان و بانک توسعه آسیایی تنها به صفت مشاور مالی کار می‌کرد که کار های خود را معطل کرده.»

روند عملی سازی پروژه تاپی از سوی "تاپی لمتد" در ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اجرا می‌شود و افغانستان مکلف به پرداخت پنج درصد سهم در کار عملی این پروژه است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «ما از طریق بانک انکشاف آسیایی می‌توانیم که کمک‌های بیشتر و قرض‌های بیشتر برای بهبود وضعیت کشور بدست بیاوریم، نظر شان در تطبیق پروژه مهم است ولی تطبیق کننده این پروژه کشور ترکمنستان است.»

امارت اسلامی اعلام کرده است که کار پروژه تاپی در بهار پیشرو در افغانستان آغاز می‌شود.

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رقابت‌های سیاسی میان هند و پاکستان یکی از علت توقف پروژه تاپی شمرده می شود.

میر شکیب، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «دولت طالبان تاکنون به رسمیت شناخته نشده، این یک چالش بزرگ است و به همین دلیل بانک انکشاف آسیایی بحث تمویل این پروژه را متوقف ساخته و دولت طالبان هم توانایی مالی ندارد که این پروژه را تمویل بکند.»

نزدیک به سه دهه است که پروژه تاپی در محور گفت‌وگو های هیات‌های بلندرتبه و پایین رتبه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند قرار دارد، اما تاحال حتا لوله گاز این پروژه وارد خاک افغانستان نشده است.

وزارت مالیه: کار پروژه تاپی به تاخیر نخواهد افتاد

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رقابت‌های سیاسی میان هند و پاکستان یکی از علت توقف پروژه تاپی شمرده می شود.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که کار پروژه تاپی به تاخیر نخواهد افتاد و به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه، احمد ولی حقمل می‌گوید که توقف فعالیت بانک توسعه‌ی آسیایی در پروژه تاپی به معنی توقف کار این پروژه نیست.

این در حالی‌ست که دو روز پیش، رسانه‌های پاکستانی از زبان یک مقام ارشد وزارت انرژی این کشور گفته بودند تا هنگامی که امارت اسلامی از سوی سازمان ملل متحد و اقتصاد های بزرگ جهان به رسمیت شناخته نشود، کار پروژه تاپی متوقف خواهد ماند.

اما وزارت مالیه در واکنش به این موضوع می‌گوید که بانک توسعه آسیایی نقش مشاور مالی را داشت و تمویل کننده اصلی پروژه تاپی ترکمنستان است و به زودی کار استملاک آن از ولسوالی تورغندی تا گذره آغاز خواهد شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «مالکیت این پروژه زیادتر تعلق می‌گیرد به ترکمنستان و بانک توسعه آسیایی تنها به صفت مشاور مالی کار می‌کرد که کار های خود را معطل کرده.»

روند عملی سازی پروژه تاپی از سوی "تاپی لمتد" در ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اجرا می‌شود و افغانستان مکلف به پرداخت پنج درصد سهم در کار عملی این پروژه است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «ما از طریق بانک انکشاف آسیایی می‌توانیم که کمک‌های بیشتر و قرض‌های بیشتر برای بهبود وضعیت کشور بدست بیاوریم، نظر شان در تطبیق پروژه مهم است ولی تطبیق کننده این پروژه کشور ترکمنستان است.»

امارت اسلامی اعلام کرده است که کار پروژه تاپی در بهار پیشرو در افغانستان آغاز می‌شود.

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که رقابت‌های سیاسی میان هند و پاکستان یکی از علت توقف پروژه تاپی شمرده می شود.

میر شکیب، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «دولت طالبان تاکنون به رسمیت شناخته نشده، این یک چالش بزرگ است و به همین دلیل بانک انکشاف آسیایی بحث تمویل این پروژه را متوقف ساخته و دولت طالبان هم توانایی مالی ندارد که این پروژه را تمویل بکند.»

نزدیک به سه دهه است که پروژه تاپی در محور گفت‌وگو های هیات‌های بلندرتبه و پایین رتبه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند قرار دارد، اما تاحال حتا لوله گاز این پروژه وارد خاک افغانستان نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره