Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانواده یی در کابل ادعا دارد که یک عضواش از سوی ا.ا بازداشت شده

یک خانواده در ناحیه ششم کابل ادعا می‌کند پسر اش که افسر پولیس در حکومت پیشین بود و در حوزه ششم امنیتی کار می‌کرد، بیش از ۲۵ روز می‌شود که در بازداشت امارت اسلامی به سر می‌برد.

این خانواده می‌گوید از زمان بازداشت پسر شان تا کنون، بارها به مسوولان نهادهای گونه‌گون مراجعه کرده اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

مادر عبدالصادق گفت: «به بهانه در موترش نشستن و بردن اش، تا پنج روز هیچ خبری نداشتیم، شب و روز اینجا می‌آمدیم کل ما جگر خون اولادهایش گریه می‌کنند، شام بود برایم زنگ زد که مادر جان من اینجا هستم جای خود را نشانم نداد.»

خانم این افسر می‌گوید که چهار فرزند قد ونیم قد دارد و عبدالصادق تنها نان‌آور خانواده اش بود.

زرمینه، خانم عبدالصادق گفت: «اینا اعلام عفو عمومی کرده بودند، این چه قسم است که هیچ ما از شوهر خود احوال نداریم خبر نداریم بی‌گناه و بی‌خطا بردند اولادهای من را  کی نان میته؟»

رومان، پسرش گفت: «۲۵ روز میشه پشت پدرم را ندیدیم پشتش دق شدیم هر دفعه که طرف عکسش میبینم جگرخون میشوم.»

مسوولان امنیتی  تا اکنون در این  باره چیزی نگفته اند.

خانواده یی در کابل ادعا دارد که یک عضواش از سوی ا.ا بازداشت شده

خانم این افسر می‌گوید که چهار فرزند قد ونیم قد دارد و عبدالصادق تنها نان‌آور خانواده اش بود.

Thumbnail

یک خانواده در ناحیه ششم کابل ادعا می‌کند پسر اش که افسر پولیس در حکومت پیشین بود و در حوزه ششم امنیتی کار می‌کرد، بیش از ۲۵ روز می‌شود که در بازداشت امارت اسلامی به سر می‌برد.

این خانواده می‌گوید از زمان بازداشت پسر شان تا کنون، بارها به مسوولان نهادهای گونه‌گون مراجعه کرده اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

مادر عبدالصادق گفت: «به بهانه در موترش نشستن و بردن اش، تا پنج روز هیچ خبری نداشتیم، شب و روز اینجا می‌آمدیم کل ما جگر خون اولادهایش گریه می‌کنند، شام بود برایم زنگ زد که مادر جان من اینجا هستم جای خود را نشانم نداد.»

خانم این افسر می‌گوید که چهار فرزند قد ونیم قد دارد و عبدالصادق تنها نان‌آور خانواده اش بود.

زرمینه، خانم عبدالصادق گفت: «اینا اعلام عفو عمومی کرده بودند، این چه قسم است که هیچ ما از شوهر خود احوال نداریم خبر نداریم بی‌گناه و بی‌خطا بردند اولادهای من را  کی نان میته؟»

رومان، پسرش گفت: «۲۵ روز میشه پشت پدرم را ندیدیم پشتش دق شدیم هر دفعه که طرف عکسش میبینم جگرخون میشوم.»

مسوولان امنیتی  تا اکنون در این  باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره