Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در افغانستان

دیده بان حقوق بشر، رویدادهای نقض حقوق بشری به ویژه وضع محدویت‌ها بر زنان را در افغانستان سخت نگران کننده می داند.

معاون این نهاد از کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان میخواهد که در دیدار هایش با مقام های امارت اسلامی محدودیت ها را بر زنان از میان بردارد و نیز در باره جلوگیری از رویدادهای نقض حقوق بشری با مقام های امارت اسلامی گفت وگو نماید. 

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان به کابل آمده است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«برای کمیشنر عالی مهم است تا مساله سفر شهروندان افغانستان را به خارج از کشور در دیدار با طالبان روشن بسازد و در عین حال کمیشنر عالی باید با کشور های دیگر جهان نیز در باره کسانی که افغانستان را به علت شکنجه و مجازات می خواهند را ترک کنند در باره پذیرش آنان در کشور های دیگر نیز باید گفت وگو شود.»

در همین حال مونسه مبارز، فعال حقوق زن، می گوید:«وضع محدودیت ها بر زنان چالش های جدی را در راستای اشتغال زایی زنان ایجاد کرده اند چون بسیاری از زنان نان آور و سرپرست خانواده های شان استند.»

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که پس از شش ماه  برای بررسی اوضاع بشری به روز دوشنبه به کابل رسید در دیدارش با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان وعده سپرده است که برای رسانیدن کمک های بشری به افغانستان و نیز از میان برداشتن چالش های مهاجران افغانستان تلاش های بیشتری را انجام خواهد داد.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«با توجه به شرایط کنونی افغانستان کمک های بشری سازمان ملل متحد می تواند یک گام بهتر برای ایجاد اشتغال زایی برای بیشتر مردم باشد.»

مولوده توانا، مدافع حقوق بشر، می گوید:«در جریان جنگ و نا امنی های پسین در کشور بیشترین صدمه را زنان دیده اند که اکنون باید برای شان توجه شود.»

در بیش از هفت ماه گذشته مقام های گونه گون سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر به افغانستان رفت و آمد داشته اند و با مقام های حکومت سرپرست امارت اسلامی دیدار های داشته اند اما این دیدار ها چه پیامد های را به دنبال دارند؟

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت سلامی، گفت:«دیدار و رفت و آمد های مقام های سازمان ملل متحد برای تعامل حکومت کنونی مهم است و ما از این اقدام استقبال می کنیم.»

با این حال این مقام سازمان ملل متحد گفته است که در باره بیجاشده گان داخلی در افغانستان و حل بحران بشری به ویژه از میان برداشتن چالش های مهاجران افغانستان با مقام های امارت اسلامی گفت وگو خواهد کرد.

نگرانی دیده بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در افغانستان

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«برای کمیشنر عالی مهم است تا مساله سفر شهروندان افغانستان را به خارج از کشور در دیدار با طالبان روشن بسازد.

تصویر بندانگشتی

دیده بان حقوق بشر، رویدادهای نقض حقوق بشری به ویژه وضع محدویت‌ها بر زنان را در افغانستان سخت نگران کننده می داند.

معاون این نهاد از کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان میخواهد که در دیدار هایش با مقام های امارت اسلامی محدودیت ها را بر زنان از میان بردارد و نیز در باره جلوگیری از رویدادهای نقض حقوق بشری با مقام های امارت اسلامی گفت وگو نماید. 

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان به کابل آمده است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«برای کمیشنر عالی مهم است تا مساله سفر شهروندان افغانستان را به خارج از کشور در دیدار با طالبان روشن بسازد و در عین حال کمیشنر عالی باید با کشور های دیگر جهان نیز در باره کسانی که افغانستان را به علت شکنجه و مجازات می خواهند را ترک کنند در باره پذیرش آنان در کشور های دیگر نیز باید گفت وگو شود.»

در همین حال مونسه مبارز، فعال حقوق زن، می گوید:«وضع محدودیت ها بر زنان چالش های جدی را در راستای اشتغال زایی زنان ایجاد کرده اند چون بسیاری از زنان نان آور و سرپرست خانواده های شان استند.»

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که پس از شش ماه  برای بررسی اوضاع بشری به روز دوشنبه به کابل رسید در دیدارش با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان وعده سپرده است که برای رسانیدن کمک های بشری به افغانستان و نیز از میان برداشتن چالش های مهاجران افغانستان تلاش های بیشتری را انجام خواهد داد.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«با توجه به شرایط کنونی افغانستان کمک های بشری سازمان ملل متحد می تواند یک گام بهتر برای ایجاد اشتغال زایی برای بیشتر مردم باشد.»

مولوده توانا، مدافع حقوق بشر، می گوید:«در جریان جنگ و نا امنی های پسین در کشور بیشترین صدمه را زنان دیده اند که اکنون باید برای شان توجه شود.»

در بیش از هفت ماه گذشته مقام های گونه گون سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر به افغانستان رفت و آمد داشته اند و با مقام های حکومت سرپرست امارت اسلامی دیدار های داشته اند اما این دیدار ها چه پیامد های را به دنبال دارند؟

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت سلامی، گفت:«دیدار و رفت و آمد های مقام های سازمان ملل متحد برای تعامل حکومت کنونی مهم است و ما از این اقدام استقبال می کنیم.»

با این حال این مقام سازمان ملل متحد گفته است که در باره بیجاشده گان داخلی در افغانستان و حل بحران بشری به ویژه از میان برداشتن چالش های مهاجران افغانستان با مقام های امارت اسلامی گفت وگو خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره