Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید سرپرست وزارت دفاع بر تامین امنیت مرز میان افغانستان و ایران

سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار از پاسگاه های مرزی میان افغانستان و ایران در غرب افغانستان، بر تامین امنیت مرز میان دو کشور تاکید می ورزد.

به گفته او شمار نیروهای مرزی در غرب افزایش خواهند یافت و امکانات بیشتری در اختیارشان قرار خواهند گرفت.

وی همچنان به نیروهای امنیتی هشدار می دهد که اگر از سازوبرگ های نظامی استفاده سوکنند مجازات خواهند شد. او تاکید می ورزد که تهدید امنیتی در مرزهای کشور وجود ندارد و نیروهای امنیتی بر تمام سرحدات کشور مسلط استند.
این مقام امنیتی هشدار می دهد که اگر کسانی در برابر حکومت کنونی ایستاده گی کنند به شدت سرکوب خواهند شد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، گفت:«برادران ما استند، جز این ملت استند، اینجا آرام زندگی کنید، اگر کسی خواست که از سرزوری کار بگیرد، ما با جان خود دربرابر شان مقابله می‌کنیم.»

سرپرست وزارت دفاع ملی از سیاست گران می خواهد که به کشور برگردند. او به مبارزه در برابر دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی در حکومت تاکید می ورزد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می گوید:«اختلاف نژادی و زبانی هیچگاه باعث تفرقه و نفرت نشود، بلکه ما وشما همه زیر بیرق اسلام، افغان و برادر زندگی می‌کنیم.»

در همین حال باشنده گان هرات از حکومت می خواهند که جلو اختلافات قومی و گروهی را در کشور بگیرد.

بدالواسع، احمدی باشنده هرات، گفت:«ما خواهش داریم تا از وابستگی های قوم، نژاد و سمت دور شوند تا ملت شویم.»

از سوی هم به باور برخی آگاهان، حکومت سرپرست باید همه گروه های سیاسی و اقوام کشور را در نظام سهیم بسازد تا زمینه برای دامن زدن به اختلافات قومی و گروهی فراهم نشود.

سرپرست وزارت دفاع همچنان هشدار می دهد که اگر کسی از سازو برگ های نظامی استفاد سوء نماید مجازات خواهد شد.

تاکید سرپرست وزارت دفاع بر تامین امنیت مرز میان افغانستان و ایران

سرپرست وزارت دفاع ملی از سیاست گران می خواهد که به کشور برگردند. او به مبارزه در برابر دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی در حکومت تاکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار از پاسگاه های مرزی میان افغانستان و ایران در غرب افغانستان، بر تامین امنیت مرز میان دو کشور تاکید می ورزد.

به گفته او شمار نیروهای مرزی در غرب افزایش خواهند یافت و امکانات بیشتری در اختیارشان قرار خواهند گرفت.

وی همچنان به نیروهای امنیتی هشدار می دهد که اگر از سازوبرگ های نظامی استفاده سوکنند مجازات خواهند شد. او تاکید می ورزد که تهدید امنیتی در مرزهای کشور وجود ندارد و نیروهای امنیتی بر تمام سرحدات کشور مسلط استند.
این مقام امنیتی هشدار می دهد که اگر کسانی در برابر حکومت کنونی ایستاده گی کنند به شدت سرکوب خواهند شد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، گفت:«برادران ما استند، جز این ملت استند، اینجا آرام زندگی کنید، اگر کسی خواست که از سرزوری کار بگیرد، ما با جان خود دربرابر شان مقابله می‌کنیم.»

سرپرست وزارت دفاع ملی از سیاست گران می خواهد که به کشور برگردند. او به مبارزه در برابر دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی در حکومت تاکید می ورزد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می گوید:«اختلاف نژادی و زبانی هیچگاه باعث تفرقه و نفرت نشود، بلکه ما وشما همه زیر بیرق اسلام، افغان و برادر زندگی می‌کنیم.»

در همین حال باشنده گان هرات از حکومت می خواهند که جلو اختلافات قومی و گروهی را در کشور بگیرد.

بدالواسع، احمدی باشنده هرات، گفت:«ما خواهش داریم تا از وابستگی های قوم، نژاد و سمت دور شوند تا ملت شویم.»

از سوی هم به باور برخی آگاهان، حکومت سرپرست باید همه گروه های سیاسی و اقوام کشور را در نظام سهیم بسازد تا زمینه برای دامن زدن به اختلافات قومی و گروهی فراهم نشود.

سرپرست وزارت دفاع همچنان هشدار می دهد که اگر کسی از سازو برگ های نظامی استفاد سوء نماید مجازات خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره