Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اندوه بزرگ دختران دانش‌آموز؛ صنف‌های بالاتر از شش هنوز مسدود است

در آغازین روز سال آموزشی ۱۴۰۱ خورشیدی در افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بار دیگر به روی دانش‌آموزان مسدود شد.

بربنیاد اعلام وزارت معارف، قرار شده بود امروز (چهارشنبه- سه حمل) تمامی مکتب‌های ولایت‌های سرد‌سیر به روی دانش‌آموزان دختر و پسر بازگشایی شوند، اما دختران  لیسه های دخترانه اجازه پیدا نکرده اند تا به صنف بروند.

وزارت معارف می‌گوید که دختران مکتب‌های لیسه تا اطلاع بعدی اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

اورانوس، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «زمانیکه صبح مکتب آمدم زیاد خوش بودم، اما دیدم که معاون مکتب ما گریان می‌کند، حیران ماندم که چرا؟ وقتی فهمیدم همه شاگردان گریه کردند و زیاد ناامید شدیم.»

ملالی به طلوع‌نیوز گفت: «ما حجاب اسلامی را رعایت کردیم. ما نمی‌دانیم که امارت اسلامی درباره کدام نوع حجاب صحبت می‌کند.»

افزون بر کابل، دانش آموزان در ولایت‌های دیگر سردسیر کشور روز چهارشنبه ساعاتی به مکتب رفتند، اما با سرنوشت مشابه دانش‌آموزان کابل روبرو شده‌اند. آنان به طلوع‌نیوز می‌گویند ازاینکه نتوانسته اند به آموزش شان ادامه بدهند، اندوهگین اند.

این دانش‌آموزان از مقام‌های امارت اسلامی به ویژه از وزات معارف می‌خواهند تا به دختران مکتب‌های لیسه اجازه داده شود که به آموزش های شان ادامه بدهند.

ملکه، دانش‌آموز، گفت: «وقتی ادعا می‌کنند که امارت اسلامی استند و این یک کشور اسلامی است، باید به گفته‌های پیامبر بزرگ اسلام عمل بکنند، قسمی که پیامبر اسلام گفته است مرد و زن هر دو حق دارند تعلیم بکنند.»

هرچند وزارت معارف گفته است که رفتن دختران به مکتب های لیسه در اطلاع بعدی این وزارت اعلام خواهد شد، اما تاریخ دقیق بازگشایی مکتب‌های لیسه دخترانه را ذکر نکرده است.

اندوه بزرگ دختران دانش‌آموز؛ صنف‌های بالاتر از شش هنوز مسدود است

هرچند وزارت معارف گفته است که رفتن دختران به مکتب های لیسه در اطلاع بعدی این وزارت اعلام خواهد شد، اما تاریخ دقیق بازگشایی مکتب‌های لیسه دخترانه را ذکر نکرده است.

تصویر بندانگشتی

در آغازین روز سال آموزشی ۱۴۰۱ خورشیدی در افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بار دیگر به روی دانش‌آموزان مسدود شد.

بربنیاد اعلام وزارت معارف، قرار شده بود امروز (چهارشنبه- سه حمل) تمامی مکتب‌های ولایت‌های سرد‌سیر به روی دانش‌آموزان دختر و پسر بازگشایی شوند، اما دختران  لیسه های دخترانه اجازه پیدا نکرده اند تا به صنف بروند.

وزارت معارف می‌گوید که دختران مکتب‌های لیسه تا اطلاع بعدی اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

اورانوس، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «زمانیکه صبح مکتب آمدم زیاد خوش بودم، اما دیدم که معاون مکتب ما گریان می‌کند، حیران ماندم که چرا؟ وقتی فهمیدم همه شاگردان گریه کردند و زیاد ناامید شدیم.»

ملالی به طلوع‌نیوز گفت: «ما حجاب اسلامی را رعایت کردیم. ما نمی‌دانیم که امارت اسلامی درباره کدام نوع حجاب صحبت می‌کند.»

افزون بر کابل، دانش آموزان در ولایت‌های دیگر سردسیر کشور روز چهارشنبه ساعاتی به مکتب رفتند، اما با سرنوشت مشابه دانش‌آموزان کابل روبرو شده‌اند. آنان به طلوع‌نیوز می‌گویند ازاینکه نتوانسته اند به آموزش شان ادامه بدهند، اندوهگین اند.

این دانش‌آموزان از مقام‌های امارت اسلامی به ویژه از وزات معارف می‌خواهند تا به دختران مکتب‌های لیسه اجازه داده شود که به آموزش های شان ادامه بدهند.

ملکه، دانش‌آموز، گفت: «وقتی ادعا می‌کنند که امارت اسلامی استند و این یک کشور اسلامی است، باید به گفته‌های پیامبر بزرگ اسلام عمل بکنند، قسمی که پیامبر اسلام گفته است مرد و زن هر دو حق دارند تعلیم بکنند.»

هرچند وزارت معارف گفته است که رفتن دختران به مکتب های لیسه در اطلاع بعدی این وزارت اعلام خواهد شد، اما تاریخ دقیق بازگشایی مکتب‌های لیسه دخترانه را ذکر نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره