Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض کارمندان دادگاه عالی دولت پیشین در واکنش به بی سرنوشتی شان

برخی از کارمندان دادگاه عالی دولت پیشین از آنچه که نا روشن بودن سرنوشت شان می دانند، دست به اعتراض زدند.

معترضان که کارمندان اداری دادگاه عالی دولت پیشین افغانستان استند به روز شنبه در اعتراضی در کابل خواهان روشن شدن سرنوشت شان شدند.

این معترضان می گویند که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان با آنکه بارها به مسوولان حکومت سرپرست امارت اسلامی مراجعه کرده اند اما تا کنون در بی سرنوشتی به سر می برند.

مشتاق الرحمان، معترض، گفت: «از روزی که امارت اسلامی حکومت را بدست گرفته است، اینها همه کارمندانی هستند که تا به حال نه معاشی دریافت کرده و حتی نتوانستند که یکبار به وظایف خود بروند و در آنجا ایفای وظیفه کنند و یا هم از سرنوشت خود کدام چیزی را آگاه شوند.»

یک بانوی معترض، می گوید: «این همکاران ما که در اینجا اشتراک کردند به نماینده‌گی از ۳۴ ولایت افغانستان از بخش محاکم استیناف ابتدایه و ستره محکمه می‌باشند که بی‌سرنوشت شده اند و معاش نگرفته اند و نیاز به کار و معاش دارند.»

معترضان می گویند که در حال حاضر بیش از سه هزار کارمند دادگاه عالی از مرکز و ولایت های دیگر به شمول زنان بیکار استند و در بی سرنوشتی به سرمی برند.

این معترضان از امارت اسلامی می خواهند که برای آنان کاری بکند.

بانوی معترض، گفت: «اداراتی استند که تمام کارمندان زن بخاطر معاش‌های شان و بخاطر حاضری هر هفته خواسته می‌شوند، اما ستره محکمه این اقدام را نکرده و از این امر مستثنی بوده.»

احمد مسعود، نماینده زون شرق، گفت: «نه معاش برای ما داده، بی سرنوشت استیم، نه منفکی داده، نه به جای دیگر مقرر شدیم، تمام مشکلات ما یکی است.»

پیش از این امارت اسلامی گفته است که معاش تمامی کارمندان را می پردازد و حقوق آن شمار از کارمندان دولتی که تا کنون پرداخته نشده است بزودی پرداخته خواهد شد.

اعتراض کارمندان دادگاه عالی دولت پیشین در واکنش به بی سرنوشتی شان

معترضان می گویند که در حال حاضر بیش از سه هزار کارمند دادگاه عالی از مرکز و ولایت های دیگر به شمول زنان بیکار استند و در بی سرنوشتی به سرمی برند.

تصویر بندانگشتی

برخی از کارمندان دادگاه عالی دولت پیشین از آنچه که نا روشن بودن سرنوشت شان می دانند، دست به اعتراض زدند.

معترضان که کارمندان اداری دادگاه عالی دولت پیشین افغانستان استند به روز شنبه در اعتراضی در کابل خواهان روشن شدن سرنوشت شان شدند.

این معترضان می گویند که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان با آنکه بارها به مسوولان حکومت سرپرست امارت اسلامی مراجعه کرده اند اما تا کنون در بی سرنوشتی به سر می برند.

مشتاق الرحمان، معترض، گفت: «از روزی که امارت اسلامی حکومت را بدست گرفته است، اینها همه کارمندانی هستند که تا به حال نه معاشی دریافت کرده و حتی نتوانستند که یکبار به وظایف خود بروند و در آنجا ایفای وظیفه کنند و یا هم از سرنوشت خود کدام چیزی را آگاه شوند.»

یک بانوی معترض، می گوید: «این همکاران ما که در اینجا اشتراک کردند به نماینده‌گی از ۳۴ ولایت افغانستان از بخش محاکم استیناف ابتدایه و ستره محکمه می‌باشند که بی‌سرنوشت شده اند و معاش نگرفته اند و نیاز به کار و معاش دارند.»

معترضان می گویند که در حال حاضر بیش از سه هزار کارمند دادگاه عالی از مرکز و ولایت های دیگر به شمول زنان بیکار استند و در بی سرنوشتی به سرمی برند.

این معترضان از امارت اسلامی می خواهند که برای آنان کاری بکند.

بانوی معترض، گفت: «اداراتی استند که تمام کارمندان زن بخاطر معاش‌های شان و بخاطر حاضری هر هفته خواسته می‌شوند، اما ستره محکمه این اقدام را نکرده و از این امر مستثنی بوده.»

احمد مسعود، نماینده زون شرق، گفت: «نه معاش برای ما داده، بی سرنوشت استیم، نه منفکی داده، نه به جای دیگر مقرر شدیم، تمام مشکلات ما یکی است.»

پیش از این امارت اسلامی گفته است که معاش تمامی کارمندان را می پردازد و حقوق آن شمار از کارمندان دولتی که تا کنون پرداخته نشده است بزودی پرداخته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره