Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سر گیری روند توزیع گذرنامه در کشور تا یک هفته دیگر

روند توزیع گذرنامه در کابل و ولایت های دیگر کشور تا کمتر از یک هفته دیگر به گونه عادی از سر گرفته خواهد شد. سخنگوی ریاست پاسپورت می گوید که به روز شانزدهم ماه حمل روند توزیع گذرنامه در کابل و ولایت های دیگر آغاز خواهد شد.

شفیع الله تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت، گفت:«از شانزدهم ماه حمل روند توزیع پاسپورت به گونه آنلاین در کابل و تمامی ولایت‌ها آغاز خواهد شد و این روند به حالت عادی بر خواهد گشت.»

این ریاست از بازداشت شش تن به اتهام فساد و کمیشین کاری در یک ماه پسین نیز خبر می دهد.

ریاست پاسپورت از استخدام کارمندان زن برای ارایه خدمات به بانوان نیز خبر می دهد. سخنگوی ریاست پاسپورت هدف از استخدام کارمندان زن را تسریع روند کاری میداند.

محمد نعیم، معاون امنیت داخلی ریاست پاسپورت، می گوید:«افراد بازداشت شده امضای رییس پاسپورت را جعلی ساخته بودند و برای شماری در برابر پول اسناد جعلی ساخته بودند که دستگیر شده اند.»

در این میان شهروندان کشور هرچند بازداشت کمیشن کاران و جعل کاران را می ستایند اما از ریاست پاسپورت می خواهند که به چالش های مردم رسیده گی نماید.

لیلا، درخواست کننده گذرنامه، گفت:«من نیاز دارم که پاسپورت بگیرم؛ مریض استم و مجبور استم که کودکان ام را نیز با خودم ببرم زیرا کسی نیست که از آنان مواظبت نماید.»

پیش از این ریاست عمومی پاسپورت روزانه برای در خواست کننده گان تنها سه صد فورم آنلاین را اجرا می کرد و روند توزیع گذرنامه به گونه عادی نبود.

از سر گیری روند توزیع گذرنامه در کشور تا یک هفته دیگر

ریاست پاسپورت از بازداشت شش تن به اتهام فساد و کمیشین کاری در یک ماه پسین نیز خبر می دهد.

تصویر بندانگشتی

روند توزیع گذرنامه در کابل و ولایت های دیگر کشور تا کمتر از یک هفته دیگر به گونه عادی از سر گرفته خواهد شد. سخنگوی ریاست پاسپورت می گوید که به روز شانزدهم ماه حمل روند توزیع گذرنامه در کابل و ولایت های دیگر آغاز خواهد شد.

شفیع الله تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت، گفت:«از شانزدهم ماه حمل روند توزیع پاسپورت به گونه آنلاین در کابل و تمامی ولایت‌ها آغاز خواهد شد و این روند به حالت عادی بر خواهد گشت.»

این ریاست از بازداشت شش تن به اتهام فساد و کمیشین کاری در یک ماه پسین نیز خبر می دهد.

ریاست پاسپورت از استخدام کارمندان زن برای ارایه خدمات به بانوان نیز خبر می دهد. سخنگوی ریاست پاسپورت هدف از استخدام کارمندان زن را تسریع روند کاری میداند.

محمد نعیم، معاون امنیت داخلی ریاست پاسپورت، می گوید:«افراد بازداشت شده امضای رییس پاسپورت را جعلی ساخته بودند و برای شماری در برابر پول اسناد جعلی ساخته بودند که دستگیر شده اند.»

در این میان شهروندان کشور هرچند بازداشت کمیشن کاران و جعل کاران را می ستایند اما از ریاست پاسپورت می خواهند که به چالش های مردم رسیده گی نماید.

لیلا، درخواست کننده گذرنامه، گفت:«من نیاز دارم که پاسپورت بگیرم؛ مریض استم و مجبور استم که کودکان ام را نیز با خودم ببرم زیرا کسی نیست که از آنان مواظبت نماید.»

پیش از این ریاست عمومی پاسپورت روزانه برای در خواست کننده گان تنها سه صد فورم آنلاین را اجرا می کرد و روند توزیع گذرنامه به گونه عادی نبود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره