Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید سازمان ملل متحد بر احیای اقتصاد افغانستان

سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیده گی به چالش های اقتصادی در افغانستان نیاز است تا در زمینه احیای اقتصادی در این کشور سرمایه گذاری شود.

برنامه توسعه یی این سازمان هشدار میدهد که اگر از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری نشود تا اواخر سال جاری میلادی نزدیک به ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به کابل آمده است در نشستی گفت:«ما باید توجه، علاقه و تعهد جامعه جهانی را به افغانستان نگهداریم تا در این زمان حساس کمک های بشری را که برای نجات جان انسان ها بسیار حیاتی استند فراهم سازند. برای رسیده گی به چالش ها در افغانستان نیاز است که روی احیای اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری شود. یعنی مردم باید قادر شوند که درآمد داشته باشند، کودکان شان را به مکتب بفرستند و بتوانند هزینه های  شان را بپردازند.»

در همین حال سکتور خصوصی می گوید که با این مقام سازمان ملل متحد در یک نشستی در باره چگونگی رسیده گی به چالش های اقتصادی نیز گفت وگو کردند.

شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، گفت:«امروز جلسه اول بود امیدواریم بعد از این اشتباهاتی که در گذشته شده اند تکرار نشوند ما به پروژه های یک روزه و دو روز مثل یک بوجی گندم نیاز نداریم.»

از سوی هم حجت الله مجددی، مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، می گوید:«تمرکز UNDP حمایت از سکتور خصوصی بود و بحث آزادی بیان و محدودیت ها و مشکلات مالی رسانه ها نیز مطرح شد.»

با این هم برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد هشدار میدهد که اگر به فروپاشی اقتصادی در افغانستان رسیده گی نشود تا پایان سال جاری میلادی نزدیک به ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

تاکید سازمان ملل متحد بر احیای اقتصاد افغانستان

در همین حال سکتور خصوصی می گوید که با این مقام سازمان ملل متحد در یک نشستی در باره چگونگی رسیده گی به چالش های اقتصادی نیز گفت وگو کردند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیده گی به چالش های اقتصادی در افغانستان نیاز است تا در زمینه احیای اقتصادی در این کشور سرمایه گذاری شود.

برنامه توسعه یی این سازمان هشدار میدهد که اگر از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری نشود تا اواخر سال جاری میلادی نزدیک به ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به کابل آمده است در نشستی گفت:«ما باید توجه، علاقه و تعهد جامعه جهانی را به افغانستان نگهداریم تا در این زمان حساس کمک های بشری را که برای نجات جان انسان ها بسیار حیاتی استند فراهم سازند. برای رسیده گی به چالش ها در افغانستان نیاز است که روی احیای اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری شود. یعنی مردم باید قادر شوند که درآمد داشته باشند، کودکان شان را به مکتب بفرستند و بتوانند هزینه های  شان را بپردازند.»

در همین حال سکتور خصوصی می گوید که با این مقام سازمان ملل متحد در یک نشستی در باره چگونگی رسیده گی به چالش های اقتصادی نیز گفت وگو کردند.

شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، گفت:«امروز جلسه اول بود امیدواریم بعد از این اشتباهاتی که در گذشته شده اند تکرار نشوند ما به پروژه های یک روزه و دو روز مثل یک بوجی گندم نیاز نداریم.»

از سوی هم حجت الله مجددی، مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، می گوید:«تمرکز UNDP حمایت از سکتور خصوصی بود و بحث آزادی بیان و محدودیت ها و مشکلات مالی رسانه ها نیز مطرح شد.»

با این هم برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد هشدار میدهد که اگر به فروپاشی اقتصادی در افغانستان رسیده گی نشود تا پایان سال جاری میلادی نزدیک به ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره