Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسلمیار: ا.ا باید راه گفت‌وگو را با مخالفان‌اش در پیش گیرد

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین می‌گوید که برای پایان جنگ در کشور امارت اسلامی باید با مخالفان‌اش راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد. به گفته او مردم از ادامه جنگ در کشور خسته شده اند.

آقای مسلمیار گفت: «با مخالفین مسلح خود ولو که کم است که بنام مقاومت ملی یاد می‌شود، همراه آن‌ها تفاهم بکند و بنشینند، مذاکره کنند. از جنگ چیزی جور نشد.»

آقای مسلمیار که پس از بیست روز تازه از مارات متحده عربی دوباره به کشور برگشته است، می‌گوید که در جریان سفراش به امارات با چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین نیز دیدار کرده است. آقای مسلمیار به طلوع‌نیوز می‌گوید که او از بهر درمان مشکلات صحی به امارت متحده عربی سفر کرده بود و هیچ ممنوعیتی در سفرهایش از سوی امارت اسلامی وجود ندارد.

او افزود: «کسی که در نظام نفر سوم یا نفر یک قوه باشد، طبیعی است که بعضی از مشکلات شاید داشته باشد. خوب برای ما هیچ رسمی از آدرس مسوولین امروز یا امارت اسلامی کسی نگفته بودند که شما بیرون نمی‌توانید بروید و ما هم کدام دعوت رسمی نداشتیم.»

او ایجاد کمیسیون ارتباطات با چهره‌های سیاسی و ترغیب آنان را برای بازگشت به کشور می‌ستاید و می‌افزاید که برخی از چهره‌های حکومت پیشین تمایل برگشت به کشور را دارند.

آقای مسلمیار افزود: «همراه با دوستان تفاهم بکنند، کمیته تعین شده است که بیایند در وطن خود، باز هم می‌گویم که خود را مطمئن بسازند. من مطمئن هستم ولی یک کسی دیگر شاید مطمئن نباشد، اطمینان فردی حق هر فرد است.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، آقای مسلمیار نخستین مقام ارشد حکومت پیشین است که به بیرون از کشور اجازه سفر را پیدا کرده است.

مسلمیار: ا.ا باید راه گفت‌وگو را با مخالفان‌اش در پیش گیرد

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین می‌گوید که هیچ ممنوعیتی برای او برای سفر به بیرون از کشور وضع نشده است.

تصویر بندانگشتی

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین می‌گوید که برای پایان جنگ در کشور امارت اسلامی باید با مخالفان‌اش راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد. به گفته او مردم از ادامه جنگ در کشور خسته شده اند.

آقای مسلمیار گفت: «با مخالفین مسلح خود ولو که کم است که بنام مقاومت ملی یاد می‌شود، همراه آن‌ها تفاهم بکند و بنشینند، مذاکره کنند. از جنگ چیزی جور نشد.»

آقای مسلمیار که پس از بیست روز تازه از مارات متحده عربی دوباره به کشور برگشته است، می‌گوید که در جریان سفراش به امارات با چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین نیز دیدار کرده است. آقای مسلمیار به طلوع‌نیوز می‌گوید که او از بهر درمان مشکلات صحی به امارت متحده عربی سفر کرده بود و هیچ ممنوعیتی در سفرهایش از سوی امارت اسلامی وجود ندارد.

او افزود: «کسی که در نظام نفر سوم یا نفر یک قوه باشد، طبیعی است که بعضی از مشکلات شاید داشته باشد. خوب برای ما هیچ رسمی از آدرس مسوولین امروز یا امارت اسلامی کسی نگفته بودند که شما بیرون نمی‌توانید بروید و ما هم کدام دعوت رسمی نداشتیم.»

او ایجاد کمیسیون ارتباطات با چهره‌های سیاسی و ترغیب آنان را برای بازگشت به کشور می‌ستاید و می‌افزاید که برخی از چهره‌های حکومت پیشین تمایل برگشت به کشور را دارند.

آقای مسلمیار افزود: «همراه با دوستان تفاهم بکنند، کمیته تعین شده است که بیایند در وطن خود، باز هم می‌گویم که خود را مطمئن بسازند. من مطمئن هستم ولی یک کسی دیگر شاید مطمئن نباشد، اطمینان فردی حق هر فرد است.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، آقای مسلمیار نخستین مقام ارشد حکومت پیشین است که به بیرون از کشور اجازه سفر را پیدا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره