Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های قربانیان یک حمله هوایی در کندز عدالت می‌خواهند

خانواده ها و بازمانده گان قربانیان حمله هوایی چهار سال پیش در ولسوالی دشت ارچی کندز عدالت می‌خواهند. آنان در یک گردهمایی از امارت اسلامی می‌خواهند که طراحان آن حمله را به کیفر برساند.

مدرسه هاشمیه عمریه در ولسوالی دست ارچی کندز چهار سال پیش گواه یک حمله هوایی بود.

در آن حمله هوایی شصت و پنج تن جان باختند و بیشتر از دوصد تن دیگر زخم برداشتند.

نعمت الله، برادر یکی از جان باخته گان آن حمله، گفت: «یک برادرم شهید شده و دیگر اش زخمی است، من از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهم که کسانی که در این جلسه بمبارد کرده اند را مجازات کند.»

محمد رسول، بازمانده یک جان باخته آن حمله هوایی، می گوید: «از امیرالمونین و وزیر دفاع این تقاضای ما است که کسانی که این بمباران را کرده اند اگر در داخل و یا هم در خارج اند باید مجازات شوند.»

در همین حال عبدالودوود چهل و یک ساله میگوید که در آن حمله هوایی دو فرزند خورد سالش را از دست داده است.

عبدالودوود، پدر دو جان باخته آن حمله، گفت: «پسران من در اینجا خدمتی آمده بودند که پنج الی شش سال عمر داشتند که حتی دندان‌های شان هم در آن زمان نبرآمده بود...»

شرکت کننده گان این گردهمایی با صدور قطع نامه یی از حکومت پیشین انتقاد میکنند و اکنون از امارت اسلامی خواست های دارند

نصرالله آخندزاده، مسوول مدرسه هاشیمه عمریه، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که عاملین اصلی این رویداد را پیدا تعقیب و به عدالت بکشاند.»

چار سال پیش در همین روز چرخبال ها این مدرسه را دز ولسوالی دشت ارچی کندز که در آن یک مراسم دستار بندی جریان داشت آماج حمله قرار دادند.

خانواده‌های قربانیان یک حمله هوایی در کندز عدالت می‌خواهند

در آن حمله هوایی شصت و پنج تن جان باختند و بیشتر از دوصد تن دیگر زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

خانواده ها و بازمانده گان قربانیان حمله هوایی چهار سال پیش در ولسوالی دشت ارچی کندز عدالت می‌خواهند. آنان در یک گردهمایی از امارت اسلامی می‌خواهند که طراحان آن حمله را به کیفر برساند.

مدرسه هاشمیه عمریه در ولسوالی دست ارچی کندز چهار سال پیش گواه یک حمله هوایی بود.

در آن حمله هوایی شصت و پنج تن جان باختند و بیشتر از دوصد تن دیگر زخم برداشتند.

نعمت الله، برادر یکی از جان باخته گان آن حمله، گفت: «یک برادرم شهید شده و دیگر اش زخمی است، من از امارت اسلامی افغانستان می‌خواهم که کسانی که در این جلسه بمبارد کرده اند را مجازات کند.»

محمد رسول، بازمانده یک جان باخته آن حمله هوایی، می گوید: «از امیرالمونین و وزیر دفاع این تقاضای ما است که کسانی که این بمباران را کرده اند اگر در داخل و یا هم در خارج اند باید مجازات شوند.»

در همین حال عبدالودوود چهل و یک ساله میگوید که در آن حمله هوایی دو فرزند خورد سالش را از دست داده است.

عبدالودوود، پدر دو جان باخته آن حمله، گفت: «پسران من در اینجا خدمتی آمده بودند که پنج الی شش سال عمر داشتند که حتی دندان‌های شان هم در آن زمان نبرآمده بود...»

شرکت کننده گان این گردهمایی با صدور قطع نامه یی از حکومت پیشین انتقاد میکنند و اکنون از امارت اسلامی خواست های دارند

نصرالله آخندزاده، مسوول مدرسه هاشیمه عمریه، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که عاملین اصلی این رویداد را پیدا تعقیب و به عدالت بکشاند.»

چار سال پیش در همین روز چرخبال ها این مدرسه را دز ولسوالی دشت ارچی کندز که در آن یک مراسم دستار بندی جریان داشت آماج حمله قرار دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره