Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی حمله هوایی را بر یک انبار مهمات در هلمند رد می کند

سخنگوی امارت اسلامی می گوید که انفجارها در نزدیکی منطقه "شوراب" هلمند برخاسته از انفجار ماین های کهنه بوده اند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«آوازه‌های که گویا در منطقه شوراب هلمند کدام حمله هوایی صورت گرفته و در نتیجه آن تلفات رخ داده، هرگز واقعیت ندارد. بلکه در حقیقت ماین‌های کهنه که از مناطق مختلف هلمند جمع آوری شده بود، از بین برده شده و صداهای انفجار هم ناشی از آن بود.»

پیش از این اما روزنامه مدرن دیپلوماسی به نقل از منابع استخباراتی نگاشته است که ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته بر یک انبار مهمات نیروهای امارت اسلامی در هلمند حمله هوایی انجام داده است.

در گزارش روزنامه مدرن دیپلوماسی، در این باره آمده است:«یک انبار تسلیحات طالبان در پایگاه شوراب هلمند به روز چهارشنبه هفته گذشته آماج حمله هوایی امریکا قرار گرفته است و مقام های طالبان قصد داشتند این مهمات را به زون جنوب غرب انتقال بدهند.»

اما احتمال انجام چنین حمله ها چی پیامدهای خواهد داشت؟

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«اگر چنین عمل صورت گرفته باشد، بیانگر نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان به حساب می‌آید.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت:«حکومت فعلی امریکا تحت انتقادات شدید است. بخاطر اینکه بسیار زیاد امبار بزرگ سلاح و تجهیزات را در افغانستان باقی گذاشته است و این حمله دقیقاً بر افراد طالبان نه، بلکه بر امبار سلاح صورت گرفته است.»

این درحالیست پیش از این دانلد ترامپ رییس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا گفته است که ایالات متحده امریکا تجهیزات اش را در افغانستان پشت سرگذاشته است و احتمال دوباره برگشت نیروهای امریکای به افغانستان از بهر پس گرفتن این تجهیزات وجود دارد.

امارت اسلامی حمله هوایی را بر یک انبار مهمات در هلمند رد می کند

پیش از این اما روزنامه مدرن دیپلوماسی به نقل از منابع استخباراتی نگاشته است که ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته بر یک انبار مهمات نیروهای امارت اسلامی در هلمند حمله هوایی انجام داده است.

Thumbnail

سخنگوی امارت اسلامی می گوید که انفجارها در نزدیکی منطقه "شوراب" هلمند برخاسته از انفجار ماین های کهنه بوده اند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«آوازه‌های که گویا در منطقه شوراب هلمند کدام حمله هوایی صورت گرفته و در نتیجه آن تلفات رخ داده، هرگز واقعیت ندارد. بلکه در حقیقت ماین‌های کهنه که از مناطق مختلف هلمند جمع آوری شده بود، از بین برده شده و صداهای انفجار هم ناشی از آن بود.»

پیش از این اما روزنامه مدرن دیپلوماسی به نقل از منابع استخباراتی نگاشته است که ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته بر یک انبار مهمات نیروهای امارت اسلامی در هلمند حمله هوایی انجام داده است.

در گزارش روزنامه مدرن دیپلوماسی، در این باره آمده است:«یک انبار تسلیحات طالبان در پایگاه شوراب هلمند به روز چهارشنبه هفته گذشته آماج حمله هوایی امریکا قرار گرفته است و مقام های طالبان قصد داشتند این مهمات را به زون جنوب غرب انتقال بدهند.»

اما احتمال انجام چنین حمله ها چی پیامدهای خواهد داشت؟

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«اگر چنین عمل صورت گرفته باشد، بیانگر نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان به حساب می‌آید.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت:«حکومت فعلی امریکا تحت انتقادات شدید است. بخاطر اینکه بسیار زیاد امبار بزرگ سلاح و تجهیزات را در افغانستان باقی گذاشته است و این حمله دقیقاً بر افراد طالبان نه، بلکه بر امبار سلاح صورت گرفته است.»

این درحالیست پیش از این دانلد ترامپ رییس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا گفته است که ایالات متحده امریکا تجهیزات اش را در افغانستان پشت سرگذاشته است و احتمال دوباره برگشت نیروهای امریکای به افغانستان از بهر پس گرفتن این تجهیزات وجود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره