Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: در ۸ ماه یک و نیم میلیون شناسنامه برقی توزیع کردیم

اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که در هشت ماه پسین در سراسر کشور یک میلیون و پنج‌صد هزار شناسنامه برقی توزیع شده است.

سخنگوی این اداره می‌افزاید که هفتاد و سه مرکز توزیع شناس‌نامه برقی در کابل و ولایات کشور فعال استند و روزانه هزار تن برای اخذ شناسنامه به این مراکز مراجعه می‌کنند.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصایه گفت: «فعالیتهای ما در ۳۴ ولایت به گونه عادی جریان دارد و در جریان هشت ماه گذشته در ۳۴ ولایت ما به یک و نیم میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده ایم.»

در همین حال برخی از شهروندان کشور از بلند رفتن هزینه شناسنامه برقی ابراز نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که هزینه شناسنامه برقی را کاهش دهند.

امان الله، باشنده ولاین کندز گفت: «برای ما می‌گویند که کار شما در وزارت داخله بند است و بروید شما روز سه شنبه بیاید، یک هفته است که همین گونه سرگردان استیم.»

زاهد رحمان زاهد، مدیرعمومی مرکز شناسنامه برقی در کارته چهار گفت: «مراجعین از مراحل قانونی آگاه نیستند و برای آنها که ما از طی مراحل قانونی سخن ‌زنیم آنها این را سرگردانی می‌دانند.»

روند توزیع شناسنامه‌های برقی هرچند در زمان جمهوریت نیز با چالش‌های روبرو بوده اما پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در نزدیک به دو ماه این روند به گونه کامل متوقف شد که نگرانی شهروندان کشور را برانگیخته بود.

مسوولان: در ۸ ماه یک و نیم میلیون شناسنامه برقی توزیع کردیم

در همین حال برخی از شهروندان کشور از بلند رفتن هزینه شناسنامه برقی ابراز نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که هزینه شناسنامه برقی را کاهش دهند.

Thumbnail

اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که در هشت ماه پسین در سراسر کشور یک میلیون و پنج‌صد هزار شناسنامه برقی توزیع شده است.

سخنگوی این اداره می‌افزاید که هفتاد و سه مرکز توزیع شناس‌نامه برقی در کابل و ولایات کشور فعال استند و روزانه هزار تن برای اخذ شناسنامه به این مراکز مراجعه می‌کنند.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصایه گفت: «فعالیتهای ما در ۳۴ ولایت به گونه عادی جریان دارد و در جریان هشت ماه گذشته در ۳۴ ولایت ما به یک و نیم میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده ایم.»

در همین حال برخی از شهروندان کشور از بلند رفتن هزینه شناسنامه برقی ابراز نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که هزینه شناسنامه برقی را کاهش دهند.

امان الله، باشنده ولاین کندز گفت: «برای ما می‌گویند که کار شما در وزارت داخله بند است و بروید شما روز سه شنبه بیاید، یک هفته است که همین گونه سرگردان استیم.»

زاهد رحمان زاهد، مدیرعمومی مرکز شناسنامه برقی در کارته چهار گفت: «مراجعین از مراحل قانونی آگاه نیستند و برای آنها که ما از طی مراحل قانونی سخن ‌زنیم آنها این را سرگردانی می‌دانند.»

روند توزیع شناسنامه‌های برقی هرچند در زمان جمهوریت نیز با چالش‌های روبرو بوده اما پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در نزدیک به دو ماه این روند به گونه کامل متوقف شد که نگرانی شهروندان کشور را برانگیخته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره