Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرد

وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه عراق می‌گوید که تهران زمانی حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت که تمامی اقوام  افغانستان در حکومت تازه سهم داشته باشند.

امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفت: «ما همچنان شناسایی هیات حاکمه‌یی موقت افغانستان را منوط بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور می‌دانیم.»

از سوی هم، در کابل حزب توسعه وعدالت نیز حکومت کنونی افغانستان را همه شمول نمی‌داند. رهبر این حزب از امارت اسلامی می‌خواهد تا حکومتی را در افغانستان به میان بیاورد که برخاسته از سهم تمامی اقوام کشور باشد. 

سید جواد حسینی، رهبر حزب توسعه وعدالت گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که به خواست‌های مشروع جامعه بین المللی جواب مثبت بدهد.»

آقای حسینی همچنان از آنچه که نقض رویدادهای حقوق بشری و نقض فرمان عفو عمومی از سوی امارت اسلامی می‌داند، نیز انتقاد می‌کند. او افزود: «ما می‌خواهیم عفو عمومی در مورد تمام شهروندان افغانستان با دقت اجرایی شود.»

با این حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد که حکومت کنونی همه‌شمول است و در آن به تمامی اقوام سهم داده شده است. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بیشتر از هشتاد فیصد کارمندان اداره قبلی در وظایف خود هستند که از تمام کشور در آن افراد و اشخاص وجود دارند و همچنان در سطح رهبری به سطح سیاسی که تغییرات آمده و کابینه تشکیل شده نیز چهره‌های از تمام اقوام و اقشار کشور در آن دیده می‌شود.»

در حال حاضر نماینده‌گی سیاسی نزدیک به ده کشور در افغانستان فعال است، اما با گذشت نزدیک به هشت ماه از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرد

امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفت: «ما همچنان شناسایی هیات حاکمه‌یی موقت افغانستان را منوط بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور می‌دانیم.»

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه عراق می‌گوید که تهران زمانی حکومت سرپرست در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت که تمامی اقوام  افغانستان در حکومت تازه سهم داشته باشند.

امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفت: «ما همچنان شناسایی هیات حاکمه‌یی موقت افغانستان را منوط بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور می‌دانیم.»

از سوی هم، در کابل حزب توسعه وعدالت نیز حکومت کنونی افغانستان را همه شمول نمی‌داند. رهبر این حزب از امارت اسلامی می‌خواهد تا حکومتی را در افغانستان به میان بیاورد که برخاسته از سهم تمامی اقوام کشور باشد. 

سید جواد حسینی، رهبر حزب توسعه وعدالت گفت: «خواست ما از امارت اسلامی افغانستان این است که به خواست‌های مشروع جامعه بین المللی جواب مثبت بدهد.»

آقای حسینی همچنان از آنچه که نقض رویدادهای حقوق بشری و نقض فرمان عفو عمومی از سوی امارت اسلامی می‌داند، نیز انتقاد می‌کند. او افزود: «ما می‌خواهیم عفو عمومی در مورد تمام شهروندان افغانستان با دقت اجرایی شود.»

با این حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد که حکومت کنونی همه‌شمول است و در آن به تمامی اقوام سهم داده شده است. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بیشتر از هشتاد فیصد کارمندان اداره قبلی در وظایف خود هستند که از تمام کشور در آن افراد و اشخاص وجود دارند و همچنان در سطح رهبری به سطح سیاسی که تغییرات آمده و کابینه تشکیل شده نیز چهره‌های از تمام اقوام و اقشار کشور در آن دیده می‌شود.»

در حال حاضر نماینده‌گی سیاسی نزدیک به ده کشور در افغانستان فعال است، اما با گذشت نزدیک به هشت ماه از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره