Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاجیکستان برای مهاجران افغانستان در این کشور اردوگاه ساخته است

تاجیکستان برای ورود احتمالی شهروندان افغانستان به این کشور اردوگاه های موقت ساخته است. مقام های تاجیکستان می گویند که این اردوگاه ها به پشتیبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده گان، بنیاد آغا خان، و صندوق نجات کودکان در جنوب شهر دوشنبه پایتخت این کشور ساخته شده اند.

حمیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های ویژه تاجیکستان، گفت:«این اردوگاه ۶۴ خیمه دارد و با خط برق، آب، حمام و آشپزخانه پیوست شده اند.»

در همین حال آگاهان روابط بین الملل ساختن این اردوگاه ها را در خاک تاجیکستان از بهر کمک به مردم افغانستان می ستایند.

مهدی عارفی، آگاه روابط بین الملل، گفت:«اقدام تاجیکستان احتمالا نوعی همکاری با مردم غیر نظامی  است که بخواهند خودشان را از آسیب دیدن تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی که در ولایت های شمالی که رخ خواهند داد و افزایش پیدا خواهند کرد مصوون نگه دارند و بتوانند که پناهگاهی برای خودشان پیدا کنند.»

فهیم کوه دامنی، دیپلمات پیشین در تاجیکستان، می گوید:«تلاشی های خانه به خانه، دستگیری افراد دولتی و شکنجه نمودن شان و برخورد های تبعیض آمیز باعث شده اند که مردم به ستوه بیایند.»

در این میان بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر خواسته است تا به مهاجران افغانستان در کشورهای شان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم بسازند.

بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد گفته است که میلیون ها تن در افغانستان غذایی کافی ندارند و از هیمن رو مجبور شده اند که خانه های شان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد، گفت:«زنان و کودکان در افغانستان بار عمده بحران انسانی را در کشور به دوش می کشند. میلیون ها نفر خانه های خود را ترک کرده اند و برای یافتن غذای کافی و سرپناه تلاش می کنند. پشتیبانی نیرومند تمویل کننده گان حیاتی است. جوامع آنها باید به کمک های نجات دهنده دسترسی داشته باشند.»

در حال حاضر، میلیون ها تن از شهروندان افغانستان در کشورهای گونه گون مهاجر شده اند اما ایران و پاکستان از کشورهای استند که بیشترین شمار مهاجران افغانستان را در خود دارند.

تاجیکستان برای مهاجران افغانستان در این کشور اردوگاه ساخته است

در این میان بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر خواسته است تا به مهاجران افغانستان در کشورهای شان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم بسازند.

تصویر بندانگشتی

تاجیکستان برای ورود احتمالی شهروندان افغانستان به این کشور اردوگاه های موقت ساخته است. مقام های تاجیکستان می گویند که این اردوگاه ها به پشتیبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده گان، بنیاد آغا خان، و صندوق نجات کودکان در جنوب شهر دوشنبه پایتخت این کشور ساخته شده اند.

حمیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های ویژه تاجیکستان، گفت:«این اردوگاه ۶۴ خیمه دارد و با خط برق، آب، حمام و آشپزخانه پیوست شده اند.»

در همین حال آگاهان روابط بین الملل ساختن این اردوگاه ها را در خاک تاجیکستان از بهر کمک به مردم افغانستان می ستایند.

مهدی عارفی، آگاه روابط بین الملل، گفت:«اقدام تاجیکستان احتمالا نوعی همکاری با مردم غیر نظامی  است که بخواهند خودشان را از آسیب دیدن تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی که در ولایت های شمالی که رخ خواهند داد و افزایش پیدا خواهند کرد مصوون نگه دارند و بتوانند که پناهگاهی برای خودشان پیدا کنند.»

فهیم کوه دامنی، دیپلمات پیشین در تاجیکستان، می گوید:«تلاشی های خانه به خانه، دستگیری افراد دولتی و شکنجه نمودن شان و برخورد های تبعیض آمیز باعث شده اند که مردم به ستوه بیایند.»

در این میان بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر خواسته است تا به مهاجران افغانستان در کشورهای شان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم بسازند.

بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد گفته است که میلیون ها تن در افغانستان غذایی کافی ندارند و از هیمن رو مجبور شده اند که خانه های شان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد، گفت:«زنان و کودکان در افغانستان بار عمده بحران انسانی را در کشور به دوش می کشند. میلیون ها نفر خانه های خود را ترک کرده اند و برای یافتن غذای کافی و سرپناه تلاش می کنند. پشتیبانی نیرومند تمویل کننده گان حیاتی است. جوامع آنها باید به کمک های نجات دهنده دسترسی داشته باشند.»

در حال حاضر، میلیون ها تن از شهروندان افغانستان در کشورهای گونه گون مهاجر شده اند اما ایران و پاکستان از کشورهای استند که بیشترین شمار مهاجران افغانستان را در خود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره