Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور رییس الوزرا؛ افزایش شمار گداها در پایتخت را بررسی کنید

کابینه‌ سرپرست خواهان بررسی در باره افزایش شمار گداها در شهر کابل شده است. رییس الوزرا در یک نشست کابینه به وزارت‌های کار و امور اجتماعی، داخله و اداره سره‌میاشت هدایت داده است تا این موضوع را بررسی کنند.

در این روزها کمتر جاده‌های شهر کابل را می توان یافت که گداها حضور نداشته باشند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «کابینه امارت اسلامی افغانستان در جلسه سی و یکم خود ارگان‌های مختلف را موظف ساخته است تا برای رسیده‌گی به مشکل فقر و بیکاری و به خصوص افزایش گدایگری در شهر کابل رسیده‌گی کند و در این مورد یک طرح جامع را ارایه بکند و هرچه زودتر به عمل بگذارد.»

سعیده، خانم پنجاه ساله، می‌گوید که برای پیدا کردن لقمه نانی برای خانوده  یازده نفری‌اش روزانه خیرات جمع می‌کند. سعیدهبه طلوع‌نیوز گفت: «هفت اولادم است، خودام هستم با خسور و خشویم. نان‌آور خانه هیچ نداریم و یک خواهر شوهرم نیز با ما زندگی می‌کند، او معیوب است.»

یکی دیگر از کودکانی که گدایی می‌کند، به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه چیزی نداریم، پیسه که جمع می‌کنیم نان می‌گیریم و به خانه می‌بریم. خواهرانم گشنه مانده اند.» 
 
علت اصلی افزایش شمار گداها در جاده‌های پایتخت میزان بلند فقر در کشور دانسته می‌شود.

شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، گفت: «اقتصاد خانواده‌ها به دامن فقر مطلق سقوط می‌کند و بساط فقر مطلق در حال پهن تر شدن است.»

این در حالی‌ست که افزایش شمار گدا‌ها در شهر کابل نگرانی باشنده گان پایتخت نیز بر انگیخته است.

دستور رییس الوزرا؛ افزایش شمار گداها در پایتخت را بررسی کنید

در این روزها کمتر جاده‌های شهر کابل را می توان یافت که گداها حضور نداشته باشند.

تصویر بندانگشتی

کابینه‌ سرپرست خواهان بررسی در باره افزایش شمار گداها در شهر کابل شده است. رییس الوزرا در یک نشست کابینه به وزارت‌های کار و امور اجتماعی، داخله و اداره سره‌میاشت هدایت داده است تا این موضوع را بررسی کنند.

در این روزها کمتر جاده‌های شهر کابل را می توان یافت که گداها حضور نداشته باشند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «کابینه امارت اسلامی افغانستان در جلسه سی و یکم خود ارگان‌های مختلف را موظف ساخته است تا برای رسیده‌گی به مشکل فقر و بیکاری و به خصوص افزایش گدایگری در شهر کابل رسیده‌گی کند و در این مورد یک طرح جامع را ارایه بکند و هرچه زودتر به عمل بگذارد.»

سعیده، خانم پنجاه ساله، می‌گوید که برای پیدا کردن لقمه نانی برای خانوده  یازده نفری‌اش روزانه خیرات جمع می‌کند. سعیدهبه طلوع‌نیوز گفت: «هفت اولادم است، خودام هستم با خسور و خشویم. نان‌آور خانه هیچ نداریم و یک خواهر شوهرم نیز با ما زندگی می‌کند، او معیوب است.»

یکی دیگر از کودکانی که گدایی می‌کند، به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه چیزی نداریم، پیسه که جمع می‌کنیم نان می‌گیریم و به خانه می‌بریم. خواهرانم گشنه مانده اند.» 
 
علت اصلی افزایش شمار گداها در جاده‌های پایتخت میزان بلند فقر در کشور دانسته می‌شود.

شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، گفت: «اقتصاد خانواده‌ها به دامن فقر مطلق سقوط می‌کند و بساط فقر مطلق در حال پهن تر شدن است.»

این در حالی‌ست که افزایش شمار گدا‌ها در شهر کابل نگرانی باشنده گان پایتخت نیز بر انگیخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره