Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارگیری از بازی پاب‌جی و اپلیکیشن تیک‌تاک منع قرار داده شد

کابینه سرپرست به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هدایت داده است تا کارگیری از اپلیکیشن‌های پاب‌جی و تیک‌تاک را در کشور مسدود کند.

کابینه در نشستی که برگزار کرده بود، هم‌چنان فیصله کرده است تا از نشرات آنعده چینل‌های که برنامه‌های غیراخلاقی  پخش می‌کنند، جلوگیری شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «گیم پاپ‌جی و اپلیکیشن تیک‌تاک را که سبب گمراهی نسل جوان می‌گردد مسدود نماید و همچنان از نشرات چینل‌های که برنامه‌های غیر اخلاقی را نشر می‌کند جلوگیری نماید.»

با این حال برخی از باشنده گان کابل به ویژه جوانان در باره کار گیری از بازی پاب جی و تیک تاک، دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

سکندر نجیب، تیک تاکر گفت: «نه تنها در تیک‌تاک بلکه در تمام شبکه‌های اجتماعی ما می‌توانیم مهارت‌های زنده‌گی را یاد بگیریم، می‌توانیم زبان یاد بگیریم و می‌توانیم خیلی موضوعات اسلامی را یاد بگیریم پس این دلیل شده نمی‌تواند که ما این اپلیکیشن را بسته می‌کنیم تا از گمراهی نسل جوان جلوگیری شود.»

طهمرس ایوبی، باشنده کابل گفت: «جوانان می‌توانند از راه‌های دیگر از رسامی، نقاشی و از راه هنر می‌توانند خود را سرگرم کنند، نظر شخصی من این است که تیک‌تاک باید منع شود.»

اما کار گیری از اپلیکشن تیک تاک و  بازی های همچون پاب جی برای نوجونان و جوانان سودمند است یا خیر؟

تبسم نوید ظفری، روانشناس گفت: «بازی‌های دیجیتلی یا بودن در فضاهای مجازی نظر به شرایط فعلی مکاتب تعطیل است برای کودکان و نوجوانان امر لازمی و ضروری است چون منجر به رشد خلاقیت شان می‌شود.»

بازی پاب‌جی و اپلیکشین تیک تاک در کشور از بیشتر از دو سال می‌شود که برخی از جوانان را به خود سرگرم ساخته است.

کارگیری از بازی پاب‌جی و اپلیکیشن تیک‌تاک منع قرار داده شد

با این حال برخی از باشنده گان کابل به ویژه جوانان در باره کار گیری از بازی پاب جی و تیک تاک، دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

تصویر بندانگشتی

کابینه سرپرست به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هدایت داده است تا کارگیری از اپلیکیشن‌های پاب‌جی و تیک‌تاک را در کشور مسدود کند.

کابینه در نشستی که برگزار کرده بود، هم‌چنان فیصله کرده است تا از نشرات آنعده چینل‌های که برنامه‌های غیراخلاقی  پخش می‌کنند، جلوگیری شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «گیم پاپ‌جی و اپلیکیشن تیک‌تاک را که سبب گمراهی نسل جوان می‌گردد مسدود نماید و همچنان از نشرات چینل‌های که برنامه‌های غیر اخلاقی را نشر می‌کند جلوگیری نماید.»

با این حال برخی از باشنده گان کابل به ویژه جوانان در باره کار گیری از بازی پاب جی و تیک تاک، دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

سکندر نجیب، تیک تاکر گفت: «نه تنها در تیک‌تاک بلکه در تمام شبکه‌های اجتماعی ما می‌توانیم مهارت‌های زنده‌گی را یاد بگیریم، می‌توانیم زبان یاد بگیریم و می‌توانیم خیلی موضوعات اسلامی را یاد بگیریم پس این دلیل شده نمی‌تواند که ما این اپلیکیشن را بسته می‌کنیم تا از گمراهی نسل جوان جلوگیری شود.»

طهمرس ایوبی، باشنده کابل گفت: «جوانان می‌توانند از راه‌های دیگر از رسامی، نقاشی و از راه هنر می‌توانند خود را سرگرم کنند، نظر شخصی من این است که تیک‌تاک باید منع شود.»

اما کار گیری از اپلیکشن تیک تاک و  بازی های همچون پاب جی برای نوجونان و جوانان سودمند است یا خیر؟

تبسم نوید ظفری، روانشناس گفت: «بازی‌های دیجیتلی یا بودن در فضاهای مجازی نظر به شرایط فعلی مکاتب تعطیل است برای کودکان و نوجوانان امر لازمی و ضروری است چون منجر به رشد خلاقیت شان می‌شود.»

بازی پاب‌جی و اپلیکشین تیک تاک در کشور از بیشتر از دو سال می‌شود که برخی از جوانان را به خود سرگرم ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره