Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمیم یک چرخبال تخریب شده هندی از سوی وزارت دفاع

وزارت دفاع یک چرخبال تخریب شده هندی نوع چیتل را ترمیم و آماده پرواز ساخته است. این وزارت با پخش ویدیویی، تاکید می‌ورزد که کار روی ترمیم چرخبال های تخریب شده ادامه دارد.

این چرخبال در پی سقوط دولت پیشین تخریب شده بود و اکنون از سوی تیم تخنیکی وزارت دفاع دوباره به گونه معیاری ترمیم شده است.

دگروال محمد نعیم، پیلوت قوای هوای گفت، گفت:«این طیاره مکمل از بین رفته بود؛ سیستم برق اش مکمل قطع بود و بسیار تخریب کرده بودند.»

ازسوی هم وزارت دفاع می‌گوید که این وزارت بیشتر چرخبال های را که در نتیجه سقوط دولت پیشین تخریب شده بودند دوباره فعال ساخته است.

پیش از این وزارت دفاع گفته است که از میان بیش از ۸۰ چرخبال موجود در کشور ۴۰ چرخبال آن در پی سقوط دولت پیشین تخریب شده اند و غیر فعال استند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، می گوید:«امروز شصت دانه طیاره موجود داریم. دیروز شما شاهد بودید که یکی از همان طیاره‌های که تخریب شده بود با تلاش نیروهای مسلکی و فنی داخلی ما دوباره آماده پرواز شد.»

در همین حال نظامیان پیشین فعال بودن قوای هوای را در هر شرایطی برای کشور مهم میدانند.

ثمر سادات، آگاه نظامی، گفت:«قوایی هوایی یک بخش اساسی معاصر افغانستان است که بدون قوایی هوای در حقیقت نمیتواند که وظیفه دفاع خود را در برابر مداخلات خارجی ادا کند.»

در این میان شماری از پایتخت نشینان تجهیزات نظامی را سرمایه ملی کشور میدانند و بر نگهداری آن تاکید می ورزند.

یک باشنده کابل، گفت:«این یک امانت ملی است و ملکیت تمام مردم افغانستان است که باید درست نگهداری شود.»

پس از سقوط دولت پیشین قوای هوایی کشور بیشترین آسیب را دید. از میان ۱۶۴ چرخبال نظامی فعال بیش از ۶۰ چرخبال آن به برخی از کشورهای همسایه منتقل شدند و بیشتر چرخبال دیگر تخریب شدند.

با این حال هر چند وزارت دفاع بر بازگرداندن چرخبال های کشور از تاجیکستان و ازبیکستان تاکید کرده است اما تاکنون از سرنوشت این چرخبال ها خبری نیست.

ترمیم یک چرخبال تخریب شده هندی از سوی وزارت دفاع

با این حال، هرچند وزارت دفاع بر بازگرداندن چرخبال‌های کشور از تاجیکستان و ازبیکستان تاکید کرده است، اما تاکنون از سرنوشت این چرخبال‌ها خبری نیست.

Thumbnail

وزارت دفاع یک چرخبال تخریب شده هندی نوع چیتل را ترمیم و آماده پرواز ساخته است. این وزارت با پخش ویدیویی، تاکید می‌ورزد که کار روی ترمیم چرخبال های تخریب شده ادامه دارد.

این چرخبال در پی سقوط دولت پیشین تخریب شده بود و اکنون از سوی تیم تخنیکی وزارت دفاع دوباره به گونه معیاری ترمیم شده است.

دگروال محمد نعیم، پیلوت قوای هوای گفت، گفت:«این طیاره مکمل از بین رفته بود؛ سیستم برق اش مکمل قطع بود و بسیار تخریب کرده بودند.»

ازسوی هم وزارت دفاع می‌گوید که این وزارت بیشتر چرخبال های را که در نتیجه سقوط دولت پیشین تخریب شده بودند دوباره فعال ساخته است.

پیش از این وزارت دفاع گفته است که از میان بیش از ۸۰ چرخبال موجود در کشور ۴۰ چرخبال آن در پی سقوط دولت پیشین تخریب شده اند و غیر فعال استند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، می گوید:«امروز شصت دانه طیاره موجود داریم. دیروز شما شاهد بودید که یکی از همان طیاره‌های که تخریب شده بود با تلاش نیروهای مسلکی و فنی داخلی ما دوباره آماده پرواز شد.»

در همین حال نظامیان پیشین فعال بودن قوای هوای را در هر شرایطی برای کشور مهم میدانند.

ثمر سادات، آگاه نظامی، گفت:«قوایی هوایی یک بخش اساسی معاصر افغانستان است که بدون قوایی هوای در حقیقت نمیتواند که وظیفه دفاع خود را در برابر مداخلات خارجی ادا کند.»

در این میان شماری از پایتخت نشینان تجهیزات نظامی را سرمایه ملی کشور میدانند و بر نگهداری آن تاکید می ورزند.

یک باشنده کابل، گفت:«این یک امانت ملی است و ملکیت تمام مردم افغانستان است که باید درست نگهداری شود.»

پس از سقوط دولت پیشین قوای هوایی کشور بیشترین آسیب را دید. از میان ۱۶۴ چرخبال نظامی فعال بیش از ۶۰ چرخبال آن به برخی از کشورهای همسایه منتقل شدند و بیشتر چرخبال دیگر تخریب شدند.

با این حال هر چند وزارت دفاع بر بازگرداندن چرخبال های کشور از تاجیکستان و ازبیکستان تاکید کرده است اما تاکنون از سرنوشت این چرخبال ها خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره