Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض پناهجویان افغان در برابر دفتر "یو ان اچ سی آر" در پاکستان

شماری از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (یو ان اچ سی آر) در اسلام‌آباد با پوشیدن لباس سفید و شعار «ما را بکشید» دست به اعتراض زدند.

آنان از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌‌گان می‌خواهند تا روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش‌شان در کشورهای مهاجرپذیر را تسریع بخشد.

یک پناهجوی معترض گفت: «اعتراض افغان‌ها با شعار ما را بکشید به روز پنجم رسید، روز سوم شماری از نمایندگان سازمان ملل متحد آمدند از نزدیک مشکلات ما را دیدند.»

یک معترض دیگر، گفت: «ما به چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم، آمدیم اعتراض کردیم، دیگر چیز نمی‌گوییم فقط شعار این است که ما را بکشید.»

این پناهجویان ادعا می‌کنند که بارها به دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان در اسلام مراجعه کرده اند، اما پاسخ مشخصی برای روشن شدن سرنوشت شان دریافت نکرده اند.

یکی از آنان در این باره گفت: «۸ ماه ۶ ماه الی یک سال است که منتظر ماندند با فامیل‌ها و طفل‌های خود با این قیمتی که در اسلام آباد جریان دارد، خانه گرفتند به بسیار سختی اما هیچ نتیجه نگرفته اند.»

پناهجوی گفت: «از ۶ ماه بدینسو یک توکن که یک پارچه کاغذ است، به ما داده شده او هیچ امتیاز قانونی حقوقی ندارد و هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری دریافت نکرده ایم.»

پیش از این پناهجویان افغان در اندونیزیا نیز به علت عدم رسیده‌گی به پرونده‌های مهاجرت شان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در آمور پناهنده‌گی، دست به اعتراض زده بودند.

اعتراض پناهجویان افغان در برابر دفتر "یو ان اچ سی آر" در پاکستان

آنان از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌‌گان می‌خواهند تا روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش‌شان در کشورهای مهاجرپذیر را تسریع بخشد.

تصویر بندانگشتی

شماری از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (یو ان اچ سی آر) در اسلام‌آباد با پوشیدن لباس سفید و شعار «ما را بکشید» دست به اعتراض زدند.

آنان از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌‌گان می‌خواهند تا روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش‌شان در کشورهای مهاجرپذیر را تسریع بخشد.

یک پناهجوی معترض گفت: «اعتراض افغان‌ها با شعار ما را بکشید به روز پنجم رسید، روز سوم شماری از نمایندگان سازمان ملل متحد آمدند از نزدیک مشکلات ما را دیدند.»

یک معترض دیگر، گفت: «ما به چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم، آمدیم اعتراض کردیم، دیگر چیز نمی‌گوییم فقط شعار این است که ما را بکشید.»

این پناهجویان ادعا می‌کنند که بارها به دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان در اسلام مراجعه کرده اند، اما پاسخ مشخصی برای روشن شدن سرنوشت شان دریافت نکرده اند.

یکی از آنان در این باره گفت: «۸ ماه ۶ ماه الی یک سال است که منتظر ماندند با فامیل‌ها و طفل‌های خود با این قیمتی که در اسلام آباد جریان دارد، خانه گرفتند به بسیار سختی اما هیچ نتیجه نگرفته اند.»

پناهجوی گفت: «از ۶ ماه بدینسو یک توکن که یک پارچه کاغذ است، به ما داده شده او هیچ امتیاز قانونی حقوقی ندارد و هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری دریافت نکرده ایم.»

پیش از این پناهجویان افغان در اندونیزیا نیز به علت عدم رسیده‌گی به پرونده‌های مهاجرت شان در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در آمور پناهنده‌گی، دست به اعتراض زده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره