Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: برخی خانواده‌های افغان رمضان را با نان و آب سپری می‌‌کنند

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان و بلند رفتن نرخ مواد غذایی، بسیاری از خانواده‌های افغان در ماه رمضان غذای کافی ندارند و نمی‌توانند جز آب و نان خشک، تهیه کنند.

این سازمان امروز (سه‌شنبه) در گزارشی گفته است که بسیاری از خانواده‌ها با آغاز بحران اقتصادی در افغانستان، بیکار شده اند و برای تغذیه کودکان شان دست به اقدام‌های ناامیدکننده می‌زنند.

در گزارش همچنان آمده است که هزینه زندگی و نرخ مواد غذایی پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، بلند رفته است. گزارش به نقل از بانک جهانی، می‌افزاید که درآمدها سرانه در افغانستان در ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۱، حدود یک سوم کاهش یافته است.

این سازمان در گزارش تازه‌اش همچنان گفته است که ادامه جنگ در اوکراین، می‌تواند قیمت مواد غذایی در افغانستان را بلند ببرد.

چندین زن افغان که با سازمان حفاظت از کودکان گفت‌وگو کرده اند، از بلند بودن نرخ مواد غذایی شکایت کرده و گفته اند که توانایی مالی برای خرید مواد عذایی را ندارند. آنان افزوده اند که یا منابع عایداتی شان را از دست داده اند و یا هم درآمدهای شان به شدت کاهش پیدا کرده است.

گزارش همچنان هشدار داده است که کودکان افغان بیشتر از هرکس دیگری از وضعیت موجود آسیب خواهند دید.

گزارش: برخی خانواده‌های افغان رمضان را با نان و آب سپری می‌‌کنند

گزارش همچنان هشدار داده است که کودکان افغان بیشتر از هرکس دیگری از وضعیت موجود آسیب خواهند دید.

Thumbnail

سازمان حفاظت از کودکان می‌گوید که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان و بلند رفتن نرخ مواد غذایی، بسیاری از خانواده‌های افغان در ماه رمضان غذای کافی ندارند و نمی‌توانند جز آب و نان خشک، تهیه کنند.

این سازمان امروز (سه‌شنبه) در گزارشی گفته است که بسیاری از خانواده‌ها با آغاز بحران اقتصادی در افغانستان، بیکار شده اند و برای تغذیه کودکان شان دست به اقدام‌های ناامیدکننده می‌زنند.

در گزارش همچنان آمده است که هزینه زندگی و نرخ مواد غذایی پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، بلند رفته است. گزارش به نقل از بانک جهانی، می‌افزاید که درآمدها سرانه در افغانستان در ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۱، حدود یک سوم کاهش یافته است.

این سازمان در گزارش تازه‌اش همچنان گفته است که ادامه جنگ در اوکراین، می‌تواند قیمت مواد غذایی در افغانستان را بلند ببرد.

چندین زن افغان که با سازمان حفاظت از کودکان گفت‌وگو کرده اند، از بلند بودن نرخ مواد غذایی شکایت کرده و گفته اند که توانایی مالی برای خرید مواد عذایی را ندارند. آنان افزوده اند که یا منابع عایداتی شان را از دست داده اند و یا هم درآمدهای شان به شدت کاهش پیدا کرده است.

گزارش همچنان هشدار داده است که کودکان افغان بیشتر از هرکس دیگری از وضعیت موجود آسیب خواهند دید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره