Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه گفت‌وگوهای هیات امارت اسلامی با قطر و ترکیه در دوحه

با آنکه از گفت‌وگوهای هیات افغانستان با نماینده‌گان قطر و ترکیه درباره قرارداد واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی کشور بیش از چهار روز می‌گذرد، اما جزییات این گفت‌وگو ها تاکنون همگانی نشده اند.

با این حال کابل از ادامه گفت‌وگوها  در این باره خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که سرانجام طرف ها بتوانند به یک توافق دست یابند.

وزارت خارجه به روز دوشنبه اعلام کرد که در دیدار سرپرست وزارت خارجه با وزیر خارجه قطر در دوحه در باره مدیریت میدان های هوایی کشور گفت وگو شده است. سخنگوی این وزارت در توییتی نگاشته است که تا کنون طرف ها در این باره به توافق نهایی نرسیده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«مواردی که باید حل شوند مشحص شدند؛امیدواری این است که در تداوم این بحث ها به مرحله برسیم که یک راه حل اساسی به این موضوع جستجو شود.»

اما تاکنون روشن نیست که کدام مسایل اختلافی میان هیات های امارت اسلامی، قطری و ترکیه  وجود دارند و در این باره تاکنون هیچ اطلاعاتی همگانی نشده است.

در این میان برخی آگاهان میگویند که شاید چگونگی  تامین امنیت میدان های هوایی کشور از  مسایل اختلافی میان طرف ها در این گفت وگو ها باشد.

امام محمد وریماچ، معین پیشن وزارت ترانسپورت، گفت:«موضوع اساسی بخش امنیتی و تخنیکی شاید باشد. ممکن امارت اسلامی بخواهد که تمام بخش امنیت میدان های هوایی بین المللی کابل را به دوش داشته باشد و حاکمیت کامل بر روند داشته باشد اما ممکن از طرف قطر بحثی وجود داشته باشد بخاطری که بحث امنیت تخنیکی میدان ها به گروه آموزش دیده نیاز دارد و این ظرفیت در نیروهای سرحدی امارت اسلامی نیست و آنان نمیتوانند صد درصد مواردی امنیتی را به دوش امارت اسلامی بگذارند.»

وزارت خارجه گفته است که بر بنیاد طرح حکومت سرپرست امارت اسلامی گروه های فنی افغانستان، قطر و ترکیه برای دستیابی به یک توافق نهایی در باره فعال‌سازی ميدان‌های هوایی با یکدیگر همکاری می کنند.

ادامه گفت‌وگوهای هیات امارت اسلامی با قطر و ترکیه در دوحه

در این میان، برخی آگاهان می‌گویند که شاید چگونگی تامین امنیت میدان‌های هوایی کشور از  مسایل اختلافی میان طرف‌ها در این گفت‌وگو ها باشد.

Thumbnail

با آنکه از گفت‌وگوهای هیات افغانستان با نماینده‌گان قطر و ترکیه درباره قرارداد واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی کشور بیش از چهار روز می‌گذرد، اما جزییات این گفت‌وگو ها تاکنون همگانی نشده اند.

با این حال کابل از ادامه گفت‌وگوها  در این باره خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که سرانجام طرف ها بتوانند به یک توافق دست یابند.

وزارت خارجه به روز دوشنبه اعلام کرد که در دیدار سرپرست وزارت خارجه با وزیر خارجه قطر در دوحه در باره مدیریت میدان های هوایی کشور گفت وگو شده است. سخنگوی این وزارت در توییتی نگاشته است که تا کنون طرف ها در این باره به توافق نهایی نرسیده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«مواردی که باید حل شوند مشحص شدند؛امیدواری این است که در تداوم این بحث ها به مرحله برسیم که یک راه حل اساسی به این موضوع جستجو شود.»

اما تاکنون روشن نیست که کدام مسایل اختلافی میان هیات های امارت اسلامی، قطری و ترکیه  وجود دارند و در این باره تاکنون هیچ اطلاعاتی همگانی نشده است.

در این میان برخی آگاهان میگویند که شاید چگونگی  تامین امنیت میدان های هوایی کشور از  مسایل اختلافی میان طرف ها در این گفت وگو ها باشد.

امام محمد وریماچ، معین پیشن وزارت ترانسپورت، گفت:«موضوع اساسی بخش امنیتی و تخنیکی شاید باشد. ممکن امارت اسلامی بخواهد که تمام بخش امنیت میدان های هوایی بین المللی کابل را به دوش داشته باشد و حاکمیت کامل بر روند داشته باشد اما ممکن از طرف قطر بحثی وجود داشته باشد بخاطری که بحث امنیت تخنیکی میدان ها به گروه آموزش دیده نیاز دارد و این ظرفیت در نیروهای سرحدی امارت اسلامی نیست و آنان نمیتوانند صد درصد مواردی امنیتی را به دوش امارت اسلامی بگذارند.»

وزارت خارجه گفته است که بر بنیاد طرح حکومت سرپرست امارت اسلامی گروه های فنی افغانستان، قطر و ترکیه برای دستیابی به یک توافق نهایی در باره فعال‌سازی ميدان‌های هوایی با یکدیگر همکاری می کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره