Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید عالمان دین در پکتیا بر فراهم سازی زمینه آموزش دختران

عالمان دین در ولایت پکتیا در اعلامیه‌یی بر فراهم سازی زمینه آموزش به دختران در کشور تاکید می‌ورزند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه آموزش را برای دختران در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد.

در اعلامیه این عالمان دین آمده است:«ما علمای دینی در ولایت پکتیا از امارت اسلامی می‌خواهیم تا برای دختران زمینه آموزش و پرورش علوم دینی و عصری را در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد. اسلام به آموزش زنان متعهد است، اما در چارچوب قوانین اسلامی.»

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید که از بهر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب به یافتن یک راه حل نزدیک شده است. این وزارت می‌افزاید که اکنون بیش از بیست هزار مکتب در سراسر افغانستان به روی دانش‌آموزان باز استند.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: «بعضی اوقات که ما از وزیر صاحب پرسان می‌کنیم چون او در جلسات که در باره همین موضوع دایر می‌شود، سهم می‌گیرد، او می‌گوید که انشاالله این موضوع نزدیک شده است و در آینده نزدیک یک راه حل مناسب پیدا می‌شود و دختران افغانستان دوباره به مکاتب بر می‌گردد.»

دوصد و بیست و پنج روز می‌شود که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز مانده اند.

سخنگوی وزارت معارف می گوید: «در تمام افغانستان تقریبا بیست هزار مکاتب است که از میان آن شانزده هزار آن دولتی است و بیش از سه هزار آن مکاتب خصوصی می‌باشد.»

همزمان با این، دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم از امارت اسلامی خواهند که بی درنگ زمینه رفتن آنان را به مکتب فراهم بسازد.

زحل محبوبی، دانش‌آموز صنف دهم، گفت: «قسمی که در دوره حکومت قبلی شان مادر من بی‌سواد مانده بود، من نمی‌خواهم که بی‌سواد بمانم. لطفا دروازه‌های مکاتب را باز کنند.»

ابراهیم ارشادی، آموزگار، گفت: «دختران امروز اگر تحصیل کنند نه تنها که خود شان آگاه می‌شوند بلکه نسل فردا را تربیت می‌کند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، هم اکنون شانزده هزار و چهار صدو هفتاد دو مکتب دولتی در کشور باز استند. از این میان، دو هزار و هشت صدو هشتاد مکتب دخترانه استند و نه هزار و هشت و صدو چهل و شش مکتب مختلط استند.

تاکید عالمان دین در پکتیا بر فراهم سازی زمینه آموزش دختران

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید که از بهر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب به یافتن یک راه حل نزدیک شده است.

تصویر بندانگشتی

عالمان دین در ولایت پکتیا در اعلامیه‌یی بر فراهم سازی زمینه آموزش به دختران در کشور تاکید می‌ورزند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه آموزش را برای دختران در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد.

در اعلامیه این عالمان دین آمده است:«ما علمای دینی در ولایت پکتیا از امارت اسلامی می‌خواهیم تا برای دختران زمینه آموزش و پرورش علوم دینی و عصری را در چارچوب قوانین اسلامی فراهم بسازد. اسلام به آموزش زنان متعهد است، اما در چارچوب قوانین اسلامی.»

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید که از بهر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب به یافتن یک راه حل نزدیک شده است. این وزارت می‌افزاید که اکنون بیش از بیست هزار مکتب در سراسر افغانستان به روی دانش‌آموزان باز استند.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: «بعضی اوقات که ما از وزیر صاحب پرسان می‌کنیم چون او در جلسات که در باره همین موضوع دایر می‌شود، سهم می‌گیرد، او می‌گوید که انشاالله این موضوع نزدیک شده است و در آینده نزدیک یک راه حل مناسب پیدا می‌شود و دختران افغانستان دوباره به مکاتب بر می‌گردد.»

دوصد و بیست و پنج روز می‌شود که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز مانده اند.

سخنگوی وزارت معارف می گوید: «در تمام افغانستان تقریبا بیست هزار مکاتب است که از میان آن شانزده هزار آن دولتی است و بیش از سه هزار آن مکاتب خصوصی می‌باشد.»

همزمان با این، دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم از امارت اسلامی خواهند که بی درنگ زمینه رفتن آنان را به مکتب فراهم بسازد.

زحل محبوبی، دانش‌آموز صنف دهم، گفت: «قسمی که در دوره حکومت قبلی شان مادر من بی‌سواد مانده بود، من نمی‌خواهم که بی‌سواد بمانم. لطفا دروازه‌های مکاتب را باز کنند.»

ابراهیم ارشادی، آموزگار، گفت: «دختران امروز اگر تحصیل کنند نه تنها که خود شان آگاه می‌شوند بلکه نسل فردا را تربیت می‌کند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، هم اکنون شانزده هزار و چهار صدو هفتاد دو مکتب دولتی در کشور باز استند. از این میان، دو هزار و هشت صدو هشتاد مکتب دخترانه استند و نه هزار و هشت و صدو چهل و شش مکتب مختلط استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره