Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع لباس عیدی به کودکان نظامیان جان باخته در جنگ، در هرات

اداره محلی هرات برای دلجویی بازمانده‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای امارت اسلامی به کودکان شان لباس عیدی تحفه داده است.

در همین حال خانواده‌های شماری از جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین و نیروهای امارت اسلامی می‌گویند که از ناداری و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت:«در پروگرام امروز به تعداد از یتیم های مجاهدین امارت اسلامی و عساکر حکومت گذشته لباس توزیع می‌شود.»

کودکان یتیم می‌گویند که زنده‌گی بدون پدر برای شان بسیار دشوار و غم انگیز است. به گفته آنان پدران شان قربانی یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده اند.

وجیهه، کودک یتیم، گفت: «زندگی بدون پدر خالی و پوچ است، معنی ندارد. پدر حمایت کننده یک دختر ویا پسر است. ازوقتی پدرم را از دست دادم، فکر می‌کنم حمایت کننده ندارم.»

شماری از نزدیکان جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای امارت اسلامی می‌گویند که سخت نیازمند همکاری دولت استند. آنان خواهان از سرگیری اکرامیه جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین استند.

وکیل احمد، برادر سریاز جان باخته امارت اسلامی، گفت: «وقتی کسی نباشد، کار کند مشکل است، به خصوص خانواده‌های که هیچ دارایی نداره و چیزی باقی نمانده.»

در نبردهای دو دهه گذشته در افغانستان هزاران تن از نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای امارت اسلامی و غیرنظامیان جان‌های شان را از دست داده اند.

بازمانده‌گان این جان باخته‌گان به دنبال از دست دادن سرپرست و نان‌آورهای شان با رنج و ناداری زنده‌گی سختی را سپری می‌کنند.

توزیع لباس عیدی به کودکان نظامیان جان باخته در جنگ، در هرات

در نبردهای دو دهه گذشته در افغانستان هزاران تن از نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای امارت اسلامی و غیرنظامیان جان‌های شان را از دست داده اند.

تصویر بندانگشتی

اداره محلی هرات برای دلجویی بازمانده‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای امارت اسلامی به کودکان شان لباس عیدی تحفه داده است.

در همین حال خانواده‌های شماری از جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین و نیروهای امارت اسلامی می‌گویند که از ناداری و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت:«در پروگرام امروز به تعداد از یتیم های مجاهدین امارت اسلامی و عساکر حکومت گذشته لباس توزیع می‌شود.»

کودکان یتیم می‌گویند که زنده‌گی بدون پدر برای شان بسیار دشوار و غم انگیز است. به گفته آنان پدران شان قربانی یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده اند.

وجیهه، کودک یتیم، گفت: «زندگی بدون پدر خالی و پوچ است، معنی ندارد. پدر حمایت کننده یک دختر ویا پسر است. ازوقتی پدرم را از دست دادم، فکر می‌کنم حمایت کننده ندارم.»

شماری از نزدیکان جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و نیروهای امارت اسلامی می‌گویند که سخت نیازمند همکاری دولت استند. آنان خواهان از سرگیری اکرامیه جان باخته‌گان نیروهای امنیتی دولت پیشین استند.

وکیل احمد، برادر سریاز جان باخته امارت اسلامی، گفت: «وقتی کسی نباشد، کار کند مشکل است، به خصوص خانواده‌های که هیچ دارایی نداره و چیزی باقی نمانده.»

در نبردهای دو دهه گذشته در افغانستان هزاران تن از نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای امارت اسلامی و غیرنظامیان جان‌های شان را از دست داده اند.

بازمانده‌گان این جان باخته‌گان به دنبال از دست دادن سرپرست و نان‌آورهای شان با رنج و ناداری زنده‌گی سختی را سپری می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره