Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی فرمان تازه در باره رعایت حجاب زنان را همگانی ساخت

وزارت امر به معروف و نهی از منکر، فرمان مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی را در باره چگونه گی حجاب زنان همگانی ساخت.

در طرح توضیحی و تطبیقی که از سوی رهبر امارت اسلامی تایید شده است از چگونه گی پوشش زنان یاد آوری شده است و در بخش آخر آن برای بانوانی که از دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را رعایت نکنند تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.

در یک بخش اجرایی این فرمان، آمده است که اگر کارمندان زن در نهاد های دولتی حجاب را رعایت نکنند از کارهای شان برکنار خواهند شد و اگر بانوان که در نهادهای دولتی کار نمی کنند پس از سومین توصیه حجاب را مراعات نکنند«ولی شان» مجازات خواهد شد.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«بار اول خانه‌ زن‌های بی حجاب مشخص شود و به ولی اش توصیه شود و تنبیه شود در بار دوم ولی زن مذکور به ریاست فوق احضار شود در بار سوم ولی او برای سه روز حبس شود و در مرحله چهارم ولی به محاکم سپرده شود تا به جزای مناسب محکوم شود.»

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره بانوان که این فرمان را عملی نکنند چنین می گوید.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می گوید:«آن خانم‌های که در نهادهای امارت اسلامی فعالیت می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند باید از وظایف شان برکنار شوند. آن منصوبان و ماموران حکومت که خانم‌ها و دختران شان حجاب را رعایت نمی‌کنند وظایف شان به حالت تعلیق قرار می‌گیرند.»

در همین حال سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از قاطعیت امارت اسلامی برای اجرایی ساختن این فرمان سخن می زند.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«این طرح انشاالله که عملی می‌شود.»

از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی می گوید که قربانی های دو دهه پسین امارت اسلامی از بهر اجرایی ساختن احکام الهی بوده اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«دنیای امروزی یا دنیای غرب خواهان این است که ما احکام اسلامی را در جامعه خود تطبیق نکنیم با وجود اینکه ملت ما مسلمان است؛ دوم امارت اسلامی افغانستان از طرف الله (ج) مکلف است که احکام الهی را در زمین تطبیق کند.»

در این طرح گفته شده است که بهترین حجاب برای زنان چادری است که از زمانه های دور در افغانستان وجود داشته است.

امارت اسلامی فرمان تازه در باره رعایت حجاب زنان را همگانی ساخت

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره بانوان که این فرمان را عملی نکنند چنین می گوید.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر، فرمان مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی را در باره چگونه گی حجاب زنان همگانی ساخت.

در طرح توضیحی و تطبیقی که از سوی رهبر امارت اسلامی تایید شده است از چگونه گی پوشش زنان یاد آوری شده است و در بخش آخر آن برای بانوانی که از دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را رعایت نکنند تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.

در یک بخش اجرایی این فرمان، آمده است که اگر کارمندان زن در نهاد های دولتی حجاب را رعایت نکنند از کارهای شان برکنار خواهند شد و اگر بانوان که در نهادهای دولتی کار نمی کنند پس از سومین توصیه حجاب را مراعات نکنند«ولی شان» مجازات خواهد شد.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«بار اول خانه‌ زن‌های بی حجاب مشخص شود و به ولی اش توصیه شود و تنبیه شود در بار دوم ولی زن مذکور به ریاست فوق احضار شود در بار سوم ولی او برای سه روز حبس شود و در مرحله چهارم ولی به محاکم سپرده شود تا به جزای مناسب محکوم شود.»

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در باره بانوان که این فرمان را عملی نکنند چنین می گوید.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می گوید:«آن خانم‌های که در نهادهای امارت اسلامی فعالیت می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند باید از وظایف شان برکنار شوند. آن منصوبان و ماموران حکومت که خانم‌ها و دختران شان حجاب را رعایت نمی‌کنند وظایف شان به حالت تعلیق قرار می‌گیرند.»

در همین حال سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از قاطعیت امارت اسلامی برای اجرایی ساختن این فرمان سخن می زند.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«این طرح انشاالله که عملی می‌شود.»

از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی می گوید که قربانی های دو دهه پسین امارت اسلامی از بهر اجرایی ساختن احکام الهی بوده اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«دنیای امروزی یا دنیای غرب خواهان این است که ما احکام اسلامی را در جامعه خود تطبیق نکنیم با وجود اینکه ملت ما مسلمان است؛ دوم امارت اسلامی افغانستان از طرف الله (ج) مکلف است که احکام الهی را در زمین تطبیق کند.»

در این طرح گفته شده است که بهترین حجاب برای زنان چادری است که از زمانه های دور در افغانستان وجود داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره