Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مندوی؛ یکی از بازارهای معروف در شهر کابل

مندوی کابل، یکی از بازارهای معروف در پایتخت به شمار می‌رود که در گذشته به نام خوابگاه گذری یاد می‌شد و خانه‌های این محل دیوارهای بلند داشت.

اما مندوی اکنون یکی از پر شورترین و پر ازدحام ترین بازارهای پایتخت به شمار می‌رود و در این بازار، همه چیز را می‌توان پیدا کرد.

مندوی ساحه‌یی است که با وجود جنگ‌های متداوم هنوز هم زندگی در آن به رنگ قبیلی اش که بوی وفا، صمیمیت و همدلی را می‌دهد، نفس می‌کشد.

اما ما در میان این هزاران دکان و مکان‌های بازرگانی، به یک خانه قدیمی سر می‌زنیم که در میان هیاهویی این بازرار قرار دارد. در این خانه کهنه و قدیمی یک خانواده‌یی چهار نفری زندگی می‌کنند، می‌گویند که با وجود این همه گیر و دار در این بازار، سال‌ها است که در اینجا به سر می‌برند.

نبی، باشنده مندوی کابل، گفت: «سابقه این ۱۵۰ سال پیشتر همین‌جا بود که در این منطقه بجای سرای حاجی غزنی وال ۵۰ سال پیش آباد شد، پیش روی ما آباد شد، در اینجا دیگر آبادی نبود، پیش از این خانه‌های کهنه بود.»

در کنار تاجران و مالکان دکان‌های بزرگ، روز مزدها نیز در مندوی کابل کار و بار خوبی دارند. به گفته برخی از باشنده‌گان، مندوی کابل همچون صندوق عطاری است که هر آنچه را می‌شود در آن یافت.

همایون، فروشنده، گفت: «مردم از دیگر جاها می‌آیند و از اینجا خریداری می‌کنند، در اینجا گدام‌ها است، اینجا مال‌های مردم زیادتر است و مردم از جای که ازدحام مردم و گدام‌ها در آن بیشتر باشد خرید می‌کنند، از همین خاطر اینجا را مندوی یاد می‌کنند.»

علی محمد، فروشنده دیگر، گفت: «چهل، پنجاه سال می‌شود که ما در این مندوی هستیم و این کوچه بنام کوچه بیلر یاد می‌شود، این دکان‌ها تماما عمده فروشی می‌باشد.»

مندوی در گذشته‌های دور، به نام خوابگاه گذری یاد می‌شد و از گذرهای بسیار معروف کابل بود. در آن دوره، در این جا خانه‌هایی که دیوارهایی به بلندی چندین قد آدم داشتند واقع شده بودند.

مندوی؛ یکی از بازارهای معروف در شهر کابل

اما مندوی اکنون یکی از پرشورترین و پر ازدحام‌ترین بازارهای پایتخت به شمار می‌رود و در این بازار، همه چیز را می‌توان پیدا کرد.

تصویر بندانگشتی

مندوی کابل، یکی از بازارهای معروف در پایتخت به شمار می‌رود که در گذشته به نام خوابگاه گذری یاد می‌شد و خانه‌های این محل دیوارهای بلند داشت.

اما مندوی اکنون یکی از پر شورترین و پر ازدحام ترین بازارهای پایتخت به شمار می‌رود و در این بازار، همه چیز را می‌توان پیدا کرد.

مندوی ساحه‌یی است که با وجود جنگ‌های متداوم هنوز هم زندگی در آن به رنگ قبیلی اش که بوی وفا، صمیمیت و همدلی را می‌دهد، نفس می‌کشد.

اما ما در میان این هزاران دکان و مکان‌های بازرگانی، به یک خانه قدیمی سر می‌زنیم که در میان هیاهویی این بازرار قرار دارد. در این خانه کهنه و قدیمی یک خانواده‌یی چهار نفری زندگی می‌کنند، می‌گویند که با وجود این همه گیر و دار در این بازار، سال‌ها است که در اینجا به سر می‌برند.

نبی، باشنده مندوی کابل، گفت: «سابقه این ۱۵۰ سال پیشتر همین‌جا بود که در این منطقه بجای سرای حاجی غزنی وال ۵۰ سال پیش آباد شد، پیش روی ما آباد شد، در اینجا دیگر آبادی نبود، پیش از این خانه‌های کهنه بود.»

در کنار تاجران و مالکان دکان‌های بزرگ، روز مزدها نیز در مندوی کابل کار و بار خوبی دارند. به گفته برخی از باشنده‌گان، مندوی کابل همچون صندوق عطاری است که هر آنچه را می‌شود در آن یافت.

همایون، فروشنده، گفت: «مردم از دیگر جاها می‌آیند و از اینجا خریداری می‌کنند، در اینجا گدام‌ها است، اینجا مال‌های مردم زیادتر است و مردم از جای که ازدحام مردم و گدام‌ها در آن بیشتر باشد خرید می‌کنند، از همین خاطر اینجا را مندوی یاد می‌کنند.»

علی محمد، فروشنده دیگر، گفت: «چهل، پنجاه سال می‌شود که ما در این مندوی هستیم و این کوچه بنام کوچه بیلر یاد می‌شود، این دکان‌ها تماما عمده فروشی می‌باشد.»

مندوی در گذشته‌های دور، به نام خوابگاه گذری یاد می‌شد و از گذرهای بسیار معروف کابل بود. در آن دوره، در این جا خانه‌هایی که دیوارهایی به بلندی چندین قد آدم داشتند واقع شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره