Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارزار نقاشی در واکنش به وضع محدویت‌ها بر زنان و دختران

بیش از پنجاه هنرمند به رسم اعتراض و در یک رقابت آزاد تصویر بانوان را با روسری‌های گونه‌گون نقاشی کردند.

آنان می‌گویند، در نظر دارند تا وضعیت کنونی بانوان در کشور را از طریق کارهای هنری به تصویر بکشند که بیانگر محدودیت‌ها بر آنان است.

عایشه یکی از اشتراک کننده‌گان این برنامه است، می‌گوید که اعتراض‌اش را بخاطر محدودیت‌ها در برابر زنان را از طریق نقاشی بیان می‌کند.

عایشه، اشتراک کننده، گفت: «این نقاشی، یکی از زن‌های افغان است که در داخل ذهن خود قید است و دنیای اطرافش برش جای نمی‌دهد، یعنی در جامعه جای ندارد.»

دختران اشتراک کننده در این برنامه می‌گویند، پس از آنکه اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند، به هنر نقاشی رو آورده اند.

دیانا، اشتراک کننده به طلوع‌نیوز گفت: «یک جامعه، تنها راه پیشرفت‌اش از طریق آموزش و تحصیل می‌باشد و مکتب نیز بهترین راه است و اینکه نسل جوان امروز در خانه است، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه به شمار می‌رود.»

تهمینه، اشتراک کننده دیگر، گفت: «وضعیت و شرایط برای خانم‌های خیلی دشوار است، همه‌گی ما این را در رسانه‌ها و در همه جا می‌بینیم.»

هدف از برگزاری این کارزار انگیزه‌دهی برای زنان برای ادامه فعالیت‌های شان در جامعه گفته شده است.

حسنا آصف‌زاده، برگزار کننده، گفت: «بیشتر زنان انگیزه شان را بخاطر کار و پیشرفت از دست داده و برای اینکه ما بتوانیم برای زنان یک انگیزه ایجاد بکنیم و یک پل ارتباطی برای زنانی که می‌خواهند پیشرفت داشته باشند، یک مسابقه نقاشی را به راه انداختیم که در حدود پنجاه اشتراک کننده داشتیم.»

سمیرا خلیلی، برگزارکننده، می‌گوید: «در چنین وضعیتی که این برنامه برگزار شده، بخاطر رشد جوانان و کودکان موثریت خاص خود را دارد.»
در سال‌های گذشته با روش‌ها و کارزارهای مختلف تلاش شده است تا از خشونت‌ها در برابر زنان کاسته شود.

کارزار نقاشی در واکنش به وضع محدویت‌ها بر زنان و دختران

هدف از برگزاری این کارزار انگیزه‌دهی برای زنان برای ادامه فعالیت‌های شان در جامعه گفته شده است.

تصویر بندانگشتی

بیش از پنجاه هنرمند به رسم اعتراض و در یک رقابت آزاد تصویر بانوان را با روسری‌های گونه‌گون نقاشی کردند.

آنان می‌گویند، در نظر دارند تا وضعیت کنونی بانوان در کشور را از طریق کارهای هنری به تصویر بکشند که بیانگر محدودیت‌ها بر آنان است.

عایشه یکی از اشتراک کننده‌گان این برنامه است، می‌گوید که اعتراض‌اش را بخاطر محدودیت‌ها در برابر زنان را از طریق نقاشی بیان می‌کند.

عایشه، اشتراک کننده، گفت: «این نقاشی، یکی از زن‌های افغان است که در داخل ذهن خود قید است و دنیای اطرافش برش جای نمی‌دهد، یعنی در جامعه جای ندارد.»

دختران اشتراک کننده در این برنامه می‌گویند، پس از آنکه اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند، به هنر نقاشی رو آورده اند.

دیانا، اشتراک کننده به طلوع‌نیوز گفت: «یک جامعه، تنها راه پیشرفت‌اش از طریق آموزش و تحصیل می‌باشد و مکتب نیز بهترین راه است و اینکه نسل جوان امروز در خانه است، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه به شمار می‌رود.»

تهمینه، اشتراک کننده دیگر، گفت: «وضعیت و شرایط برای خانم‌های خیلی دشوار است، همه‌گی ما این را در رسانه‌ها و در همه جا می‌بینیم.»

هدف از برگزاری این کارزار انگیزه‌دهی برای زنان برای ادامه فعالیت‌های شان در جامعه گفته شده است.

حسنا آصف‌زاده، برگزار کننده، گفت: «بیشتر زنان انگیزه شان را بخاطر کار و پیشرفت از دست داده و برای اینکه ما بتوانیم برای زنان یک انگیزه ایجاد بکنیم و یک پل ارتباطی برای زنانی که می‌خواهند پیشرفت داشته باشند، یک مسابقه نقاشی را به راه انداختیم که در حدود پنجاه اشتراک کننده داشتیم.»

سمیرا خلیلی، برگزارکننده، می‌گوید: «در چنین وضعیتی که این برنامه برگزار شده، بخاطر رشد جوانان و کودکان موثریت خاص خود را دارد.»
در سال‌های گذشته با روش‌ها و کارزارهای مختلف تلاش شده است تا از خشونت‌ها در برابر زنان کاسته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره