Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان حرکت مدنی پوشیدن ماسک؛ ملاحظات طلوع‌نیوز پابرجاست

همان گونه که می‌دانید، گوینده‌گان مرد طلوع‌نیوز در پیوند به دستور پوشاندن صورت گوینده‌گان زن در تلویزیون‌ها، به اتفاق هم در یک حرکت مدنی از یک‌شنبه گذشته به این سو از ماسک کار می‌گیرند.

هدف این حرکت مدنی، در کنار پشتیبانی از گوینده‌گان زن، جلب توجه مسوولین به ملاحظات ما در پیوند به این حکم بود. از آن جایکه امروز آخرین روز این حرکت است، یک بار دیگر ملاحظه‌ی خود را به گونه روشن تکرار می‌کنیم که، هدف طلوع‌نیوز از این حرکت هرگز نه پذیرفتن فرمان حجاب نه بوده و ازینرو آن را عملی کردیم. ملاحظه‌ی اصلی ما درباره تفسیر این فرمان در رابطه به پوشانیدن صورت خانم های گوینده است.

برداشت ما این است که پوشانیدن روی از ناحیه حجاب تعریف های متفاوتی دارد.

اگرچه ما امروز چهارشنبه، این حرکت مدنی خود را خاتمه می بخشیم ولی ملاحظه‌ی ما هنوز پابرجاست، امیدواریم نهاد های مربوط و مسوولین، صدای ما را بشنوند و به خواست های ما توجه کنند.

پایان حرکت مدنی پوشیدن ماسک؛ ملاحظات طلوع‌نیوز پابرجاست

Thumbnail

همان گونه که می‌دانید، گوینده‌گان مرد طلوع‌نیوز در پیوند به دستور پوشاندن صورت گوینده‌گان زن در تلویزیون‌ها، به اتفاق هم در یک حرکت مدنی از یک‌شنبه گذشته به این سو از ماسک کار می‌گیرند.

هدف این حرکت مدنی، در کنار پشتیبانی از گوینده‌گان زن، جلب توجه مسوولین به ملاحظات ما در پیوند به این حکم بود. از آن جایکه امروز آخرین روز این حرکت است، یک بار دیگر ملاحظه‌ی خود را به گونه روشن تکرار می‌کنیم که، هدف طلوع‌نیوز از این حرکت هرگز نه پذیرفتن فرمان حجاب نه بوده و ازینرو آن را عملی کردیم. ملاحظه‌ی اصلی ما درباره تفسیر این فرمان در رابطه به پوشانیدن صورت خانم های گوینده است.

برداشت ما این است که پوشانیدن روی از ناحیه حجاب تعریف های متفاوتی دارد.

اگرچه ما امروز چهارشنبه، این حرکت مدنی خود را خاتمه می بخشیم ولی ملاحظه‌ی ما هنوز پابرجاست، امیدواریم نهاد های مربوط و مسوولین، صدای ما را بشنوند و به خواست های ما توجه کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره