Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی رویداد های ۳ سال پسین افغانستان در گزارش پارلمان بریتانیا

کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان بریتانیا هشدار می‌دهد که هرگونه انزوای کامل حکومت تازه در افغانستان، بیشتر به مردم این کشور آسیب خواهد رساند.

مجلس نماینده‌گان بریتانیا در گزارش تازه‌اش، افزون بر این مسله، به موضوع خروج شتابان نیروهای بریتانیایی از افغانستان و از آنچه که ناکامی روند تخلیه در این کشور می‌داند، نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که عدم هماهنگی میان بریتانیا، امریکا و هم‌پیمانان ناتو سبب شد تا روند تخلیه در افغانستان ناکام بماند.

رویدادهای سه سال پسین در این گزارش ۶۶ صفحه‌یی در افغانستان به بررسی گرفته شده که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان فاجعه و خیانت به متحدان آن کشور دانسته شده است.

براساس گزارش، خروج نیروهای بریتانیایی منافع آن کشور را در سال های آینده آسیب خواهد رساند.

گزارش گفته است: «در جولای ۲۰۲۱، هیچ فرصتی برای برنده شدن از راه نظامی برای طالبان در افغانستان وجود نداشت؛ ولی در چند هفته بعدی یک خلای بزرگ در رهبری بریتانیا و متحدان آنان در کابل به وجود آمد، پس از آن توجه بیشتر بر پر کردن خلای نظامی نسبت به خلای سیاسی بیشتر شد. بریتانیا بیشتر متکی به نیروهای نظامی افغان بود و از همین‌رو کار های  بیشتر انجام نشد و سبب شکست و ناکامی ماموریت شد.»

مجلس نماینده‌گان بریتانیا همچنان می‌گوید که حکومت آن کشور باید با افغانستان راهبرد جدی برای داشتن تعامل در آینده داشته باشد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخگوی امارت اسلامی، گفت: «ما امیدوارم هستیم که ایالات متحده امریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بتوانند تصمیم بگیرند تا وارد تعامل رسمی با دولت کنونی افغانستان شوند.»

در این گزارش آمده که جامعه جهانی باید حکومت کنونی را از بهر آنچه انجام می‌دهد، مسوول بداند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «گزارش بریتانوی این را هم نشان می‌دهد که ضرب‌الاجل های خروج از سوی امریکا تعیین می‌شد و حتا تاریخ ۳۱ آگست بر خروج نهایی انگلستان مجور بود که این را تعقیب کند.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط جهانی در این باره می‌گوید: «گزارش به دولت بریتانیا توصیه می‌کند که از این حالت بی برنامه‌گی و فقدان استراتیژیک برآید و یک سیاست مبتکرانه در آینده در مورد افغانستان در پیش بگیرد.»

این در حالی‌ست که روند تخیله از افغانستان با هرج و مرج های فراوانی به همراه بود و آن وضعیت سبب شد که بسیاری از افغان‌های همکار نیروهای خارجی موفق به بیرون شدن از کشور نشوند.

بررسی رویداد های ۳ سال پسین افغانستان در گزارش پارلمان بریتانیا

در این گزارش آمده است که عدم هماهنگی میان بریتانیا، امریکا و هم‌پیمانان ناتو سبب شد تا روند تخلیه در افغانستان ناکام بماند.

تصویر بندانگشتی

کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان بریتانیا هشدار می‌دهد که هرگونه انزوای کامل حکومت تازه در افغانستان، بیشتر به مردم این کشور آسیب خواهد رساند.

مجلس نماینده‌گان بریتانیا در گزارش تازه‌اش، افزون بر این مسله، به موضوع خروج شتابان نیروهای بریتانیایی از افغانستان و از آنچه که ناکامی روند تخلیه در این کشور می‌داند، نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که عدم هماهنگی میان بریتانیا، امریکا و هم‌پیمانان ناتو سبب شد تا روند تخلیه در افغانستان ناکام بماند.

رویدادهای سه سال پسین در این گزارش ۶۶ صفحه‌یی در افغانستان به بررسی گرفته شده که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان فاجعه و خیانت به متحدان آن کشور دانسته شده است.

براساس گزارش، خروج نیروهای بریتانیایی منافع آن کشور را در سال های آینده آسیب خواهد رساند.

گزارش گفته است: «در جولای ۲۰۲۱، هیچ فرصتی برای برنده شدن از راه نظامی برای طالبان در افغانستان وجود نداشت؛ ولی در چند هفته بعدی یک خلای بزرگ در رهبری بریتانیا و متحدان آنان در کابل به وجود آمد، پس از آن توجه بیشتر بر پر کردن خلای نظامی نسبت به خلای سیاسی بیشتر شد. بریتانیا بیشتر متکی به نیروهای نظامی افغان بود و از همین‌رو کار های  بیشتر انجام نشد و سبب شکست و ناکامی ماموریت شد.»

مجلس نماینده‌گان بریتانیا همچنان می‌گوید که حکومت آن کشور باید با افغانستان راهبرد جدی برای داشتن تعامل در آینده داشته باشد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخگوی امارت اسلامی، گفت: «ما امیدوارم هستیم که ایالات متحده امریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی بتوانند تصمیم بگیرند تا وارد تعامل رسمی با دولت کنونی افغانستان شوند.»

در این گزارش آمده که جامعه جهانی باید حکومت کنونی را از بهر آنچه انجام می‌دهد، مسوول بداند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «گزارش بریتانوی این را هم نشان می‌دهد که ضرب‌الاجل های خروج از سوی امریکا تعیین می‌شد و حتا تاریخ ۳۱ آگست بر خروج نهایی انگلستان مجور بود که این را تعقیب کند.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط جهانی در این باره می‌گوید: «گزارش به دولت بریتانیا توصیه می‌کند که از این حالت بی برنامه‌گی و فقدان استراتیژیک برآید و یک سیاست مبتکرانه در آینده در مورد افغانستان در پیش بگیرد.»

این در حالی‌ست که روند تخیله از افغانستان با هرج و مرج های فراوانی به همراه بود و آن وضعیت سبب شد که بسیاری از افغان‌های همکار نیروهای خارجی موفق به بیرون شدن از کشور نشوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره