Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت اوضاع حقوق بشری در افغانستان را "نگران‌کننده" خواند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از اوضاع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی می‌خواهد که به "چالش‌های حقوق بشری" در این کشور رسیده‌گی کند.

آقای بنت که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، می‌گوید که طالبان در یک چهارراه قرار دارند که یا جامعه با ثبات‌تر می‌شود و هر افغان از آزادی و حقوق بشری برخوردار می‌باشد و یا جامعه به گونه فزاینده محدود خواهد شد.

پس از پایان یک سفر یازده روزه به افغانستان، ریچارد بنت به خبرنگاران گفت: «در نهایت طالبان در یک چهارراه ایستاده استند یا جامعه با ثبات‌تر می‌شود و هر افغان از آزادی و ثبات برخوردار می‌شود و یا به طور فزاینده‌ای محدود خواهد شد. اگر معیار های بازگشایی فوری مکتب‌های دخترانه ایجاد، یک اداره فراگیر و بستری برای گفت‌وگو و راه برای رفع نارضایتی‌ها فراهم شود، خطرات بی ثباتی و رنج ممکن است پایان یابد.»

آقای بنت از ادعا ها در باره قتل برخی از نظامیان حکومت پیشین نیز ابراز نگرانی می‌کند، اما در باره تایید و یا رد چنین گزارش‌ها چیزی نمی‌‌گوید.

او در این باره افزود: «من همچنان در باره ادعا های که نیاز به تاییدی داشته، مبنی بر اینکه غیرنظامیان در معرض نقض حقوق بشری بین‌المللی و قوانین بشری جهانی بشمول بازداشت‌های خودسرانه، کشتار های فراقانونی، شکنجه و کوچ‌های اجباری که در پنجشیر و برخی از نقاط دیگر کشور که شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی کنونی و جنگجویان مربوط به مقاومت ملی استند، قرار گرفته اند، نگران استم.»

ریچارد بنت در این نشست خبری، رسیده‌گی به اوضاع حقوق بشری و ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان را راه‌حل بحران کنونی در این کشور خواند.

ریچارد بنت می‌گوید: «بسته بودن مکتب‌ها بروی دختران، موانع شدید کاری، عدم فرصت‌های مشارکت در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی، محدودیت‌ها بر آزادی بیان، گشت و گذار و تجمع، فرمان‌های داشتن محرم، اعمال حجاب سختگیرانه و در خانه ماندن، تفکیک جنسیتی بوده و هدف آن ناپدید ساختن زنان از جامعه است.»

در همین حال، کابل می‌گوید که حقوق همه شهروندان کشور مصوون است و تاکید می‌ورزد که در گزارش‌های حقوق بشری باید اوضاع واقعی در کشور بازتاب یابد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گزارش‌هایی که در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت عینی و حقیقی منعکس‌ شود و همچنان ارزش‌های دینی و فرهنگی افغان‌ها مورد ارج قرار بگیرد.»

امیرخان، سرپرست وزارت خارجه در دیداری که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل داشت، از او خواسته است: «تا ضمن ارایه تصویر واقعی از وضعیت افغانستان در گزارش خویش، وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کند تا تغییرات مثبت نمایان گردد.»

ریچارد بنت اوضاع حقوق بشری در افغانستان را "نگران‌کننده" خواند

ریچارد بنت در این نشست خبری، رسیده‌گی به اوضاع حقوق بشری و ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان را راه‌حل بحران کنونی در این کشور خواند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از اوضاع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از امارت اسلامی می‌خواهد که به "چالش‌های حقوق بشری" در این کشور رسیده‌گی کند.

آقای بنت که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، می‌گوید که طالبان در یک چهارراه قرار دارند که یا جامعه با ثبات‌تر می‌شود و هر افغان از آزادی و حقوق بشری برخوردار می‌باشد و یا جامعه به گونه فزاینده محدود خواهد شد.

پس از پایان یک سفر یازده روزه به افغانستان، ریچارد بنت به خبرنگاران گفت: «در نهایت طالبان در یک چهارراه ایستاده استند یا جامعه با ثبات‌تر می‌شود و هر افغان از آزادی و ثبات برخوردار می‌شود و یا به طور فزاینده‌ای محدود خواهد شد. اگر معیار های بازگشایی فوری مکتب‌های دخترانه ایجاد، یک اداره فراگیر و بستری برای گفت‌وگو و راه برای رفع نارضایتی‌ها فراهم شود، خطرات بی ثباتی و رنج ممکن است پایان یابد.»

آقای بنت از ادعا ها در باره قتل برخی از نظامیان حکومت پیشین نیز ابراز نگرانی می‌کند، اما در باره تایید و یا رد چنین گزارش‌ها چیزی نمی‌‌گوید.

او در این باره افزود: «من همچنان در باره ادعا های که نیاز به تاییدی داشته، مبنی بر اینکه غیرنظامیان در معرض نقض حقوق بشری بین‌المللی و قوانین بشری جهانی بشمول بازداشت‌های خودسرانه، کشتار های فراقانونی، شکنجه و کوچ‌های اجباری که در پنجشیر و برخی از نقاط دیگر کشور که شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی کنونی و جنگجویان مربوط به مقاومت ملی استند، قرار گرفته اند، نگران استم.»

ریچارد بنت در این نشست خبری، رسیده‌گی به اوضاع حقوق بشری و ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان را راه‌حل بحران کنونی در این کشور خواند.

ریچارد بنت می‌گوید: «بسته بودن مکتب‌ها بروی دختران، موانع شدید کاری، عدم فرصت‌های مشارکت در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی، محدودیت‌ها بر آزادی بیان، گشت و گذار و تجمع، فرمان‌های داشتن محرم، اعمال حجاب سختگیرانه و در خانه ماندن، تفکیک جنسیتی بوده و هدف آن ناپدید ساختن زنان از جامعه است.»

در همین حال، کابل می‌گوید که حقوق همه شهروندان کشور مصوون است و تاکید می‌ورزد که در گزارش‌های حقوق بشری باید اوضاع واقعی در کشور بازتاب یابد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گزارش‌هایی که در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت عینی و حقیقی منعکس‌ شود و همچنان ارزش‌های دینی و فرهنگی افغان‌ها مورد ارج قرار بگیرد.»

امیرخان، سرپرست وزارت خارجه در دیداری که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل داشت، از او خواسته است: «تا ضمن ارایه تصویر واقعی از وضعیت افغانستان در گزارش خویش، وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کند تا تغییرات مثبت نمایان گردد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره