Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد کمیته ۸ نفری برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه

امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته هشت نفری به رهبری عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی درباره بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در کشور خبر می‌دهد.

خبر ایجاد این کمیته به هدف کار روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه در حالی همگانی می‌شود که بیش از ۲۵۰ روز از ممنوعیت دختران دانش‌آموز از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه در سراسر کشور می‌گذرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین گفت: «این کمیته هشت عضو دارد، شامل علما و دانشوران است. اینها کار های خود را در مورد شروع شدن لیسه‌ها برای دختران تا حدی انجام داده و امیدوار استیم که در آینده نزدیک به شکل اساسی حل شود.»

برخی از دختران دانش‌آموز می‌گویند که از اینکه از آموزش دور مانده اند، به ستوه آمده اند و برای اجازه یافتن از بهر رفتن به مکتب‌ها، لحظه شماری می‌کنند.

حدیثه، دانش‌آموز، گفت: «گفته اند منتظر امر ثانی استند، یا شورای علما تصمیم می‌گیرد و یا به دیگر ریاست‌ها واگذار می‌کنند، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌های مار را باز گشایی کند.»

اورانوس سادات، آموزگار، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اینها کسانی اند که تربیت خانواده و اولاد خود را دارند، اگر ‌با‌سواد باشند، اولاد صالح به‌ جامعه تقدیم می‌کنند.»

همزمان با این، گروهی از بانوان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه به روی دختران بالاتر از صنف ششم، روز پنج‌شنبه در ناحیه یازدهم شهر کابل به جاده برآمدند و خواهان برداشتن محدودیت‌ها بر آموزش دختران شده اند.

مونسه مبارز، معترض، گفت: «دادخواهی ‌بر باز شدن دروازه‌های مکاتب که از نُه ماه می‌شود اولاد این سرزمین به جرم آپارتاید جنسیتی یا تعصب جنسیتی از آموزش منع شده اند.»

شهلا، معترض می‌گوید: «چرا در این مدت مکاتب باز‌ نشد، مدت سه ماه می‌شود ماه سوم سال تعلیمی شروع شد، اما مکاتب ‌باز ‌نشد.»

در نُه ماه پسین، اجازه نیافتن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به صنف واکنش‌های گونه‌گونی را به دنبال داشته است. سازمان‌های جهانی، رهبران کشور های مختلف جهان، زنان و عالمان دین در کشور بارها خواهان اجازه یافتن دختران به مکتب شده اند.

ایجاد کمیته ۸ نفری برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه

همزمان با این، گروهی از بانوان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه به روی دختران بالاتر از صنف ششم، روز پنج‌شنبه در کابل به جاده‌ برآمدند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته هشت نفری به رهبری عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی درباره بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در کشور خبر می‌دهد.

خبر ایجاد این کمیته به هدف کار روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه در حالی همگانی می‌شود که بیش از ۲۵۰ روز از ممنوعیت دختران دانش‌آموز از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه در سراسر کشور می‌گذرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین گفت: «این کمیته هشت عضو دارد، شامل علما و دانشوران است. اینها کار های خود را در مورد شروع شدن لیسه‌ها برای دختران تا حدی انجام داده و امیدوار استیم که در آینده نزدیک به شکل اساسی حل شود.»

برخی از دختران دانش‌آموز می‌گویند که از اینکه از آموزش دور مانده اند، به ستوه آمده اند و برای اجازه یافتن از بهر رفتن به مکتب‌ها، لحظه شماری می‌کنند.

حدیثه، دانش‌آموز، گفت: «گفته اند منتظر امر ثانی استند، یا شورای علما تصمیم می‌گیرد و یا به دیگر ریاست‌ها واگذار می‌کنند، ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌های مار را باز گشایی کند.»

اورانوس سادات، آموزگار، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اینها کسانی اند که تربیت خانواده و اولاد خود را دارند، اگر ‌با‌سواد باشند، اولاد صالح به‌ جامعه تقدیم می‌کنند.»

همزمان با این، گروهی از بانوان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه به روی دختران بالاتر از صنف ششم، روز پنج‌شنبه در ناحیه یازدهم شهر کابل به جاده برآمدند و خواهان برداشتن محدودیت‌ها بر آموزش دختران شده اند.

مونسه مبارز، معترض، گفت: «دادخواهی ‌بر باز شدن دروازه‌های مکاتب که از نُه ماه می‌شود اولاد این سرزمین به جرم آپارتاید جنسیتی یا تعصب جنسیتی از آموزش منع شده اند.»

شهلا، معترض می‌گوید: «چرا در این مدت مکاتب باز‌ نشد، مدت سه ماه می‌شود ماه سوم سال تعلیمی شروع شد، اما مکاتب ‌باز ‌نشد.»

در نُه ماه پسین، اجازه نیافتن دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم به صنف واکنش‌های گونه‌گونی را به دنبال داشته است. سازمان‌های جهانی، رهبران کشور های مختلف جهان، زنان و عالمان دین در کشور بارها خواهان اجازه یافتن دختران به مکتب شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره