Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکار صورت او را آزاد کنید؛ مخالفت‌ها با پوشانیدن چهره مجریان زن

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از چند روز بدینسو پیکاری را زیر نام «صورت او را آزاد کنید» به راه انداخته اند.

آنان در این پیکار دستور پوشانیدن چهره گرداننده گان زن را در تلویزیون های افغانستان نقض حقوق نخستین و یا نقض حق هویت زنان میدانند.

یک روز پس از عملی شدن دستور پوشانیدن چهره گرداننده گان زن در تلویزیون های افغانستان گرداننده گان مرد تلویزیون ها با پوشیدن ماسک برای سه روز با گرداننده گان زن اعلام همبستگی کردند.

و اما پیکار «صورت او را آزاد کنید» به سرعت در میان کاربران داخلی و خارجی رسانه های اجتماعی بازتاب یافت.

خبرنگاران داخلی و خارجی با دست بدست کردن تصویرهای گرداننده گان زن در تلویزیون های افغانستان با صورت پوشیده در توییتر و فیس بوک به این پیکار وسعت دادند.

سهیلا یوسفی، خبرنگار، گفت: «زمانیکه ما برنامه اجرا می‌کنیم دقیقا ادای درست واژه‌ها و کلمات خیلی مهم است، ولی این پوشش ماسک در یک فضای بسته یک چالش واقعا نگران کنند است برای ما و یک تصور خوب نمی‌توانیم برای مخاطبان که مارا بیننده است برای انها داشته باشیم.»

پیکار #freeherface یا «صورت او را آزاد کنید» دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و وارد ششمین روز شده است.

فرح مصطفوی، مدافع حقوق بشر، گفت: «اگر این فرایند همچنین ادامه یابند ما رکود شاخص‌های اقتصادی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و زیربنا‌های را در افغانستان متقبل خواه شدیم.»

از سوی هم گرداننده گان تلویزیون های معتبر خارجی و برخی از مقام های بلند پایه خارجی نیز با پوشیدن ماسک به این پیکار پیوستند و خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

کابران شبکه های اجتماعی با دست بدست کردن تصویرهای گرداننده گان زن کشوهای دیگر جهان اسلام و نیز تصویری مراسم حج که در آن زنان و مردان یکجا بی پوشانیدن صورت به خانه خدا میروند از دو دسته گی میان فتوا های رهبران مسلمانان متعجب شده اند.

پس از راه اندازی پیکار پشتیبانی از گرداننده گان زنِ تلویزیون های افغانستان سازمان دیده بان حقوق بشر با این پیکار هم صدا شد و از دولت‌ها خواست که از پیکار آزاد سازی صورت زنان افغانستان پشتیبانی نمایند.

پیکار صورت او را آزاد کنید؛ مخالفت‌ها با پوشانیدن چهره مجریان زن

از سوی هم گرداننده گان تلویزیون های معتبر خارجی و برخی از مقام های بلند پایه خارجی نیز با پوشیدن ماسک به این پیکار پیوستند و خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی از چند روز بدینسو پیکاری را زیر نام «صورت او را آزاد کنید» به راه انداخته اند.

آنان در این پیکار دستور پوشانیدن چهره گرداننده گان زن را در تلویزیون های افغانستان نقض حقوق نخستین و یا نقض حق هویت زنان میدانند.

یک روز پس از عملی شدن دستور پوشانیدن چهره گرداننده گان زن در تلویزیون های افغانستان گرداننده گان مرد تلویزیون ها با پوشیدن ماسک برای سه روز با گرداننده گان زن اعلام همبستگی کردند.

و اما پیکار «صورت او را آزاد کنید» به سرعت در میان کاربران داخلی و خارجی رسانه های اجتماعی بازتاب یافت.

خبرنگاران داخلی و خارجی با دست بدست کردن تصویرهای گرداننده گان زن در تلویزیون های افغانستان با صورت پوشیده در توییتر و فیس بوک به این پیکار وسعت دادند.

سهیلا یوسفی، خبرنگار، گفت: «زمانیکه ما برنامه اجرا می‌کنیم دقیقا ادای درست واژه‌ها و کلمات خیلی مهم است، ولی این پوشش ماسک در یک فضای بسته یک چالش واقعا نگران کنند است برای ما و یک تصور خوب نمی‌توانیم برای مخاطبان که مارا بیننده است برای انها داشته باشیم.»

پیکار #freeherface یا «صورت او را آزاد کنید» دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و وارد ششمین روز شده است.

فرح مصطفوی، مدافع حقوق بشر، گفت: «اگر این فرایند همچنین ادامه یابند ما رکود شاخص‌های اقتصادی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و زیربنا‌های را در افغانستان متقبل خواه شدیم.»

از سوی هم گرداننده گان تلویزیون های معتبر خارجی و برخی از مقام های بلند پایه خارجی نیز با پوشیدن ماسک به این پیکار پیوستند و خواهان ملغا شدن این دستور شده اند.

کابران شبکه های اجتماعی با دست بدست کردن تصویرهای گرداننده گان زن کشوهای دیگر جهان اسلام و نیز تصویری مراسم حج که در آن زنان و مردان یکجا بی پوشانیدن صورت به خانه خدا میروند از دو دسته گی میان فتوا های رهبران مسلمانان متعجب شده اند.

پس از راه اندازی پیکار پشتیبانی از گرداننده گان زنِ تلویزیون های افغانستان سازمان دیده بان حقوق بشر با این پیکار هم صدا شد و از دولت‌ها خواست که از پیکار آزاد سازی صورت زنان افغانستان پشتیبانی نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره