Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاهی در واکنش به اعمال محدودیت‌ها بر زنان در هرات برگزار شد

پنج دختر در شهر هرات نمایشگاهی را در اعتراض به دستور اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان برگزار کرده اند.

آنان اعتراض شان را در چارچوب هنر نقاشی، عکس و خطاطی به مخاطبان بازتاب داده اند.

فرشته نوری، نقاش، گفت: «زنان افغانستان واقعن پوشش خود را دارند، چیزی نیست که از قاعده و قانون حجاب خارج باشد، چیزی را که دولت فعلی گذاشته اند واقعا برای زنان سخت است.»

یکی از هدف‌های برگزاری این نمایشگاه، پشتیبانی از زنان و دخترانی‌ست که در ماه‌های پسین به علت محروم شدن از رفتن به مکتب و کار، ناامید شده اند.

آرزو محمدی، نقاش، به طلوع‌نیوز گفت: «امید ما نباید از بین برود، ما خانم‌ها می‌توانیم یک روز دوباره سرپای خود ایستاده شویم.»

شماری از زنان و دختران که به این نمایشگاه آمده اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که محدودیت‌ها بر زنان را در کشور کمتر سازد. اشتراک کننده‌گان می‌گویند که محدودیت‌ها انگیزه و پیشرفت را از زنان و دختران در کشور می‌گیرد.

فهیمه رضایی، بازدیدکننده، گفت: «خیلی از هنرهای زیبای از اتفاقات که در محل ما و در افغانستان اتفاق می‌افتد است.»

اما ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات می‌گوید که رعایت حجاب یا پوشش زنان فرض است و همه زنان و دختران باید آن را عملی بسازند.

مولوی عزیزالرحمان، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات، گفت: «چهارده صد سال پیش خداوند برای ما امر کرده است که ای پیامبر به زنان بگو نگاه‌های شان را به پایین بیندازند، یعنی به افراد نامحرم نگاه نکنند...بناء حجاب برای زنان یک فریضه است از سوی خداوند.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک فرمان، پوشش یا حجاب را برای زنان در کشور اجباری ساخته است. از این میان، پوشیدن ماسک از سوی گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌های کشور واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از کشور برانگیخته است.

نمایشگاهی در واکنش به اعمال محدودیت‌ها بر زنان در هرات برگزار شد

یکی از هدف‌های برگزاری این نمایشگاه، پشتیبانی از زنان و دخترانی‌ست که در ماه‌های پسین به علت محروم شدن از رفتن به مکتب و کار، ناامید شده اند.

تصویر بندانگشتی

پنج دختر در شهر هرات نمایشگاهی را در اعتراض به دستور اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان برگزار کرده اند.

آنان اعتراض شان را در چارچوب هنر نقاشی، عکس و خطاطی به مخاطبان بازتاب داده اند.

فرشته نوری، نقاش، گفت: «زنان افغانستان واقعن پوشش خود را دارند، چیزی نیست که از قاعده و قانون حجاب خارج باشد، چیزی را که دولت فعلی گذاشته اند واقعا برای زنان سخت است.»

یکی از هدف‌های برگزاری این نمایشگاه، پشتیبانی از زنان و دخترانی‌ست که در ماه‌های پسین به علت محروم شدن از رفتن به مکتب و کار، ناامید شده اند.

آرزو محمدی، نقاش، به طلوع‌نیوز گفت: «امید ما نباید از بین برود، ما خانم‌ها می‌توانیم یک روز دوباره سرپای خود ایستاده شویم.»

شماری از زنان و دختران که به این نمایشگاه آمده اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که محدودیت‌ها بر زنان را در کشور کمتر سازد. اشتراک کننده‌گان می‌گویند که محدودیت‌ها انگیزه و پیشرفت را از زنان و دختران در کشور می‌گیرد.

فهیمه رضایی، بازدیدکننده، گفت: «خیلی از هنرهای زیبای از اتفاقات که در محل ما و در افغانستان اتفاق می‌افتد است.»

اما ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات می‌گوید که رعایت حجاب یا پوشش زنان فرض است و همه زنان و دختران باید آن را عملی بسازند.

مولوی عزیزالرحمان، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات، گفت: «چهارده صد سال پیش خداوند برای ما امر کرده است که ای پیامبر به زنان بگو نگاه‌های شان را به پایین بیندازند، یعنی به افراد نامحرم نگاه نکنند...بناء حجاب برای زنان یک فریضه است از سوی خداوند.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک فرمان، پوشش یا حجاب را برای زنان در کشور اجباری ساخته است. از این میان، پوشیدن ماسک از سوی گرداننده‌گان زن در تلویزیون‌های کشور واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از کشور برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره