Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید انس حقانی بر پیکار با فقر و بی‌سوادی در افغانستان

انس حقانی، یک عضو ارشد امارت اسلامی در یک سخنرانی در کابل بر پیکار با فقر و بی‌سوادی در کشور تاکید می‌ورزد.

آقای حقانی در نشست گفتمان افغانستان در باره معارف، تحصیلات عالی و فقر که از سوی مرکز تحقیقات و انکشاف بین‌المللی آسیا برگزار شده بود؛ ضعف حکومت‌ها، جنگ، بی‌سوادی، بی‌کاری، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت را در کشور علت‌های بنیادین گسترش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان می‌داند.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «کشورهای غربی و متحدان شان که میلیاردها دالر را سالانه به نام کمک به اینجا آوردند، همه بخاطر ادامه جنگ بود، نه برای ترقی و آرامش افغانستان و مردم افغانستان، اگر نه اکنون هم همان ملت است اما آن شکل سخاوت نمی‌شوند.»

این عضو برجسته حکومت کنونی فقر و ناداری را در افغانستان میراث نظام‌های گذشته می‌داند و تاکید می‌ورزد که پس از حل مشکلات اقتصادی، بی‌سوادی و آموزش از مسایل دیگر استند که باید به آن پرداخته شود.

انس حقانی می‌گوید: «ملت ما از نعمت بزرگ سواد به علت‌های مداخله بیگانه‌ها و اشغال محروم شده اند به اندازه‌ که نیاز بود بدست آورده نتوانستیم اما از این به بعد اراده و عزم همه‌ ما این باشد که در پیشرفت و ترقی سواد کار کنیم.»

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که با بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان اکنون بیشتر سرمایه‌گذاران علاقمند کار در کشور شده اند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «باید ظرفیت تک تک مردم افغانستان به صحنه کشیده شود و از ظرفیت‌ها، استعداد و توانایی مالی و فکری شان استفاده شود تا همه احساس کنند که در این وضعیت می‌توانند نقش خود را در این فرایند تاریخی ایفا کنند و خوشبختانه ما هر روز شاهد استیم که سرمایه‌گذاران مراجعه می‌کنند و علاقه مند سرمایه‌گذاری استند.»

این در حالی‌ست که با سرنگونی نظام جمهوریت در افغانستان افزون بر تحولات دیگر افزایش بیکاری و گسترش دامنه فقر در افغانستان سازمان های جهانی را وا داشته اند تا میلیون ها دالر کمک را به افغانستان تعهد نمایند.

تاکید انس حقانی بر پیکار با فقر و بی‌سوادی در افغانستان

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که با بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان، اکنون بیشتر سرمایه‌گذاران علاقمند کار در کشور شده اند.

تصویر بندانگشتی

انس حقانی، یک عضو ارشد امارت اسلامی در یک سخنرانی در کابل بر پیکار با فقر و بی‌سوادی در کشور تاکید می‌ورزد.

آقای حقانی در نشست گفتمان افغانستان در باره معارف، تحصیلات عالی و فقر که از سوی مرکز تحقیقات و انکشاف بین‌المللی آسیا برگزار شده بود؛ ضعف حکومت‌ها، جنگ، بی‌سوادی، بی‌کاری، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت را در کشور علت‌های بنیادین گسترش فقر و گرسنه‌گی در افغانستان می‌داند.

انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، گفت: «کشورهای غربی و متحدان شان که میلیاردها دالر را سالانه به نام کمک به اینجا آوردند، همه بخاطر ادامه جنگ بود، نه برای ترقی و آرامش افغانستان و مردم افغانستان، اگر نه اکنون هم همان ملت است اما آن شکل سخاوت نمی‌شوند.»

این عضو برجسته حکومت کنونی فقر و ناداری را در افغانستان میراث نظام‌های گذشته می‌داند و تاکید می‌ورزد که پس از حل مشکلات اقتصادی، بی‌سوادی و آموزش از مسایل دیگر استند که باید به آن پرداخته شود.

انس حقانی می‌گوید: «ملت ما از نعمت بزرگ سواد به علت‌های مداخله بیگانه‌ها و اشغال محروم شده اند به اندازه‌ که نیاز بود بدست آورده نتوانستیم اما از این به بعد اراده و عزم همه‌ ما این باشد که در پیشرفت و ترقی سواد کار کنیم.»

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که با بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان اکنون بیشتر سرمایه‌گذاران علاقمند کار در کشور شده اند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «باید ظرفیت تک تک مردم افغانستان به صحنه کشیده شود و از ظرفیت‌ها، استعداد و توانایی مالی و فکری شان استفاده شود تا همه احساس کنند که در این وضعیت می‌توانند نقش خود را در این فرایند تاریخی ایفا کنند و خوشبختانه ما هر روز شاهد استیم که سرمایه‌گذاران مراجعه می‌کنند و علاقه مند سرمایه‌گذاری استند.»

این در حالی‌ست که با سرنگونی نظام جمهوریت در افغانستان افزون بر تحولات دیگر افزایش بیکاری و گسترش دامنه فقر در افغانستان سازمان های جهانی را وا داشته اند تا میلیون ها دالر کمک را به افغانستان تعهد نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره