Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک ۱۵۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک جهانی از بهر تهیه مواد غذایی به نیازمندان در روستاهای افغانستان و نیز دسترسی کشاورزان افغانستان به منابع آبی ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد می‌گوید که در چارچوب این پروژه نزدیک به دو میلیون تن در روستاهای افغانستان بهره مند خواهند شد.

سازمان خوراک و کشاورزی می‌افزاید که این پول بخشی از کمک ۱۹۵ میلیون دالری این نهاد برای افغانستان است و با این کمک کشاورزان می‌توانند گندم بیشتری تولید کنند که سود آن تا ماه نوامبر ۲۰۲۳ برای بیش از ۲ میلیون تن خواهد رسید.

کیو دونگیو، رییس اداره خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، گفت: «این یک لحظه تاریخی برای کشاورزان فقیر در افغانستان است و نقطه عطف در تلاش‌های جمعی ما برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع و ایجاد تفاوت های دگرگون کننده واقعی در زنده‌گی افراد آسیب پذیر است.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از این کمک بانک جهانی استقبال می‌کند و آن را در رشد اقتصاد کشاورزان مهم می‌داند.

با این حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی به بخش کشاورزی افغانستان است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید: «در سال های نورمال ما از یک تا یک ونیم میلیون تن گندم از بیرون از کشور وارد می کنیم و در سال های که خشکسالی است دو تا دونیم میلیون تن هم وارد می‌کنیم.»

از سوی هم میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما به امارت اسلامی اینست که پول را باید روی زیربنای افغانستان مصرف کند تا دهقانان کشور ما بتوانند زمین های گندم للمی را آبی بسازند.»

امسال گندم های للمی و آبی در افغانستان در نتیجه سیلاب و خشکسالی آسیب دیده اند و از همین رو به باور کشاورزان حاصلات غله در کشور در سال روان هجری خورشیدی کاهش خواهد یافت.

کمک ۱۵۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از این کمک بانک جهانی استقبال می‌کند و آن را در رشد اقتصاد کشاورزان مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی از بهر تهیه مواد غذایی به نیازمندان در روستاهای افغانستان و نیز دسترسی کشاورزان افغانستان به منابع آبی ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد می‌گوید که در چارچوب این پروژه نزدیک به دو میلیون تن در روستاهای افغانستان بهره مند خواهند شد.

سازمان خوراک و کشاورزی می‌افزاید که این پول بخشی از کمک ۱۹۵ میلیون دالری این نهاد برای افغانستان است و با این کمک کشاورزان می‌توانند گندم بیشتری تولید کنند که سود آن تا ماه نوامبر ۲۰۲۳ برای بیش از ۲ میلیون تن خواهد رسید.

کیو دونگیو، رییس اداره خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، گفت: «این یک لحظه تاریخی برای کشاورزان فقیر در افغانستان است و نقطه عطف در تلاش‌های جمعی ما برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع و ایجاد تفاوت های دگرگون کننده واقعی در زنده‌گی افراد آسیب پذیر است.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از این کمک بانک جهانی استقبال می‌کند و آن را در رشد اقتصاد کشاورزان مهم می‌داند.

با این حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی به بخش کشاورزی افغانستان است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید: «در سال های نورمال ما از یک تا یک ونیم میلیون تن گندم از بیرون از کشور وارد می کنیم و در سال های که خشکسالی است دو تا دونیم میلیون تن هم وارد می‌کنیم.»

از سوی هم میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما به امارت اسلامی اینست که پول را باید روی زیربنای افغانستان مصرف کند تا دهقانان کشور ما بتوانند زمین های گندم للمی را آبی بسازند.»

امسال گندم های للمی و آبی در افغانستان در نتیجه سیلاب و خشکسالی آسیب دیده اند و از همین رو به باور کشاورزان حاصلات غله در کشور در سال روان هجری خورشیدی کاهش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره