Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از بسته بودن مکتب‌ها در پامیرِ بدخشان

با آنکه نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید‌ تعلیمی در کشور می‌گذرد اما تاکنون دَرهای مکتب ها به روی دانش آموزان در پامیر بدخشان باز نشده اند.

دانش آموزان در این ولسوالی از بی‌توجهی حکومت در این باره سخت انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که بیش از دو سال می‌شود که دَرهای مکتب‌ها به روی دانش آموزان بسته استند و اما امسال مکتب‌ها کاملا به روی دانش‌آموزان مسدود شده اند.

آنان از حکومت می‌خواهند تا هرچه زود‌تر به این منطقه کتاب و آموزگار بفرستد.

پامیر که به بام دنیا نیز شهرت دارد در کنار ده‌ها مشکل که باشنده گان این منطقه با آن رو به رو استند بسته بودن مکتب‌ها نیز بر این مشکلات افزوده شده است.

رازق، دانش آموز، گفت: «نصف سال شد معلم هم نداریم، معلم هم باشد قلم نداریم کتابچه نداریم.»  

این دانش آموزان می‌گویند که در اوضاع کنونی به مواد درسی و آموزگار دسترسی ندارند.

ابراهیم، دانش آموز، گفت: «خواست من همین است که مکاتب باز شوند و ما هم باسواد شویم مانند مردمان دیگر.»

از سوی دیگر به علت نبود آموزگاران زن در «بام دنیا» یعنی پامیر، دختران نیز از رفتن به مکتب باز مانده اند.

حسن، باشنده‌ پامیر، گفت: « معلم زن اگر بیاید دختران اجازه میدهیم که مکتب بروند؛ دختر دارم و دخترم شوقی مکتب است اما مرد میاید و دختر را به مکتب مانده نمی‌تانیم؛ بیگانه است تمامش خویشی نداریم بلد نیستم با او دختر داده نمی‌تانیم.»

در همین حال، ریاست معارف بدخشان نبود مواد درسی و کمبود آموزگار را می‌پذیرد و از تلاش‌ها برای رسیده‌گی به این چالش‌ها سخن می‌زند. 
نادر نادری، مسوول مطبوعاتی ریاست معارف بدخشان، گفت: « در صورت که چنین غفلت را کرده باشد آمریت معارف پامیر، ما هدایت می‌دهیم تا هر چه زودتر به مشکلات پامیر رسیده گی کند و مکاتب عملا باید درس هایشان آغاز شوند.»

هم اکنون تنها یک مکتب متوسطه در پامیر خورد و یک مکتب متوسطه دیگر در پامیر بزرگ وجود دارد که دو صدوچهل هشت دانش آموز به شمول هفتادوچهار دختر درهر دو پامیر ثبت ریاست معارف بدخشان استند.

انتقادها از بسته بودن مکتب‌ها در پامیرِ بدخشان

آنان می‌گویند که بیش از دو سال می‌شود که دَرهای مکتب‌ها به روی دانش آموزان بسته استند و اما امسال مکتب‌ها کاملا به روی دانش‌آموزان مسدود شده اند.

Thumbnail

با آنکه نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید‌ تعلیمی در کشور می‌گذرد اما تاکنون دَرهای مکتب ها به روی دانش آموزان در پامیر بدخشان باز نشده اند.

دانش آموزان در این ولسوالی از بی‌توجهی حکومت در این باره سخت انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که بیش از دو سال می‌شود که دَرهای مکتب‌ها به روی دانش آموزان بسته استند و اما امسال مکتب‌ها کاملا به روی دانش‌آموزان مسدود شده اند.

آنان از حکومت می‌خواهند تا هرچه زود‌تر به این منطقه کتاب و آموزگار بفرستد.

پامیر که به بام دنیا نیز شهرت دارد در کنار ده‌ها مشکل که باشنده گان این منطقه با آن رو به رو استند بسته بودن مکتب‌ها نیز بر این مشکلات افزوده شده است.

رازق، دانش آموز، گفت: «نصف سال شد معلم هم نداریم، معلم هم باشد قلم نداریم کتابچه نداریم.»  

این دانش آموزان می‌گویند که در اوضاع کنونی به مواد درسی و آموزگار دسترسی ندارند.

ابراهیم، دانش آموز، گفت: «خواست من همین است که مکاتب باز شوند و ما هم باسواد شویم مانند مردمان دیگر.»

از سوی دیگر به علت نبود آموزگاران زن در «بام دنیا» یعنی پامیر، دختران نیز از رفتن به مکتب باز مانده اند.

حسن، باشنده‌ پامیر، گفت: « معلم زن اگر بیاید دختران اجازه میدهیم که مکتب بروند؛ دختر دارم و دخترم شوقی مکتب است اما مرد میاید و دختر را به مکتب مانده نمی‌تانیم؛ بیگانه است تمامش خویشی نداریم بلد نیستم با او دختر داده نمی‌تانیم.»

در همین حال، ریاست معارف بدخشان نبود مواد درسی و کمبود آموزگار را می‌پذیرد و از تلاش‌ها برای رسیده‌گی به این چالش‌ها سخن می‌زند. 
نادر نادری، مسوول مطبوعاتی ریاست معارف بدخشان، گفت: « در صورت که چنین غفلت را کرده باشد آمریت معارف پامیر، ما هدایت می‌دهیم تا هر چه زودتر به مشکلات پامیر رسیده گی کند و مکاتب عملا باید درس هایشان آغاز شوند.»

هم اکنون تنها یک مکتب متوسطه در پامیر خورد و یک مکتب متوسطه دیگر در پامیر بزرگ وجود دارد که دو صدوچهل هشت دانش آموز به شمول هفتادوچهار دختر درهر دو پامیر ثبت ریاست معارف بدخشان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره