Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طرح کمک مالی به کشاورزان افغان از سوی سازمان خوراک و کشاورزی

سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل اخیرا طرحی را پیشنهاد کرده است که بربنیاد آن، کشاورزان افغان در روستاها کمک‌های مالی دریافت خواهند کرد.

این سازمان از وضعیت بد اقتصادی کشاورزان در این کشور نگرانی کرده و گفته است که سیستم معیشتی کشاورزی در حال حاضر در افغانستان در حال سقوط است.

در طرح این سازمان آمده است که به ۹ میلیون تن در افغانستان به ویژه کشاورزان به ارزش ۱۹۷ میلیون افغانی کمک خواهد شد.

گزارش می‌گوید: «امنیت غذایی در افغانستان به ویژه در جمعیت روستا نشین به تولید غذا بسته‌گی دارد، اما سیستیم‌های معیشتی کشاورزی در حال سقوط قرار دارند. کمک‌های فوری معیشتی باید برای افغان‌های روستا نشین به اسرع وقت انجام شود تا از مردن مواشی و ضایع شدن حاصلات جلوگیری شود. حمایت از مردم برای کشاورزی و مالداری یک عنصر کلیدی برای مهار بحران بشری کنونی است.»

برخی از کشاورزان در ولایت فاریاب می‌گویند که به علت خشکسالی میزان فرآورده‌های شان کاهش یافته است.

عبیدالله، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «مردم کشت و زراعت کرده بودند، اما متاسفانه یک باران دو باران کمبود آمد و ده فیصد هم حاصل نداد.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که کشاورزی افغانستان در حال حاضر نیاز به میکانیزه شدن دارد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «کشاورزان ما به میکانیزه پیشرفته دستری ندارند و کشاورزان ما نسبت به کشاورزان کشورهای دیگر جهان پیش رفت نکرده اند.»

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفته است: «جامعه جهانی باید با سکتور زراعت حمایت همه جانبه نماید. تا باشد مشکلات طبقه کشاورز و مالدار ما از این طریق حل گردد.»

نباریدن باران حاصلات کشاورزان را در سال روان خورشیدی در کشور کاهش داده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان نزدیک به سه میلیون تن گندم در سال روان نیاز دارد که باید از بیرون وارد شود.

طرح کمک مالی به کشاورزان افغان از سوی سازمان خوراک و کشاورزی

در طرح این سازمان آمده است که به ۹ میلیون تن در افغانستان به ویژه کشاورزان به ارزش ۱۹۷ میلیون افغانی کمک خواهد شد.

Thumbnail

سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل اخیرا طرحی را پیشنهاد کرده است که بربنیاد آن، کشاورزان افغان در روستاها کمک‌های مالی دریافت خواهند کرد.

این سازمان از وضعیت بد اقتصادی کشاورزان در این کشور نگرانی کرده و گفته است که سیستم معیشتی کشاورزی در حال حاضر در افغانستان در حال سقوط است.

در طرح این سازمان آمده است که به ۹ میلیون تن در افغانستان به ویژه کشاورزان به ارزش ۱۹۷ میلیون افغانی کمک خواهد شد.

گزارش می‌گوید: «امنیت غذایی در افغانستان به ویژه در جمعیت روستا نشین به تولید غذا بسته‌گی دارد، اما سیستیم‌های معیشتی کشاورزی در حال سقوط قرار دارند. کمک‌های فوری معیشتی باید برای افغان‌های روستا نشین به اسرع وقت انجام شود تا از مردن مواشی و ضایع شدن حاصلات جلوگیری شود. حمایت از مردم برای کشاورزی و مالداری یک عنصر کلیدی برای مهار بحران بشری کنونی است.»

برخی از کشاورزان در ولایت فاریاب می‌گویند که به علت خشکسالی میزان فرآورده‌های شان کاهش یافته است.

عبیدالله، کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «مردم کشت و زراعت کرده بودند، اما متاسفانه یک باران دو باران کمبود آمد و ده فیصد هم حاصل نداد.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که کشاورزی افغانستان در حال حاضر نیاز به میکانیزه شدن دارد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «کشاورزان ما به میکانیزه پیشرفته دستری ندارند و کشاورزان ما نسبت به کشاورزان کشورهای دیگر جهان پیش رفت نکرده اند.»

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفته است: «جامعه جهانی باید با سکتور زراعت حمایت همه جانبه نماید. تا باشد مشکلات طبقه کشاورز و مالدار ما از این طریق حل گردد.»

نباریدن باران حاصلات کشاورزان را در سال روان خورشیدی در کشور کاهش داده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، افغانستان نزدیک به سه میلیون تن گندم در سال روان نیاز دارد که باید از بیرون وارد شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره